Narzędzia:

22. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 

retransmisja 1 dnia  posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia  posiedzenia cz.2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja  2 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 4

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 5

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.6

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.7

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.8


1.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 lipca 2016 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 554do druku 554do druku 554do druku 554639639 A
Druki senackie: 214214 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 214uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 554, do druku nr 554, 639, 639-A

druki senackie nr 214, 214 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa dotyczy zmian m.in.: w zakresie zasad koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą, w systemie poboru podatku VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw oraz w wykonywaniu funkcji usługowej przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców.
 

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lipca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2016 r. skierował ustawę do

-Komisja Budżetu i Finansów Publicznych,

-Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 5 lipca 2016 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 214 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Arkadiusz Grabowski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 513do druku nr 513do druku nr 513637637 A
Druki senackie: 213213 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 213uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 513, do druku nr 513, 637, 637-A

druki senackie nr 213, 213 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu dostosowanie prawa celnego do unijnego kodeksu celnego, którego niektóre przepisy są stosowane od 1 maja 2016 r. Najważniejsze regulacje wprowadzone przez unijny kodeks celny dotyczą m.in.: wymiany informacji między organami celnymi, procedur celnych, długu celnego i zabezpieczeń celnych oraz postępowania celnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lipca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 5 lipca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 213 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


3.

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Senat w dniu 7 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 195195 A195 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 195uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

druki sejmowe nr 514, do druku nr 514, 552, 552-A

druki senackie nr 195, 195 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.
 

Ustawa ma na celu zapewnienie przejrzystych, jednolitych zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych  komunalnych osób prawnych, m.in. poprzez powiązanie wysokości wynagrodzenia członków organów zarządzających z bieżącą sytuacją spółki, jej wielkością oraz skalą prowadzonej działalności, a tym samym skali ponoszonej odpowiedzialności.
 

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lipca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 23 czerwca  2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 195 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda


4.

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Senat w dniu 7 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 212212 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 212uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

druki sejmowe nr 572, do druku nr 572, 606, 606-A

druki senackie nr 212, 212 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu przeniesienie podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu województwa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W ustawie określono także wymogi, które będzie musiała spełniać osoba powoływana na stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego. Ponadto założono, że jednostki doradztwa rolniczego będą państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną.
 

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lipca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 28 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 212 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 lipca 2016 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 556do druku nr 556do druku nr 556565565 A
Druki senackie: 216216 A216 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 216uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 556, do druku nr 556, 565, 565-A

druki senackie nr 216, 216 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Ustawa ma na celu odciążenie sfery nauki i szkolnictwa wyższego od nadmiernych obowiązków o charakterze biurokratycznym. W ustawie uregulowano kwestie zniesienia częsci obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, związanych z koniecznością przedkładania oświadczeń, a także stosowania skomplikowanych procedur dotyczących działalności uczelni.
 

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lipca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 27 czerwca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w tej sprawie odbyło się 29 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 216 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.


6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 lipca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Druki senackie: 7272s72 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 72uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 72, 72 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony został senator Jan Filip Libicki.

 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

 

Projekt ustawy reguluje problematykę wzruszalności decyzji ZUS i KRUS o ustaleniu prawa do emerytury lub renty oraz co do ich wysokości. Projekt dotyczy emerytur i rent przyznawanych w systemie powszechnym, z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także ubezpieczenia społecznego rolników.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2016 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 6 kwietnia i 10 maja 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 72 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 7 lipca 2016 r. nie podjął uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie
Druki senackie: 122122 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

druki senackie nr 122, 122 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Zbigniew Cichoń.
 

Celem projektu ustawy jest objęcie zwolnieniem od kosztów sądowych w przypadku skargi o wznowienie postępowania, gdy przyczyną wznowienia ma być stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową bądź też ustawą, aktu normatywnego, na podstawie którego wydano orzeczenie.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2016 r. skierował projekt ustawy do:

- KomisjiUstawodawczej.

- KomisjiPraw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 14 czerwca 2016 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały (druk nr 122 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Senat w dniu 7 lipca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
Druki senackie: 152152 S152 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 152uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

druki senackie nr 152, 152 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Robert Mamątow.
 

Celem projektu ustawy jest ograniczenie zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy do sytuacji, w której inwestor wyrazi zgodę na piśmie na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą.

 

Marszałek Senatu w dniu 20 kwietnia 2016 r. skierował projekt ustawy do KomisjiUstawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 23 czerwca 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 152 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.


9.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Senat w dniu 7 lipca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
Druki senackie: 196196 S
Uchwała: 196uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

druki senackie nr 196, 196 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Maria Koc.
 

Celem projektu jest utworzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Zadaniem Rady będzie m.in. wyrażanie opinii w sprawach projektów aktów normatywnych dotyczących Polonii i Polaków za granicą.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r. skierował projekt uchwały do:

- KomisjiUstawodawczej,

- Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą odbyło się 5 lipca 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie uchwały  bez poprawek (druk nr 196 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janina Sagatowska.


10.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian

Senat w dniu 7 lipca 2016 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian
Druki senackie: 197197 S197 X
Uchwała: 197uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian.

druki senackie nr 197, 197 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Żaryn.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r. skierował projekt uchwały do  KomisjiUstawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 czerwca 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 197 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.