Narzędzia:

17. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 12 maja 2016 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 290do druku nr 290377
Druki senackie: 144144 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 144u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 290, do druku nr 290, 377

druki senackie nr 144, 144 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Zmiany polegają na wydłużeniu dotychczasowego terminu przewidzianego na przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – z 7 dni od dnia otrzymania wniosku do 45 dni, z możliwością dalszego przedłużenia maksymalnie o 14 dni.
 

Sejm uchwalił ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia 2016 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 144 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Senat w dniu 12 maja 2016 r. przyjął ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 322do druku nr 322do druku nr 322381381 A
Druki senackie: 150150 A150 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 150u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

druki sejmowe nr 322, do druku 322, 381, 381-A

druki senackie nr 150, 150 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

W ustawie zaproponowano aby wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego, została obniżona
z 15 tys. euro do 15 tys. zł. Ponadto ustawa przewiduje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tylko tej części dokonanych płatności, które zrealizowane zostały za pośrednictwem rachunku płatniczego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do:

-Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

-Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 150 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 maja 2016 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
Druki sejmowe: 294do druku nr 294379379 A
Druki senackie: 149149 A149 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 149u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 294, do druku nr 294, 379, 379-A

druki senackie nr 149, 149 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskiego ustawodawstwa w obszarze pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu krwi i jej składników do wymagań dyrektyw europejskich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (13) do ustawy (druk nr 149 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ślusarz.


4.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

Senat w dniu 12 maja 2016 r. przyjął ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 337384
Druki senackie: 145145 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 145u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.  

druki sejmowe nr 337, 384

druki senackie nr 145, 145 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa dotyczy umożliwienia uwzględniania okresów ubezpieczenia objętych Planem Emerytalno-Rentowym Quebecu, w celu ustalania prawa i wysokości polskich świadczeń emerytalno-rentowych (i odwrotnie) oraz zapewnienia ochrony przed utratą praw przysługujących z zabezpieczenia społecznego, nabytych w części lub całości na terytorium drugiej Strony.
 

Sejm uchwalił ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do:

-Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

-Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 145 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Senat w dniu 12 maja 2016 r. przyjął ustawę z dnia 29 kwietnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 431do 431454
Druki senackie: 164164 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 164u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

druki sejmowe nr 431, 454

druki senackie nr 164, 164 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników. Konieczne jest wyznaczenie jednej lub więcej instytucji do realizacji zadań związanych z promocją praw osób korzystających ze swobodnego przepływu pracowników, zapewnienia informacji, udzielania niezależnego poradnictwa prawnego, prowadzenia lub zlecania niezależnych badań, publikacji niezależnych raportów i rekomendacji. Większość z tych zadań realizować będzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy czym poradnictwem z zakresu prawa pracy zajmować się będzie Państwowa Inspekcja Pracy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 10 maja 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 164 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 164 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 maja 2016 r. przyjął ustawę z dnia 29 kwietnia 2016 r. bez poprawek.
Druki senackie: 161161 A161 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 161u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 334, do druku nr 334, 374, do druku nr 374, 447

druki senackie nr 161, 161 A
 

Były to senacki i poselski projekty ustaw.
 

Ustawa wprowadza szereg zmian będących wynikiem dotychczasowej działalności Instytutu. Przewiduje się modyfikacje w organizacji Instytutu polegające m.in. na zniesieniu Rady IPN i wprowadzeniu w jej miejsce innego organu opiniodawczo-doradczego – Kolegium Instytutu. Jednym z zadań Kolegium będzie opiniowanie kandydatury na Prezesa IPN, który nie będzie już wyłaniany w drodze konkursu. Ponadto ustawa poszerza zakres badań naukowych IPN o okres historii Polski porozbiorowej, w tym historii polskiej emigracji. Zmienia się również zakres prac poszukiwawczych miejsc spoczynku osób, które utraciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym, represji lub czystek. Zgodnie z ustawą możliwe będzie badanie takich zdarzeń z okresu od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r., co pozwoli na objęcie pracami poszukiwawczymi ofiar zbrodni sowieckich sprzed 1939 r. Ustawa zakłada także, że Prezes Instytutu przejmie zadania likwidowanej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 maja 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 161 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 161 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.


7.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 35. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Senat w dniu 12 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę w 35. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Druki senackie: 138138 S
Uchwała: 138u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 35. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

druki senackie nr 138, 138 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Jerzego Chróścikowskiego.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jerzy Chróścikowski.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2016 r. skierował projekt uchwały do KomisjiUstawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 kwietnia 2016 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 138 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Jerzy Chróścikowski.