Narzędzia:

21. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.4

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.5

zapis video 3 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych

Senat w dniu 24 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 592do druku nr 592610errata do druku nr 610610 A
Druki senackie: 211211 A211 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 211uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych.

druki sejmowe nr 592, do druku nr 592, 610, errata do druku nr 610, 610-A

druki senackie nr 211, 211 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy utworzenia i określenia zadań, kompetencji oraz organizacji Rady Mediów Narodowych. W myśl ustawy Rada ma być organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Rada będzie liczyć pięciu członków wybieranych spośród osób spełniających kryteria określone w ustawie na sześcioletnią kadencję. Trzech członków Rady będzie wybieranych przez Sejm, a dwóch powoływanych przez Prezydenta. Prezydent będzie powoływał członków Rady spośród kandydatów przedstawianych mu przez ugrupowania opozycji parlamentarnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 czerwca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 23 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Jan Maria Jackowski.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy(druk nr 211 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu w tej sprawie będzie senator Barbara Borys-Damięcka.

 


2.

Powołanie członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat w dniu 24 czerwca 2016 r. powołał w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu: Wojciecha Polaka, Tadeusza Wojciecha Wolszę.
Druki senackie: 210210 O
Uchwała: 210uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Powołanie członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

druki senackie nr 210, 210 O
 

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o IPN, które w miejsce dotychczasowej Rady tworzą Kolegium Instytutu. W związku z tym Senat powinien powołać dwóch członków Kolegium.
 

W wyznaczonym przez Marszałka Senatu terminie zostały zgłoszone następujące kandydatury:

- pana Antoniego Kazimierza Dudka,

- pana Andrzeja Romana Kołodzieja,

- pana Wojciecha Polaka,

- pana Tadeusza Wojciecha Wolszy.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 czerwca 2016 r. skierował wnioski w sprawie powołania kandydatów do składu Kolegium do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w celu zaopiniowania.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się
22 czerwca 2016 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydatury:

- pana Antoniego Kazimierza Dudka,

- pana Wojciecha Polaka,

- pana Tadeusza Wojciecha Wolszy.

Komisja negatywnie zaopiniowała kandydaturę pana Andrzeja Romana Kołodzieja (druk nr 210 O).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Senat w dniu 29 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 201201 A201 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 201uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

druki sejmowe nr 451, do druku nr 451, 521, 521-A

druki senackie nr 201, 201 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu zwiększenie transparentności procesu karnego poprzez wzmocnienie konstytucyjnej zasady jawności w postępowaniu karnym oraz powiązanie możliwości utrwalania i transmisji przebiegu rozprawy przez przedstawicieli środków masowego przekazu z jawnością jej przebiegu. W związku z tym ogranicza się zakres dopuszczalnych wyłączeń jawności rozprawy w oparciu o przesłankę ważnego interesu prywatnego, wprowadza możliwość zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie jawności rozprawy oraz wyłącza możliwość apriorycznej odmowy wydania zezwolenia na utrwalanie i transmisję przebiegu rozprawy przez przedstawicieli mediów. Ustawa poszerza również możliwość działania w procesie czynnika społecznego w postaci przedstawiciela społecznego. Ponadto ustawa dokonuje zmian w zakresie przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lipca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 czerwca 2016 r. skierował ustawę do

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Ponadto Marszałek Senatu w dniu 21 czerwca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 czerwca 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy.

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Stanisław Gogacz.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy(druk nr 201 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu w tej sprawie będzie senator Piotr Zientarski.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 559do druku nr 559do druku nr 559614614 A
Druki senackie: 215215 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 215uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 559, do druku nr 559, 614, 614-A

druki senackie nr 215, 215 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.
 

Ustawa dotyczy m.in.: zniesienia od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkowego sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku szkoły podstawowej; umożliwienia wykonywania fotografii swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu (dotyczy egzaminu gimnazjalnego, maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie). Przedstawione zmiany odnoszą się również do zasad określania kwot oświatowej subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zasad przyznawania tych dotacji przez organy samorządu dla poszczególnych kategorii podmiotów oświatowych. Ponadto wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących zasad wyboru na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lipca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2016 r. skierował ustawę do

-Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

-Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Małgorzata Kopiczko.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 215 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu w tej sprawie będzie senator Piotr Florek.