Narzędzia:

20. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

rertransmisja 1 dnia posiedzenia  cz.3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego

Senat w dniu 15 czerwca 2016 r. podjął uchwałę w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego
Druki senackie: 8181 S
Uchwała: 081uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego.

druki senackie nr 81, 81 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Maria Koc.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 stycznia 2016 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 11 maja 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 81 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maria Koc.


2.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Senat w dniu 16 czerwca 2016 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki senackie: 185185 A185 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 185uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

druki sejmowe nr 219 , do druku 219, 324, 324-A

druki senackie nr 185, 185 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa reguluje tryb postępowania w sprawach dotyczących wynagradzania rolnikom szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. W myśl ustawy środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań mają pochodzić z tworzonego na mocy ustawy Funduszu Odszkodowawczego. Przychody funduszu będą pochodzić m.in. z rocznych składek wnoszonych przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 maja 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 czerwca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 maja 2016 r. skierował ustawę do:

-Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

-Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska  w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2016 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 185 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk


3.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Senat w dniu 16 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 20 maja 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 370do druku 370 do druku 370 499499 A
Druki senackie: 182182 A182 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 182uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

druki sejmowe nr 370, do druku nr 370, 499, 499-A

druki senackie nr 182, 182 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy dostosowania stanu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi bądź opiekunowi faktycznemu, także w sytuacji, gdy drugi z rodziców ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 maja 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznejw tej sprawie odbyło się 2 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 182 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.


4.

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych

Senat w dniu 16 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 516do druku 516 do druku 516do druku 516 567567 A
Druki senackie: 203203 A203 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 203uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych.

druki sejmowe nr 516, do druku nr 516, 567, 567-A

druki senackie nr 203, 203 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister – Członek Rady Ministrów Mariusz Kamiński.

Ustawa ma na celu podniesienie efektywności polskiego systemu antyterrorystycznego. Zaproponowane regulacje mają zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa obywateli RP, m.in. poprzez wzmocnienie mechanizmów koordynacji działań wskazanych w ustawie służb, doprecyzowanie zadań poszczególnych służb i organów oraz zasad współpracy między nimi, zapewnienie możliwości skutecznych działań w przypadku podejrzenia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w tym w zakresie postępowania przygotowawczego, zapewnienie mechanizmów reagowania adekwatnych do rodzaju występujących zagrożeń, a także dostosowanie przepisów karnych do nowych typów zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

 

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lipca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 czerwca 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 14 czerwca 2016 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 203 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.
Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 czerwca 2016 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy
Druki sejmowe: 476do druku 476 do druku 476 551551 A
Druki senackie: 200200 A200 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 200uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 476, do druku nr 476, 551, 551-A

druki senackie nr 200, 200 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych z przepisów ustawy o OZE. Ustawa m.in.: wprowadza przejrzyste zasady w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach, zmienia definicję instalacji OZE; dokonuje zmian w aukcyjnym systemie wsparcia; wprowadza możliwości efektywniejszego wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów biomasy.

 

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lipca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 czerwca 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- Komisji Środowiska.
 

PosiedzenieKomisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 14 czerwca 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (17) do ustawy (druk nr 200 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 323do druku 323do druku 323 do druku 323 540540 A
Druki senackie: 194194 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 194uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 323, do druku nr 323, 540, 540-A

druki senackie nr 194, 194 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.

 

Ustawa ma na celu usunięcie barier administracyjnych i prawnych w procesie inżynieryjno-budowlanym blokujących rozwój sieci szerokopasmowych. Ponadto ustawa zmierza do obniżenia kosztów budowy sieci szerokopasmowych poprzez
m. in. rozszerzenie kręgu podmiotów dysponujących infrastrukturą techniczną, zobowiązanych do jej udostępniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, którzy budują szybkie sieci telekomunikacyjne.

 

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 9 czerwca  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lipca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Infrastruktury,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 14 czerwca 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 194 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 562604604 A
Druki senackie: 204204 A204 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 204uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 562, 604, 604-A

druki senackie nr 204, 204 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

 

Ustawa dotyczy m.in. wprowadzenia rozwiązania, w myśl którego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej będzie pokrywał stratę netto we własnym zakresie; wprowadzenia zakazu zbywania akcji lub udziałów w spółkach Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te utraciłyby większościowy pakiet akcji albo udziałów; uregulowania zasad współpracy podmiotów leczniczych z Policją w ramach poszukiwania osób zaginionych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lipca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 czerwca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 14 czerwca 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 204 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej

Senat w dniu 16 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 563do druku 563 588588 A
Druki senackie: 205205 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 205uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej.

druki sejmowe nr 563, do druku nr 563, 588, 588-A

druki senackie nr 205, 205 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu przesunięcie daty wejścia w życie przepisów ustawy o administracji podatkowej z dnia 1 lipca 2016 r. na dzień 1 stycznia 2017 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 10 czerwca  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lipca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 czerwca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 14 czerwca 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 205 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Romańczuk.


9.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956

Senat w dniu 16 czerwca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956.
Druki senackie: 135135 S
Uchwała: 135uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956.

druki senackie nr 135, 135 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Piotr Florek.

 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2016 r. skierował projekt uchwały do KomisjiUstawodawczej.

 

PosiedzenieKomisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 11 maja 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 135 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


10.

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Senat w dniu 16 czerwca 2016 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 166
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

druk senacki nr 166

 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 1 maja 2016 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2016 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.