Narzędzia:

19. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.4

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.4


1.

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Senat w dniu 8 czerwca 2016 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
Druki sejmowe: 408do druku nr 408do druku nr 408500
Druki senackie: 183183 A183 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 183uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

druki sejmowe nr 408, do druku nr 408, 500

druki senackie nr 183, 183 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa określa zasady dotyczące m.in. delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach świadczenia usług, kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników, współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich w zakresie delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium, ochrony pracowników delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium, postępowania związanego z realizacją wniosków o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny.

 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 maja 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 maja 2016 r. skierował ustawę do

-Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

-Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 czerwca 2016 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 183 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.


2.

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Senat w dniu 8 czerwca 2016 r. wprowadził poprawki (44) do ustawy.
Druki senackie: 180180 A180 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 180uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

druki sejmowe nr 215, do druku 215, 502, 502-A

druki senackie nr 180, 180 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa powierza Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu rolę organu przymusowej restrukturyzacji i wprowadza ramy prawne umożliwiające przeprowadzenie przez BFG postępowania przymusowej restrukturyzacji oraz wyposaża Fundusz w niezbędne uprawnienia oraz instrumenty restrukturyzacyjne takie jak: sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego, instytucja pomostowa, umorzenie lub konwersja zobowiązań, wydzielenie aktywów. Ponadto ustawa reguluje szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji włącznie z zasadami współpracy organu przymusowej restrukturyzacji (BFG) z organem nadzoru (Komisja Nadzoru Finansowego) i pozostałymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego (minister finansów i Narodowy Bank Polski) oraz organami przymusowej restrukturyzacji z innych państw w ramach prowadzenia tego postępowania w odniesieniu do grup bankowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 maja  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 1 czerwca 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (28) do ustawy (druk nr 180 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki .


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. wprowadził poprawki (120) do ustawy
Druki senackie: 174174 A174 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 174uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 366, do druku 366, 489, 489-A

druki senackie nr 174, 174 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.
 

Ustawa zmierza do uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych poprzez  m.in. zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia, wprowadzenie zasady komunikacji drogą elektroniczną między zamawiającym a wykonawcami oraz ograniczenie obowiązków wykonawców do składania oświadczenia o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Ponadto ustawa wprowadza możliwość ograniczenia stosowania kryterium najniższej ceny ofert oraz wprowadza obowiązek postawienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane.


Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 2 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (118) do ustawy (druk nr 174 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 13 maja 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 169169 A169 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 169uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

druki sejmowe nr 298 , do druku 298, 452

druki senackie nr 169, 169 A, 169 B


Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa wprowadza obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Obecnie obowiązuje przepis, który daje pracodawcom możliwość zawarcia umowy z pracownikiem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy co prowadzi do nadużyć i niewypełniania obowiązku zgłaszania osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 31 maja 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 169 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 czerwca 2016 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 169 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 382do druku nr 382do druku nr 382453
Druki senackie: 170170 A170 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 170uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 382, do druku 382, 453

druki senackie nr 170, 170 A, 170 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa nowelizuje kodeks pracy zgodnie z zastrzeżeniami jakie zgłosiła w tym względzie  Komisja Europejska i ogranicza zakaz zatrudnienia kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia do kobiet w ciąży i karmiących piersią, co ma zapewnić równouprawnienie płci.

 

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 31 maja 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 170 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 170 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.

 


6.

Ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba

Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 13 maja 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 171171 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 171uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba.

druki sejmowe nr 427, do druku 427, 458, 458-A

druki senackie nr 171, 171 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa określa zasady finansowania dokończenia budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba, które ma nastąpić w 2017 r. Budowa ma być sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a nadzór nad jej dokończeniem będzie sprawował minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 19 maja 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 171 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.


7.

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 20 maja 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 186186 A186 B186 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 186uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

druki sejmowe nr 315, do druku nr 315, 365, do druku nr 365, 365-A, do druku nr 365-A

druki senackie nr 186, 186 A, 186 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Ustawa określa warunki, zasady i tryb lokalizacji, realizacji oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 maja  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 czerwca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 maja 2016 r. skierował ustawę do

-Komisji Infrastruktury,

-Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 186 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 186 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


8.

Ustawa o efektywności energetycznej

Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 20 maja 2016 r. bez poprawek.
Druki senackie: 184184 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 184uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o efektywności energetycznej.

druki sejmowe nr 426, do druku nr 426, 455, errata do druku nr 455, 455-A

druki senackie nr 184, 184 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.

 

Ustawa określa m.in zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, zadania jednostek sektora publicznego w tym zakresie, zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii oraz zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 maja 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 8 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 184 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.


9.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 20 maja 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 429do druku nr 429503503 A
Druki senackie: 178178 A178 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 178uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

druki sejmowe nr 429, do druku nr 429, 503, 503-A

druki senackie nr 178, 178 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa dotyczy przedłużenia do dnia 30 czerwca 2020 r. terminu na dostosowanie nazw uczelni do wymagań określonych w art. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 maja 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 czerwca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 2 czerwca 2016 r. 
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 178 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.


10.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 20 maja 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 179179 A179 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 179uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 433, do druku nr 433, 504, 504-A

druki senackie nr 179, 179 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa nakłada na uczelnie obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 maja 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 2 czerwca 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 179 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr