Narzędzia:

18. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia
retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 19 maja 2016 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 385do druku nr 385450
Druki senackie: 163163 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 163u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 385, do druku nr 385, 450

druki senackie nr 163, 163 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa zastępuje odesłania do uchylonych rozporządzeń Rady (WE) odesłaniami do aktualnych przepisów UE oraz wprowadza niezbędne zmiany wynikające z wdrażanych przepisów, m.in. w procedurze składania sprzeciwów od wniosków o rejestrację z innych państw członkowskich. Ponadto w ustawie proponuje się wzmocnienie systemu nadzoru i poprawę efektywności kontroli urzędowych systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności, dokonywanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 10 maja 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 163 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Senat w dniu 19 maja 2016 r. przyjął ustawę z dnia 29 kwietnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 403do druku nr 403406
Druki senackie: 158158 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 158u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

druki sejmowe nr 403, do druku nr 403, 406

druki senackie nr 158, 158 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego otrzymania środków na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy oraz wprowadzenie możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” w ramach PROW 2014–2020.
 

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 10 maja 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 158 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Kilian.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Senat w dniu 19 maja 2016 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 356do druku nr 356do druku nr 356422422 A
Druki senackie: 159159 A159 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 159u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych.

druki sejmowe nr 356, do druku nr 356, 422, 422-A

druki senackie nr 159, 159 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu zmianę organizacji Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz trybu powoływania i odwoływania jego Prezesa. Liczba członków nowej Rady ma zostać zmniejszona z liczby mieszczącej się w przedziale 15-25 osób do stałej liczby 9. Ośmiu członków Rady ma być powoływanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi spośród kandydatów zgłaszanych przez organizacje działające w obszarze wyścigów konnych. Ponadto kompetencje Rady są uzupełniane o możliwość odwołania jej członka oraz wnoszenia o odwołanie Prezesa Klubu. Zgodnie z ustawą Prezes będzie powoływany i odwoływany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi po zasięgnięciu opinii Rady. Ponadto zakres kompetencji Prezesa zostaje uzupełniony o możliwość przeprowadzenia kontroli organizatorów wyścigów konnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 10 maja 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 159 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Senat w dniu 19 maja 2016 r. przyjął ustawę z dnia 29 kwietnia 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 162162 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 162u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

druki sejmowe nr 362, do druku nr 362, 412

druki senackie nr 162, 162 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Zmiana ma na celu dostosowanie ustawy do stanu prawnego związanego z wyodrębnieniem uregulowań dotyczących postępowania upadłościowego i postępowań restrukturyzacyjnych do oddzielnych aktów prawnych. W związku z tym zastępuje się odwołania do przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze odwołaniami do ustawy – Prawo upadłościowe. Ponadto koryguje się przepis upoważniający do wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw pracy poprzez odesłanie do właściwego przepisu ustawy.


.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 10 maja 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 162 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.


5.

Ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej

Senat w dniu 19 maja 2016 r. przyjął ustawę z dnia 29 kwietnia 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 160160 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 160u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

druki sejmowe nr 395, do druku nr 395, 430

druki senackie nr 160, 160 A

 

Były to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa określa warunki realizacji niektórych projektów informatycznych, których celem jest zapewnienie organom administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej systemów teleinformatycznych wspierających wykrywanie naruszenia przepisów prawa podatkowego. Zadania określone w ustawie będzie realizować spółka celowa, którą utworzy minister właściwy do spraw finansów publicznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 10 maja 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 160 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 19 maja 2016 r. przyjął ustawę z dnia 13 maja 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 173173 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 173u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 367, do druku 367, 464, 464-A

druki senackie nr 173, 173 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, co ma zapewnić równowagę budżetową i doprowadzić do stabilności systemu finansów publicznych. W myśl ustawy unikaniem opodatkowania będzie podejmowanie takich czynności, które choć formalnie zgodne z prawem, to charakteryzują się sztucznością i są dokonywane po to, aby uzyskać korzyść podatkową. Zgodnie z nowelizacją klauzula ta będzie miała zastosowanie jeśli korzyść podatkowa przekroczy 100 000 zł.
 

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2016 r.
 

 Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 17 maja 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 173 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki


7.

Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 19 maja 2016 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 405do druku nr 405462462 A
Druki senackie: 172172 A172 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 172u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 405, do druku 405, 462, 462-A

druki senackie nr 172, 172 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.
 

Ustawa ma na celu zapewnienie skutecznego zarządzania zasobami rozwoju kraju i procesem zamówień publicznych. Nowelizacja przenosi kompetencje i nadzór  nad Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A z ministra właściwego do spraw finansów publicznych na ministra właściwego do spraw gospodarki. Ponadto zgodnie z ustawą minister właściwy ds. gospodarki przejmie uprawnienia właścicielskie w stosunku do niektórych spółek skarbu państwa oraz przejmie nadzór nad Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.  
 

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 18 maja 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 172 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


8.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Senat w dniu 19 maja 2016 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Druki senackie: 123123 S
Uchwała: 123u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 123, 123 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Żaryn.
 

Projektowana uchwała zmierza do zmiany Regulaminu Senatu w kierunku dostosowania jego przepisów do rozwiązań zaproponowanych w noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która w miejsce Rady IPN tworzy Kolegium Instytutu. W związku z powyższym projekt uchwały wprowadza przepisy proceduralne regulujące sprawy powołania i odwołania przez Senat dwóch członków Kolegium oraz dostosowujące tę procedurę do kwestii powoływania i odwoływania  członków innych organów.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2016 r. skierował projekt uchwały do:

- KomisjiUstawodawczej.

- KomisjiRegulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 18 maja 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 123 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.