Narzędzia:

16. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

  retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1.

  retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2.

  retransmisja 2. dnia posiedzenia cz.1.

  retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2.

  retransmisja  3 dnia posiedzenia cz.1.
  


1.

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019

Senat w dniu 28 kwietnia 2016 r. zapoznał się z informacją

2.

Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Senat w dniu 29 kwietnia 2016 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki senackie: 143143 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 143u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

druki sejmowe nr 220, do druku nr 220, 380

druki senackie nr 143, 143 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Ustawa przewiduje utworzenie z dniem 1 września 2016 r. Akademii im. Jakuba  z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przejmującej prawa i zobowiązania znoszonej jednocześnie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża.

 

Sejm uchwalił ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 20 kwietnia 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 143 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.


3.

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Senat w dniu 29 kwietnia 2016 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
Druki senackie: 129129 A129 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 129u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

druki sejmowe nr 189, do druku nr 189, 330, 330-A

druki senackie nr 129, 129 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa wprowadza dotychczas nieistniejące środki ochrony przed przestępczością seksualną, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich. Ustawa przewiduje mi.in. utworzenie rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym oraz obowiązki dla pracodawców, których działalność jest związana z wychowaniem, edukacją i leczeniem małoletnich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 31 marca  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 kwietnia 2016 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 12 i 19 kwietnia  2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 129 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

Senat w dniu 29 kwietnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 31 marca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 295do druku nr 295do druku nr 295358
Druki senackie: 126126 A126 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 126u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

druki sejmowe nr 295, do druku 295, 358

druki senackie nr 126, 126 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.
 

Celem ustawy jest stworzenie wyraźnych podstaw prawnych do wyrażania zgody przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Obrony Narodowej kierowany za zgodą Prezesa Rady Ministrów, na pobyt obcych wojsk (w szczególności państw NATO, UE) w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych RP w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Polski w czasie pokoju.
 

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 31 marca  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 13 kwietnia  2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 126 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ślusarz.


5.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Senat w dniu 29 kwietnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 302do druku nr 302do druku nr 302302-003.pdf351351 A
Druki senackie: 132132 A132 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 132u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

druki sejmowe nr 302, do druku 302, 351, 351-A

druki senackie nr 132, 132 A
 

Był to senacki projekt ustawy. 
 

Ustawa określa zasady nadawania przez jednostki samorządu terytorialnego nazw budowlom, obiektom i urządzeniom użyteczności publicznej. W ustawie zawarto również regulacje dotyczące trybu postępowania w sprawach odnoszących się do wykonywania zakazu nadawania nazw propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny oraz wyznaczono 12 miesięczny termin na zmianę dotychczasowych nazw niezgodnych z ustawą.
 

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 12 kwietnia  2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 132 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 kwietnia 2016 r. wprowadził poprawki (30) do ustawy
Druki senackie: 130130 A130 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 130u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 157, do druku 157, 371, 371-A

druki senackie nr 130, 130 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Podstawowym celem ustawy jest przyjęcie regulacji mających ułatwić posiadaczom Karty Polaka osiedlenia się na terytorium Polski. Proponowane zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia możliwości ubiegania się o Kartę Polaka za pośrednictwem wojewody,

- określenia formy i trybu udzielania pomocy posiadaczom Karty Polaka osiedlających się w Polsce,

- organizacji i funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie przy Ministrze Spraw Zagranicznych,

- trybu przyznawania i unieważniania Karty Polaka oraz finansowania z budżetu państwa realizacji zadań określonych w ustawie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 maja 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w tej sprawie odbyło się 12 kwietnia  2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (29) do ustawy (druk nr 130 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Warzocha.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Senat w dniu 29 kwietnia 2016 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy
Druki sejmowe: 190do druku nr 190do druku nr 190325
Druki senackie: 125125 A125 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 125u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

druki sejmowe nr 190,  do druku 190, 325

druki senackie nr 125, 125 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.
 

Celem wprowadzenia proponowanych zmian jest stworzenie oraz wdrożenie, procedur regulujących europejską usługę opłaty elektronicznej czyli „European Electronic Toll Service” zwaną dalej „EETS”.
 

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 31 marca  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury  w tej sprawie odbyło się 12 kwietnia  2016 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 125 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.


8.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r.

Senat w dniu 29 kwietnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 31 marca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 299349
Druki senackie: 127127 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 127u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r.

druki sejmowe nr 299, 349

druki senackie nr 127, 127 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ratyfikowana Konwencja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych i reguluje m.in. zasady opodatkowania zysków przedsiębiorstw, zysków z przeniesienia własności, zysków z pracy najemnej, wynagrodzeń dyrektorów, transportu międzynarodowego oraz wynagrodzeń artystów i sportowców.

 

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 31 marca  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia  2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 127 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.


9.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.

Senat w dniu 29 kwietnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 31 marca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 300350
Druki senackie: 128128 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 128u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.

druki sejmowe nr 300, 350

druki senackie nr 128, 128 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ratyfikowana Umowa dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych i reguluje m.in. zasady opodatkowania zysków przedsiębiorstw, zysków z przeniesienia własności, zysków z pracy najemnej, wynagrodzeń dyrektorów, transportu międzynarodowego oraz wynagrodzeń artystów i sportowców.
 

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 31 marca  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia  2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy  bez poprawek (druk nr 127 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


10.

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128

Senat w dniu 29 kwietnia 2016 r. uchwalił opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128
Druki senackie: 147147 S
Uchwała: 147u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128.

druki senackie nr 147, 147 S
 

Projekt opinii został wniesiony przez Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Ryszard Majer.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 kwietnia 2016 r. skierował projekt opinii do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie bez poprawek projektu opinii (druk nr 147 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.