Narzędzia:

34. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia  posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

 


11.

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Senat w dniu 6 czerwca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Druki senackie: 299299 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 299.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

druki senackie nr 299, 299 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Tadeusz Kopeć.
 

Celem projektu ustawy jest przyznanie ulgi podatkowej osobom zaliczanym do III grupy podatkowej, które do dnia 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy. Dla tych podatników, wobec których ustalono już zobowiązanie podatkowe bez uwzględnienia ulgi, projekt ustawy wprowadza możliwość wznowienia postępowania.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lutego 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 24 kwietnia 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 299 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.


12.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Senat w dniu 6 czerwca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
Druki senackie: 320320 S320 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 320.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

druki senackie nr 320, 320 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Piotr Zientarski.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy zmierza do uregulowania w ustawie (a nie tylko w statucie Polskiego Związku Łowieckiego) dwuinstancyjności dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego, uproszczenia systemu kar przewidzianych dotychczas przez statut oraz wprowadzenia możliwości odwołania się do sądu powszechnego od orzeczeń dyscyplinarnych skutkujących zawieszeniem albo pozbawieniem członkostwa w PZŁ lub kole, a także zawieszeniem albo pozbawieniem prawa do polowania. W projekcie ustawy zaproponowano również wprowadzenie nowego rodzaju kary dyscyplinarnej – kary pieniężnej.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 marca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 maja 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 320 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.


13.

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 roku

Senat w dniu 6 czerwca 2013 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 346
więcej informacji o punkcie

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 roku.

druk senacki nr 346
 

Marszałek Senatu otrzymaną Informację skierował w dniu 24 kwietnia 2013 r. do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Komisja na posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 r. zapoznała się z przedstawioną Informacją.


14.

Informacja Ministra Rozwoju Regionalnego na temat wykorzystania przez Polskę środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 oraz propozycji dotyczących perspektywy finansowej w okresie 2014-2020

Senat w dniu 5 czerwca 2013 r. zapoznał się z Informacją
więcej informacji o punkcie

Informacja Ministra Rozwoju Regionalnego na temat wykorzystania przez Polskę środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 oraz propozycji dotyczących perspektywy finansowej w okresie 2014-2020.


15.

Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat prac legislacyjnych związanych z przygotowaniem ustawy o turystycznym funduszu gwarancyjnym

Senat w dniu 6 czerwca 2013 r. zapoznał się z Informacją
więcej informacji o punkcie

Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat prac legislacyjnych związanych z przygotowaniem ustawy o turystycznym funduszu gwarancyjnym.


z2
Poprzednia strona