Narzędzia:

34. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia  posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Senat w dniu 6 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 10 maja 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 674do 674do 674do 674do 6741128do 11281261do 1261
Druki senackie: 357357 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 357.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe.

druki sejmowe nr 674, do druku nr 674, 1128, do druku nr 1128, 1261, do druku nr 1261

druki senackie nr 357, 357 A
 

Były to: komisyjny i senacki projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Celem ustawy jest zastąpienie dotychczasowej sankcji karnej za niedopełnienie obowiązku rejestracji czasopisma lub wydawanie niezarejestrowanego dziennika – sankcją grzywny orzekaną na podstawie kodeksu wykroczeń. Niedopełnienie rejestracji nie będzie więc już występkiem zagrożonym grzywną lub karą ograniczenia wolności, ale wykroczeniem, za które sąd będzie mógł wymierzyć karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 10 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2013 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 21 maja 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 357 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 28 maja 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 13101311do 1311do 13111175do 117511751172do 1172do 11721347do 1347
Druki senackie: 373373 A373 B373 Z
Uchwała: 373.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1172, do druku nr 1172, 1175, do druku nr 1175, 1310, 1311, do druku nr 1311, 1347, do druku nr 1347, 1347-A

druki senackie nr 373, 373 A, 373 B

 

Były to: rządowy i poselskie projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Najważniejszym celem nowelizacji ustawy jest wprowadzenie nowego rodzaju urlopu – urlopu rodzicielskiego. Zmianie ulegnie również wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który wydłuży się o 2 tygodnie. W rezultacie pracownikowi przysługiwało będzie maksymalnie: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego (łącznie 52 tygodnie). Nowe przepisy umożliwią także elastyczne korzystanie z tych urlopów przez oboje rodziców dziecka. Zmiany dotyczą również wysokości wynagrodzeń wypłacanych rodzicom w czasie urlopów i sposobu wnioskowania o nie. Rodzic, który zdecyduje się na półroczny pobyt z dzieckiem otrzyma 100 proc. pensji. Będzie mógł go jednak przedłużyć o kolejne pół roku i wtedy jego wynagrodzenie wyniesie 60 proc. pensji. Z kolei rodzic, który chciałby od razu skorzystać z rocznego urlopu będzie otrzymywał 80 proc. wynagrodzenia. Założono także, że ze wszystkich urlopów związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich – na zasadach przewidzianych dla pracowników – będą mogli korzystać funkcjonariusze służb mundurowych i żołnierze zawodowi. Przewidziano też możliwość łączenia pracy na część etatu (nie więcej niż pół) z korzystaniem z tych urlopów. Płatny roczny urlop będzie dostępny dla wszystkich rodziców dzieci urodzonych w 2013 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 42. posiedzeniu w dniu 28 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 29 maja 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 373 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 31 maja 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 373 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 10 maja 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1075do 10751284
Druki senackie: 355355 A355 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 355.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1075, do druku nr 1075, 1284

druki senackie nr 355, 355 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Zmiany zaproponowane w nowelizacji ustawy mają na celu wyeliminowanie najczęstszych problemów związanych z realizacją ustawy. W ustawie zaproponowano m.in.: zmniejszenie wkładu własnego gminy z 50% do 20% kosztów realizacji zadania przy ubieganiu się o środki z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki oraz rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą mogły ubiegać się o środki z budżetu na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki. Ponadto zebrano i ujęto w jednym akcie prawnym wymagania sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 10 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2013 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 21 maja 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 353 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Senat w dniu 6 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 10 maja 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1215do 12151258
Druki senackie: 353353 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 353.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

druki sejmowe nr 1215, do druku nr 1215, 1258

druki senackie nr 353, 353 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.
 

Ustawa wprowadza regulację, zgodnie z którą pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego, a także z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, będą zwolnieni z obowiązku przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym jako warunku nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego. Ponadto katalog przypadków wyłączających stosowanie tej zasady zostanie rozszerzony również o korzystanie z urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 10 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2013 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 21 maja 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 353 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andżelika Możdżanowska.


5.

Ustawa o okręgach sądowych sądów powszechnych

Senat w dniu 6 czerwca 2013 r. odrzucił ustawę z dnia 10 maja 2013 r
Druki sejmowe: 804do 804do 804do 80411291129 A
Druki senackie: 360360 A360 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 360.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o okręgach sądowych sądów powszechnych.

druki sejmowe nr 804, do druku nr 804, 1129, 1129-A

druk senacki nr 360, 360 A
 

Był to obywatelski projekt ustawy.
 

Głównym celem ustawy jest wprowadzenie regulacji, na podstawie której sądy, ośrodki zamiejscowe i wydziały zamiejscowe sądów tworzone będą oraz znoszone w drodze ustawy i w ten sam sposób ustalana będzie ich właściwość miejscowa. W dotychczasowym stanie prawnym kwestie te były regulowane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 10 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2013 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 23 maja i 4 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 360 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 6 czerwca 2013 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 532do 532do 532do 532757do 757do 757do 757998do 998do 998do 998do 9981277do 12771277 A
Druki senackie: 359359 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 359.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 532, do druku nr 532, 757, do druku nr 757, 998, do druku nr 998, 1277, do druku nr 1277, 1277-A

druki senackie nr 359, 359 A
 

Były to poselskie projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni: Prezes Rady Ministrów oraz Minister Sprawiedliwości.
 

Głównym celem nowelizacji kodeksu karnego jest modyfikacja trybu ścigania przestępstw określonych w rozdziale XXV kk (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) , które w obecnym stanie prawnym ścigane są na wniosek pokrzywdzonego, a w myśl nowych regulacji będą ścigane z urzędu. Ponadto ustawa dostosowuje prawo polskie do standardów ochrony małoletniej ofiary przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, zawartych w aktach prawa unijnego i międzynarodowego oraz wprowadza nowe rozwiązania dotyczące trybu prowadzenia przesłuchań ofiar tych przestępstw, mające na celu zminimalizowanie negatywnych przeżyć z tym związanych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 10 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 23 maja 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 359 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Senat w dniu 6 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 10 maja 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1012do 1012do 10121235
Druki senackie: 358358 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 358.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

druki sejmowe nr 1012, do druku nr 1012, 1235

druki senackie nr 358, 358 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa zmierza do objęcia tajemnicy statystycznej taką samą ochroną, jaką zapewniono tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej oraz dziennikarskiej. Zmiany zaproponowane w ustawie spowodują, że zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej będzie możliwe jedynie z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości, przy braku innych środków dowodowych na daną okoliczność. Nie będzie również możliwe zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej na gruncie postępowania w sprawach o wykroczenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 10 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 23 maja 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 358 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


8.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Senat w dniu 6 czerwca 2013 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki sejmowe: 8151282do 12821282 A
Druki senackie: 354354 A354 B354 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 354.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

druki sejmowe nr 815, 1282, do druku nr 1282, 1282-A

druki senackie nr 354, 354 A, 354B

 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa określa wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, zasady działania organizacji odzysku opakowań, zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi oraz zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej. Ustawa wdraża do polskiego prawa dyrektywę 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Nowe rozwiązania mają na celu uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych tak, aby było możliwe osiągnięcie przez Polskę odpowiedniego poziomu ich odzysku i recyklingu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 10 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 22 maja 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5)(druk nr 354 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 28 maja 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (7) do ustawy (druk nr 354 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


9.

Ustawa o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT”

Senat w dniu 6 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 10 maja 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1242do 12421262
Druki senackie: 356356 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 356.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT”.

druki sejmowe nr 1242, do druku nr 1242, 1262

druk senacki nr 356, 356 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.
 

Ustawa ma na celu uchylenie ustawy, na mocy której nastąpiło przekształcenie PLL „LOT” w spółkę. Obecnie faktyczne zastosowanie ma jedynie art. 2 tej ustawy dotyczący minimalnego poziomu kontroli Skarbu Państwa nad spółką (51% sumy głosów). Uchylenie ustawy umożliwi m.in. ewentualne przeprowadzenie procedury zbycia wszystkich akcji znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa przy jednoczesnym spełnieniu wymogów odnoszących się do struktury własności i kontroli unijnych przewoźników lotniczych uregulowanych w odpowiednim rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w prawie lotniczym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 10 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 22 maja 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 356 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Senat w dniu 6 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 24 maja 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1360do 1360do 13601373
Druki senackie: 372372 A
Uchwała: 372.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

druki sejmowe nr 1360, do druku 1360, 1373 

druki senackie nr 372, 372 A
 

Był to poselskiprojekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza przepisy stanowiące, że urzędowa cena zbytu leku (środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego) nie będzie mogła być wyższa niż cena leku obowiązująca w dniu złożenia wniosku o refundację. Ponadto uproszczeniu ulegnie procedura wnioskowania o objęcie leku refundacją.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 4 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 372 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki..