Narzędzia:

15. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2
retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3


1.

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Senat w dniu 14 kwietnia 2016 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki senackie: 124124 A124 B124 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczyOE-248
Uchwała: 124u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

druki sejmowe nr 293, do druku nr 293, 363, 363-A

druki senackie nr 124, 124 A, 124 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa wprowadza szczególne zasady obrotu gruntami rolnymi, które mają zapobiec spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych. Przepisy ustawy przewidują, że nabywcami nieruchomości rolnych mogą być rolnicy indywidulani tj. osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadające kwalifikacje rolnicze i co najmniej 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położony zbywany grunt. W ustawie zawarto również zmiany w kodeksie cywilnym mające na celu dostosowanie do nowej regulacji przepisów o zasiedzeniu i zbyciu spadku nieruchomości rolnych. 
 

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 31 marca  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 maja 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia 2016 r. 

Komisja informuje, że żaden poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 124 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia  2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 124 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 kwietnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 18 marca 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 120120 A120 B120 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 120uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 261, do druku nr 261, 336, 336-A

druki senackie nr 120, 120 A, 120 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu przyznanie świadczeniobiorcom po ukończeniu przez nich 75 roku życia uprawnienia do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wymienionych w wykazie ogłaszanym przez Ministra Zdrowia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 18 marca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 marca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 kwietnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 marca 2016 r. skierował ustawę do: 

- Komisji Zdrowia,          

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 120 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8)(druk nr 120 A).
 

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tomasz Grodzki.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 120 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 14 kwietnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 18 marca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 280319319 A
Druki senackie: 117117 A117 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 117uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 280, 319, 319-A

druki senackie nr 117, 117 A, 117 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.
 

Ustawa ma na celu:

1) zniesienie obowiązku realizacji przez nauczycieli tzw. godzin karcianych,

2) usprawnienia postępowania dyscyplinarnego nauczycieli oraz wprowadzenia centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych,

3) wyodrębnienie w budżecie MEN środków na wypłatę gratyfikacji z tytułu nadania nauczycielowi tytułu honorowego profesora oświaty,

4) rozszerzenie na wszystkich nauczycieli wymogów dotyczących niekaralności za przestępstwo umyślne oraz nietoczenia się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych. 

 

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 18 marca 2016 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 21 marca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 kwietnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 marca 2016 r. skierował ustawę do: 

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 117 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Łukasz Mikołajczyk.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 6 kwietnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 117 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Warzocha.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 kwietnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 18 marca 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 116116 A116 B116 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 116uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 77,  do druku nr 77, 272, 272-A

druki senackie nr 116, 116 A, 116 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa ma na celu wprowadzenie ujednoliconej procedury uchylania immunitetu wobec Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa NIK, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa IPN, posłów i senatorów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 18 marca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 marca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 kwietnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 21 marca 2016 r. skierował ustawę do: 

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (22) do ustawy (druk nr 116 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 6 kwietnia 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (22) do ustawy (druk nr 116 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 kwietnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 18 marca 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 121121 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 121uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 289, do druku nr 289, 331

druki senackie nr 121, 121 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa przedłuża trwanie dotychczas realizowanego, dwuetapowego modelu szkolenia wstępnego, składającego się z 12-miesięcznej aplikacji ogólnej oraz następującej po niej 30-miesięcznej aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej. Ponadto zmienia się tryb powoływania i odwoływania dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ustawa eliminuje również unormowania spowalniające proces obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 18 marca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 marca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 kwietnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 marca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 121 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


6.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czapskiego

Senat w dniu 14 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czapskiego
Druki senackie: 136136 S
Uchwała: 136uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czapskiego.

druki senackie nr 136, 136 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Maria Jackowski.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2016 r. skierował projekt uchwały do KomisjiUstawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 13 kwietnia 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 136 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Senat w dniu 20 kwietnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 394411411 A
Druki senackie: 148148 A148 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 148uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o lasach.

druki sejmowe nr 394, 411, 411-A

druki senackie nr 148, 148 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia instrumentów prawnych do nabywania przez Skarb Państwa gruntów leśnych. Prawo pierwokupu lub wykupu nie będzie dotyczyć m.in. przypadków zbycia na rzecz szerokiego kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia ustawowego i testamentowego, a także zbycia gospodarstwa rolnego, którego część stanowią grunty leśne.
 

Sejm uchwalił ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 148 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.


8.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 kwietnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 397do druku 397402
Druki senackie: 146146 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 146uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 397, do druku nr 397, 402

druki senackie nr 146, 146 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa dotyczy przesunięcia terminu wdrożenia elektronicznej formuły Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
 

Sejm uchwalił ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 146 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.