Narzędzia:

14. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1.

 zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2.

 zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1.

 zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2.

 zapis video 2 dnia posiedzenia cz.3.


1.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Senat w dniu 7 kwietnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 11 marca 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 245do druku nr 245do druku nr 245259
Druki senackie: 100100 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 100.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

druki sejmowe nr 245, do druku nr 245, 259

druk senacki nr 100, 100 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa dotyczy dostosowania metod identyfikacji koniowatych do przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 11 marca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 marca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 kwietnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 marca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 30 marca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 100 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.


2.

Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Senat w dniu 7 kwietnia 2016 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 217237237 A
Druki senackie: 106106 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 106.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych.

druki sejmowe nr 217, do druku nr 217, 237, 237-A

druk senacki nr 106, 106 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.

 

Ustawa określa zasady funkcjonowania ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych lub w aktach delegowanych wydanych na jego podstawie oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje.

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 11 marca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 marca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 kwietnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 marca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 30 marca 2016 r.   

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk nr 106 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.


3.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.

Senat w dniu 7 kwietnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 11 marca 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 246269
Druki senackie: 103103 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 103.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.

druki sejmowe nr 246, 269

druki senackie nr 103, 103 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Ustawa ma na celu określenie celów strategicznych członkostwa Polski w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB).

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 11 marca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 marca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 kwietnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 marca 2016 r. skierował ustawę do: 

- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 15 marca 2016 r.  

Komisjewnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 103 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Senat w dniu 7 kwietnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 364376
Druki senackie: 131131a
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 131.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 364,376

druki senackie nr 131, 131 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące zmiany koncesji na wniosek przedsiębiorcy, któremu została udzielona, a także eliminuje wątpliwości co do konieczności stosowania w tych sprawach art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto ustawa usuwa błąd w przepisach przejściowych, który skutkował brakiem możliwości stosowania przepisów dotychczasowych do koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów udzielonych po wejściu w życie tych zmian.

Sejm uchwalił ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 maja 2016 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia  2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 131 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krystian Probierz.


5.

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego – czołowego przedstawiciela Warszawskiej Szkoły Matematycznej.

Senat w dniu 7 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego – czołowego przedstawiciela warszawskiej szkoły matematycznej.
Druki senackie: 8282 S
Uchwała: 082.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego – czołowego przedstawiciela Warszawskiej Szkoły Matematycznej.

druki senackie nr 82, 82 S

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Józef Zając.

Marszałek Senatu w dniu 30 stycznia 2016 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 9 marca 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 82 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.


6.

Drugie czytanie projektu uchwały w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich

Senat w dniu 7 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich.
Druki senackie: 8484 S
Uchwała: 084.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich.

druki senackie nr 84, 84 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Tadeusz Romańczuk.

Marszałek Senatu w dniu 30 stycznia 2016 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 9 marca 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały  (druk nr 84 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Romańczuk.


7.

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Senat w dniu 7 kwietnia 2016 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy.
Druki senackie: 118118 A118 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 118.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

druki sejmowe nr 248, do druku nr 248, 326, 326-A

druki senackie nr 118, 118 A

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.

Ustawa określa:

1) zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów;

2) obowiązki podmiotów gospodarczych;

3) warunki i tryb udzielania akredytacji;

4) zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność, a także sposób notyfikacji autoryzowanych jednostek oceniających zgodność;

5) zadania Polskiego Centrum Akredytacji jako krajowej jednostki akredytującej,

6) zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku.

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 18 marca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 marca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 marca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 6 kwietnia 2016 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (11)(druk nr 118 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Senat w dniu 7 kwietnia 2016 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki senackie: 119119 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 119.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 275, do druku nr 275, 327, 327-A

druki senackie nr 119, 119 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.

Celem ustawy jest wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektyw unijnych dotyczących materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wyrobów pirotechnicznych. Wprowadzane zmiany porządkują, doprecyzowują i uzupełniają m. in. obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów pirotechnicznych i materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 18 marca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 marca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 marca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 30 marca 2016 r. Komisja nie zakończyła prac. Kolejne posiedzenie odbyło się 6 kwietnia 2016 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (11)(druk nr 119 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


9.

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana

Senat w dniu 7 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana.
Druki senackie: 97
Uchwała: 092.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana.

druk senacki nr 97

Marszałek Senatu w dniu 24 sierpnia 2015 r. skierował do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie senatora Roberta Dowhana do odpowiedzialności w sprawie
o wykroczenie.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na posiedzeniach w dniach
22 grudnia 2015 r. oraz 9 marca 2016 r. rozpatrzyła skierowany wniosek i proponuje jego odrzucenie.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.


10.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18-19 lutego 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla obywateli polskich postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu.

Senat w dniu 7 kwietnia 2016 r. zapoznał się z informacją.