Narzędzia:

11. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 retransmisja 1. dnia posiedzenia

 retransmisja 2. dnia posiedzenia

 retransmisja 3. dnia posiedzenia cz. 1

 retransmisja 3. dnia posiedzenia cz. 2

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Senat w dniu 17 lutego 2016 r. podjął uchwałę z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Druki senackie: 8080 S
Uchwała: 080uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

druki senackienr 80, 80 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Bogdan Klich.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 stycznia 2016 r. skierował projekt uchwały do:

- KomisjiUstawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 80 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.


2.

Ustawa budżetowa na rok 2016

Senat w dniu 19 lutego 2016 r. wprowadził poprawki (20) do ustawy
Druki senackie: 7676 A76 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: OE-244OE-245materiał pomocniczy
Uchwała: 076uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa budżetowa na rok 2016.

druki sejmowe nr 146, do druku nr 146, 194, 194-A

druki senackie nr 76, 76 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Prezes Rady Ministrów.

Ustawa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 lutego 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lutego 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 lutego 2016 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 lutego 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia opinii komisji senackich oraz w sprawie przygotowania sprawozdania odbyły się 10 lutego 2016 r.
 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 76 A).

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 76 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


3.

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Senat w dniu 19 lutego 2016 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy
Druki senackie: 7878 A78 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 078uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

druki sejmowe nr 141, do druku nr 141, 199, do druku nr 199

druki senackie nr 78, 78 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.
 

Ustawa ma na celu m.in:

·      określenie warunków, zasad i trybu udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania,

·      określenie opłat za ponowne wykorzystanie tych informacji.

Ponadto ustawa poszerza zakres podmiotowy o wybrane zasoby bibliotek, muzeów i archiwów, które mają podlegać ponownemu wykorzystaniu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 lutego 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 marca 2016 r.


Marszałek Senatu w dniu 1 lutego 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się
9 lutego 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 78 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Senat w dniu 19 lutego 2016 r. przyjął ustawę z dnia 30 stycznia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 171do druku nr 171do druku nr 171206206 A
Druki senackie: 7777 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 077uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

druki sejmowe nr 171, do druku nr 171, 206, 206-A

druki senackie nr 77, 77 A
 

Był to poselski projekt ustawy.


Ustawa dotyczy zniesienia obowiązującego ograniczenia w zakresie dwunastoletniego okresu pełnienia kontraktowanej zawodowej służby wojskowej. Ponadto ustawa przewiduje możliwość wyznaczania przez Ministra Obrony Narodowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe wyższe o dwa i więcej stopni wojskowych, bez mianowania na wyższy stopień wojskowy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 lutego 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 marca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 1 lutego 2016 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 lutego 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 77 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Dobrzyński.


5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Senat w dniu 19 lutego 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Druki senackie: 8383 S83 X
Uchwała: 083uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

druki senackie nr 83, 83 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Janina Sagatowska.
 

Celem niniejszej inicjatywy ustawodawczej jest wprowadzenie wyraźnych normatywnych podstaw podejmowania przez Senat aktywności w zakresie opieki nad Polonią i Polakami zamieszkałymi poza granicami kraju  – przy założeniu jak najmniejszej ingerencji w system prawa.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 stycznia 2016 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- KomisjiUstawodawczej,

- Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 83 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janina Sagatowska.


6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Senat w dniu 19 lutego 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Druki senackie: 4747 S
Uchwała: 047uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

druki senackie nr 47, 47 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Robert Mamątow.
 

Zgodnie z projektem nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie będą mogły upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2015 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 17 lutego 2016 r.  

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 47 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Czerwiński.


7.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej

Senat w dniu 19 lutego 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej
Druki senackie: 79pop79 S79 X
Uchwała: 079uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej.

druki senackie nr 79-poprawiony, 79 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Maria Jackowski.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 stycznia 2016 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2016 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 79 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

 


8.

Drugie czytanie projektu uchwały w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego

Senat w dniu 19 lutego 2016 r. podjął uchwałę w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego
Druki senackie: 9090 S
Uchwała: 090uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego.

druki senackienr 90, 90 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Żaryn.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 lutego 2016 r. skierował projekt uchwały do:

- KomisjiUstawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 19 lutego 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek (druk nr 90 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Jan Żaryn.