Narzędzia:

9. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.  1

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2
retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 4

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1
retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia  posiedzenia cz.3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.4
retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 5
retransmisja 3  dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 2
 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 stycznia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 15 stycznia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 154do druku 154do druku 154do druku 154183183 A
Druki senackie: 7171 A71 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 071uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 154, do druku 154, 183, 183-A

druki senackie nr 71, 71 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister – Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych.
 

Ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku TK. Nowelizacja precyzuje przedmiotowe przesłanki zarządzenia niejawnego pozyskiwania przez władze publiczne informacji o jednostkach oraz sposoby niejawnego wkroczenia w sferę prywatności jednostki, a także formułuje zamknięty katalog rodzajów środków technicznych służących do niejawnego pozyskiwania informacji. Ponadto w ustawie określono maksymalny czas prowadzenia przez uprawnione służby kontroli operacyjnej w danej sprawie.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 7 lutego 2016 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 8.  posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 stycznia  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lutego 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 26 stycznia 2016 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy (14) (druk nr 71 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Rusiecki.

Sprawozdawcami mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark oraz senator Marek Borowski.


2.

Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Senat w dniu 30 stycznia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 15 stycznia 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 7070 A70 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 070uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

druki sejmowe nr 80, do druku 80, 81, do druku 81, 82, do druku 82, 159, 159-A

druki senackie nr 70, 70 A
 

Były to poselskie projekty ustaw.
 

Ustawa określa warunki nabywania prawa do jednorazowego dodatku pieniężnego przysługującego w 2016 r. oraz zasady wypłaty i finansowania tego dodatku.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 marca 2016 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 8.  posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 stycznia  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lutego 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznejw tej sprawie odbyło się 27 stycznia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 70 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny

Senat w dniu 30 stycznia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 15 stycznia 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 6969 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 069uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny.

druki sejmowe nr 32, do druku 32, 32-A, do druku 32-A, 123, 123-A

druki senackie nr 69, 69 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa modyfikuje zasady przedawnienia karalności przestępstw, określając termin przedawnienia ich karalności w przypadku wszczęcia postępowania karnego w stosunku do niektórych przestępstw do 10 lat, a pozostałych do 5 lat.
 

Sejm uchwalił ustawę na 8.  posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 stycznia  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lutego 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 26 stycznia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 69 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.


4.

Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Senat w dniu 30 stycznia 2016 r. podjął uchwałę Annus Domini MMXVI Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.
Druki senackie: 6060 S60 X
Uchwała: 060uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.

druki senackie nr 60, 60 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Robert Gaweł.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 grudnia 2015 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji  Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28  stycznia 2016 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 60 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Gaweł.


5.

Ustawa - Prawo o prokuraturze

Senat w dniu 30 stycznia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 28 stycznia 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 7474 A74 Z
Uchwała: 074uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Prawo o prokuraturze.

druki sejmowe nr 162, do druku nr162, 162-A, do druku nr 162-A, 197, 197-A

druki senackie nr 74, 74 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa dotyczy m. in. przywrócenia połączenia stanowisk Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości.
 

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 stycznia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lutego 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 stycznia 2016.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 74 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


6.

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze

Senat w dniu 30 stycznia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 28 stycznia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 163do druku 163do druku 163198198 A
Druki senackie: 7575 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 075uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze.

druki sejmowe nr 163, do druku 163, 198, 198-A

druki senackie nr 75, 75 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Minister Sprawiedliwości.
 

Celem proponowanych zmian jest dostosowanie obowiązujących przepisów do proponowanej przez projektodawców nowej struktury prokuratury, przede wszystkim włączenie wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w strukturę powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Ponadto ustawa określa datę wejścia w życie ustawy – Prawo o prokuraturze.
 

Sejm uchwalił ustawę na 10.  posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 stycznia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lutego 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 stycznia 2016.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 75 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji

Senat w dniu 30 stycznia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 29 stycznia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 212do 212214
Druki senackie: 8585 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 085uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji.

druki sejmowe nr 212 do druku nr 212, 214

druki senackie nr 85, 85 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Celem wprowadzenia proponowanych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą zostać uznane za podlegające ochronie. Rozszerzenie dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto ustawa przewiduje rozszerzenie kompetencji doradczych Komitetu Konsultacyjnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 10.  posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 stycznia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lutego 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 85 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krystian Probierz.


8.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 30 stycznia 2016 r. nie podjął uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Druki senackie: 68
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 68
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 13 stycznia 2016 r.

Sprawozdawcąkomisji na posiedzeniu Senatu będzie  senator Sławomir Rybicki.