Narzędzia:

7. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 31 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 29 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 106do druku 106do druku 106do druku 106148148 A
Druki senackie: 6363 A63 B63 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 063uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 106, do druku nr 106, 148, errata do druku 148, 148-A

druki senackie 63, 63 A, 63 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadzam.in.:

·      obowiązek szkolny od 7 roku życia po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie,

·      prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia na wniosek rodziców,

·      możliwość kontynuacji w roku szkolnym 2016/2017 nauki w klasie I szkoły podstawowej przez dzieci 7-letnie, które rozpoczęły edukację w roku szkolnym 2015/2016 jako 6-latki - na wniosek rodziców.
 

Sejm uchwalił ustawę na 7. posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 grudnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 grudnia 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 63 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 30 grudnia 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 63 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.


2.

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Senat w dniu 31 grudnia 2015 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy
Druki senackie: 6262 A62 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 062uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych.

druki sejmowe nr 75, do druku nr 75, 149, 149-A

druki senackie nr 62, 62 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa wprowadza do polskiego systemu podatkowego nowy podatek od niektórych instytucji finansowych, z którego wpływy mają stanowić dochody budżetu państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 7. posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 grudnia 2015 r.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 31 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 30 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 119do druku 119do druku 119do druku 119143143 A
Druki senackie: 6565 A65 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 065uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 119, do druku nr 119, 143, 143-A

druki senackie nr 65, 65 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych została upoważniona Minister – Członek Rady Ministrów Pani Beata Kempa.
 

Ustawa zmienia zasady zatrudniania osób na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej i znosi nabór w drodze otwartego konkursu. Obsadzanie tych stanowisk będzie następowało w drodze powołania przez uprawnione organy. Ponadto ustawa znosi Radę Służby Cywilnej i powołuje Radę Służby Publicznej działającą przy Prezesie Rady Ministrów i określa jej skład i zadania. Członkowie Rady mają pełnić swoje obowiązki społecznie. Ponadto ustawa nowelizuje przepisy dotyczące Szefa Służby Cywilnej i jego zastępcy. W myśl ustawy stanowiska te będą mogły pełnić osoby niebędące urzędnikami służby cywilnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 7. posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 31 grudnia 2015 r.

Żaden z poddanych pod głosowanie podczas posiedzenia komisji wniosków nie uzyskał większości głosów (druk nr 65 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

dniu 31 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 30 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 158do druku 158161do druku 161
Druki senackie: 6666 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 066uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

druki sejmowe nr 158, do druku 158, 161, do druku 161

druki senackie 66, 66 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza zmiany w sposobie powoływania rad nadzorczych i zarządów spółek publicznej radiofonii i telewizji, eliminując udział w kreowaniu tych władz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W myśl ustawy członków zarządu i rad będzie powoływać minister właściwy ds. Skarbu Państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 7. posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 stycznia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 grudnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 31 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 63 A)..

Mniejszości komisji wnoszą o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawki do ustawy(druk nr 63 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

Sprawozdawcą wniosków mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.