Narzędzia:

33. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

rertransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2


1.

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Senat w dniu 16 maja 2013 r. wprowadził poprawki (24) do ustawy.
Druki sejmowe: 1140do 1140do 114012341234 A
Druki senackie: 338338 A338 B338 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 338.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

druki sejmowe nr 1140, do druku nr 1140, 1234, 1234-A 

druki senackie nr 338, 338 A, 338 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Celem ustawy jest ujednolicenie w stosunku do wszystkich uprawnionych służb zasad, sposobu użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, określenie przypadków, w jakich mogą być użyte oraz trybu postępowania przed i po ich użyciu. W ustawie poszczególnym formacjom przyporządkowano zamknięte katalogi środków przymusu bezpośredniego (dotychczas te kwestie były zawarte w aktach wykonawczych) oraz wprowadzono nowe środki przymusu bezpośredniego, tj. narzędzia i środki do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód (np. materiały wybuchowe), środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających (np. granaty hukowo-błyskowe, petardy).
 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 kwietnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 maja 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 kwietnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  KomisjiPraw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 8 maja 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (23) (druk nr 338 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 9 maja 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (27) (druk nr 338 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

 

Podczas posiedzenia mniejszość komisji przedstawiła wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy (1).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.


2.

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Senat w dniu 16 maja 2013 r. wprowadził poprawki (173) do ustawy.
Druki sejmowe: 806 cz.1806 cz.2do 806do 8061166do 11661166 A
Druki senackie: 344344 A344 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 344.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

druki sejmowe nr 806, do druku nr 806, 1166, do druku nr 1166, do druku 1166, 1166-A

druki senackie nr 344, 344 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa zmierza do zmniejszenia w Polsce liczby zawodów regulowanych to jest zawodów, których możliwość wykonywania jest uzależniana przez państwo od posiadania określonego wykształcenia, ukończenia kursu, zdania egzaminu, odbycia obowiązkowej praktyki itd.
 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  KomisjiGospodarki Narodowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.

 

Wspólne posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 8 i 14 maja 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (179) (druk  nr 344 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.
 

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (38).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

Senat w dniu 16 maja 2013 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 605do 60511961196 A
Druki senackie: 343343 A343 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 343.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych.

druki sejmowe nr 605, do druku nr 605, 1196, 1196-A

druki senackie nr 343, 343 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu pozbawienie dokumentów bankowych i dokumentów funduszy inwestycyjnych mocy dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2013 r
.

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2013 r. skierował ustawę do KomisjiBudżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 maja 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 343 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 maja 2013 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 1183do 1183do 11831230
Druki senackie: 340340 A340 B340 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 340.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1183, do druku nr 1183, 1230

druki senackie nr 340, 340 A, 340 B
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Zmiany zawarte w ustawie dotyczą m.in.:

·      uznawania krajowego prawa jazdy, określonego w umowie międzynarodowej, której stroną jest RP, za dokument stwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami,

·         poszerzenia kategorii osób uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,

·         zwiększenia zakresu zadań Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD) o organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest RP.
 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2013 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  KomisjiGospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 maja 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 340 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 8 maja 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 340 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Senat w dniu 16 maja 2013 r. przyjął ustawę z dnia 19 kwietnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1125do 11251267
Druki senackie: 342342 A342 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 342.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

druki sejmowe nr 1125, do druku nr 1125, 1267

druki senackie nr 342, 342 A, 342 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju Regionalnego.
 

Ustawa ma na celu wykonanie wyroku TK i dotyczy uregulowania wprost na poziomie aktu prawnego o charakterze powszechnie obowiązującym, najistotniejszych kwestii związanych z procedurą odwoławczą, stosowaną w ramach ubiegania się i udzielania dofinansowania projektów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  KomisjiGospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 maja 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 342 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 8 maja 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 342 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Ortyl.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 maja 2013 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 520do 520do 5201207
Druki senackie: 341341 A341 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 341.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 520, do druku nr 520, 1207

druki senackie nr 341, 341 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu ujednolicenie i dostosowanie do standardów konstytucyjnych zasad rozpatrywania środków prawnych od orzeczeń organów dyscyplinarnych korporacji zawodów medycznych. W ustawie przyjęto zasadę kasacyjnego trybu rozpatrywania odwołań od orzeczeń sądów dyscyplinarnych, a co za tym idzie, kognicję Sądu Najwyższego w tym zakresie. Prawo do wniesienia kasacji będzie przysługiwało stronom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz odpowiednim organom korporacyjnym.

 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2013 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 25 kwietnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy  bez poprawek  (druk  nr 341 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Helena Hatka.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat w dniu 16 maja 2013 r. przyjął ustawę z dnia 19 kwietnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 569do 5691200
Druki senackie: 339339 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 339.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki sejmowe nr 569, do druku nr 569, 1200

druki senackie nr 339, 339 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa zakłada uwzględnienie okresu zatrudnienia za granicą obywateli polskich przy ustalaniu ich prawa do świadczeń emerytalno-rentowych bez konieczności spełnienia dotychczasowego wymogu stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. domicylu).

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2013 r.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 8 maja 2013 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy  bez poprawek (druk  nr 339 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andżelika Możdżanowska.


8.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Podczas debaty w dniu 15 maja 2013 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i w związku z tym Senat skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Druki senackie: 304304 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 304, 304 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez  Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Misiołek
.

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2013 r. skierował projekt do:

─  Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Wspólne posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 20 marca i 16 kwietnia 2013 r.
Komisje wprowadziły poprawki do projektui wnoszą o przyjęcie jednolitego
projektu uchwały (druk  nr 304 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.


9.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku

Senat w dniu 16 maja 2013 r. podjął uchwałę w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i przyjął sprawozdanie.
Druki senackie: 324324 S324 X
Uchwała: 324.pdf
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku.

druki senackie nr 324, 324 S
 

Sprawozdanie zostało przekazane do Senatu w dniu 29 marca 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia 2013 r. skierował sprawozdanie do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie w tej sprawie odbyło się 8 i 13 maja 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie Sprawozdania (druk  nr 324 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.

 


10.

Drugie czytanie projektu uchwały w 25 rocznicę strajków i protestów 1988 roku

Senat w dniu 16 maja 2013 r. podjął uchwałę w 25. rocznicę strajków i protestów 1988 r.
Druki senackie: 323323 S323 X
Uchwała: 323.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 25 rocznicę strajków i protestów 1988 roku.

druki senackie nr 323, 323 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Grzegorz Bierecki.
 

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2013 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 24 kwietnia 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały  (druk  nr 323 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.