Narzędzia:

32. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2
retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 2 dnia posiedzenia


1.

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Senat w dniu 25 kwietnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 5 kwietnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1171do 117111881188 A
Druki senackie: 325325 A325 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 325.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

druki sejmowe nr 1171, do druku nr 1171, 1188, 1188-A

druki senackie nr 325, 325 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa dostosowuje prawo krajowe do zmian w przepisach UE dotyczących systemu kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie rybołówstwa. Przedstawione zmiany mają również na celu wprowadzenie do ustawy przepisów dotyczących możliwości wypłaty zaliczki dla organizacji producentów z tytułu przysługującej pomocy finansowej za opracowanie programu operacyjnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 kwietnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 maja 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia 2013 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 16 kwietnia 2013 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk nr 325 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym

Senat w dniu 25 kwietnia 2013 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 115do 115do 1151193
Druki senackie: 326326 A326 B326 C
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 326.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym.

druki sejmowe nr 115, do druku nr 115, 1193

druki senackie nr 326, 326 A, 326 B, 326 C
 

Był to poselskiprojekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu zmianę metody obliczania podatku rolnego od 1 stycznia 2014 r. Okres trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy, jako okres obliczania średniej ceny skupu żyta, zostanie zastąpiony okresem jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 kwietnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 maja 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 16 kwietnia 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) doustawy (druk  nr 326 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 16 kwietnia 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) doustawy (druk  nr 326 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 17 kwietnia 2013 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) doustawy (druk  nr 326 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Cioch.


3.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Senat w dniu 25 kwietnia 2013 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 880do 880do 880do 8801189
Druki senackie: 328328 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 328.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

druki sejmowe nr 880, do druku nr 880, 1189

druki senackie nr 328, 328 A
 

Był to poselskiprojekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Nowelizacja zakłada rezygnację z ustawowego wymogu by wszyscy asystenci sędziów legitymowali się ukończoną aplikacją ogólną, bądź zdaniem jednego
z prawniczych egzaminów zawodowych. Dopuszcza możliwość zatrudnienia w sądach na stanowiskach asystenta sędziego osób z wykształceniem wyższym prawniczym, modyfikując jednocześnie wymagania, które muszą zostać spełnione przez asystenta sędziego, aby mógł się ubiegać o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 kwietnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 maja 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia 2013 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 kwietnia 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk  nr 328 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala


4.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Senat w dniu 25 kwietnia 2013 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 10351201
Druki senackie: 327327 A327 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 327.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

druki sejmowe nr 1035 i 1201 

druki senackie nr 327, 327 A
 

Był to poselskiprojekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie możliwości zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii A i B w miastach nieposiadających praw powiatu, w których organem wykonawczym jest prezydent.
 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 kwietnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 maja 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 16 kwietnia 2013 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy  (druk  nr 327 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


5.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.

Senat w dniu 25 kwietnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 5 kwietnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 10471223
Druki senackie: 329329 A329 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 329.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.

druki sejmowe nr 1047,  1223            

druki senackie nr 329, 329 A, 329 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Celem ratyfikacji przedmiotowego protokołu jest doprecyzowanie treści i stosowania Traktatu z Lizbony i nadanie pełnotraktatowego statusu wyjaśnieniom zawartym w decyzji w sprawie obaw narodu irlandzkiego dotyczących polityki podatkowej, ochrony prawa do życia, ochrony prawa do edukacji i ochrony rodziny oraz tradycyjnej irlandzkiej polityki neutralności wojskowej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 kwietnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 maja 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Unii Europejskiej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 16 kwietnia 2013 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 329 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 17 kwietnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 329 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Norbert Obrycki.


6.

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną COM(2013)133

Senat w dniu 25 kwietnia 2013 r. przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną COM(2013)133.
Druki senackie: 334334 S
Uchwała: 334.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną COM(2013)133.

druki senackie nr 334, 334 S
 

Przedstawionaopinia została wniesiona przez Komisję Spraw Unii Europejskiej.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Edmund Wittbrodt.
 

Projekt dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie UE do opracowania i wdrożenia spójnych procesów planowania wykorzystania przestrzeni morskiej i zapewnienia zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi oraz ustanowienia współpracy transgranicznej zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym. Zdaniem wnioskodawców zarządzanie strefą przybrzeżną nie powinno być regulowane na poziomie UE, ponieważ nie pozwala to na uwzględnienie specyficznych potrzeb państw związanych z różnymi obszarami morskimi.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 kwietnia 2013 r. skierował projekt opinii do:

─  Komisji Spraw Unii Europejskiej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 23 kwietnia 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu opinii  bez poprawek  (druk  nr 334 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Edmund Wittbrodt.


7.

Informacja rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.

Senat w dniu 24 kwietnia 2013 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 347

8.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 25 kwietnia 2013 r. podjął uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 348349
Uchwała: 348.pdf 349.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druki senackie nr 348, 349
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 24 kwietnia 2013 r. (druk  nr 348).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 24 kwietnia 2013 r. (druk  nr 349).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.