Narzędzia:

31. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim

Senat w dniu 17 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę w 70. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.
Druki senackie: 322322 S
Uchwała: 322.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.

druki senackie nr 322, 322 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Wyrowiński.
 

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2013 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 kwietnia 2013 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały  bez poprawek (druk  nr 322 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 18 kwietnia 2013 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
Druki sejmowe: 988do 988do 988do 9881164do 1164
Druki senackie: 318318 A318 B318 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 318uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki sejmowe nr 988, do druku nr 988, 1164, do druku nr 1164

druki senackie nr 318, 318 A, 318 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Zmiany zaproponowane w nowelizacji dotyczą m.in. wprowadzenia sankcji za nieprawidłowe wskazanie w pozwie przez powoda adresu zamieszkania lub siedziby pozwanego, ograniczenie możliwości dochodzenia roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz wzmocnienia sytuacji prawnej dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 22 marca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 marca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 kwietnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 3 kwietnia 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 318 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 kwietnia 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy (druk nr 318 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


3.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 18 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
Druki senackie: 300300 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 300.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki senackie nr 300, 300 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Matusiewicz.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt wprowadza możliwość wniesienia zażalenia na orzeczenia wydane w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zarówno sądu pierwszej, jak i drugiej instancji. Jednocześnie w przypadku orzeczeń sądu drugiej instancji, co do których jak dotąd nie dopuszczano możliwości wniesienia zażalenia, projekt określa tryb oraz sąd właściwy do jego rozpoznania.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lutego 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 19 marca 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 300 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


4.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 18 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
Druki senackie: 301301 S301 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 301.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki senackie nr 301, 301 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Matusiewicz.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

W projekcieokreślono jednoznacznie przesłanki, jakie mogą prowadzić do przedłużenia tymczasowego aresztowania podejrzanego, w stosunku do którego zapadł pierwszy wyrok w sprawie. Ponadto projekt doprecyzowuje przesłanki, które mogą prowadzić do ograniczenia prawa podejrzanego tymczasowo aresztowanego do poufnego kontaktu z obrońcą oraz do kontroli jego korespondencji.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lutego 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 19 marca 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 301 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz


5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Senat w dniu 18 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.
Druki senackie: 286286 S pop286 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 286.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

druki senackie nr 286, 286 S-poprawiony
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt wprowadza możliwość wniesienia skargi do sądu na postanowienia organu wyborczego - we wszystkich wyborach - o odmowie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, odmowie rejestracji listy w całości lub poszczególnych kandydatów, skreśleniu z listy kandydata oraz unieważnieniu zarejestrowanej listy.

Marszałek Senatu w dniu 21 stycznia 2013 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 19 marca 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 286 S-poprawiony).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.


6.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 18 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 333
Uchwała: 333.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 333
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 16 kwietnia 2013 r.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.