Narzędzia:

82. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja  pierwszego dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja pierwszego dnia posiedzenia cz. 2.

retransmisja drugiego  dnia posiedzenia cz. 1.

retransmisja drugiego dnia posiedzaenia cz. 2.


1.

Ustawa o zdrowiu publicznym

Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3675.pdf36753772-a.pdf
Druki senackie: 10571057 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1057.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zdrowiu publicznym.

druki sejmowe nr 3675, 3772, 3772-A

druki senackie nr 1057, 1057 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa zawiera regulacje, które mają poprawić stan zdrowia publicznego. Podstawą działań w tym kierunku będzie przyjęty przez rząd dokument strategiczny dla zdrowia publicznego, czyli Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Ponadto na mocy ustawy zostanie utworzona Rada do Spraw Zdrowia Publicznego, która będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą ministra zdrowia. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele najważniejszych podmiotów biorących udział w działaniach na rzecz zdrowia publicznego. Przepisy ustawy mają znacząco wzmocnić mechanizmy diagnozowania problemów zdrowia publicznego i umożliwić racjonalne planowanie interwencji przez podmioty odpowiedzialne za prowadzenie polityki zdrowotnej – jednostki samorządu terytorialnego, Narodowy Fundusz Zdrowia, służby medycyny pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, kuratorów oświaty, szkoły i uczelnie wyższe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1056 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3764do 37643861
Druki senackie: 10701070 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1070.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3764, do druku 3764, 3861

druki senackie nr 1070, 1070 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Nowelizacja ustawy wprowadza jednolite zasady w dziedzinie obrotu i używaniawyrobów medycznych. Ponadto w ustawie wskazano że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyrobów ponosi ich wytwórca, a bezpośredni nadzór na etapie projektowania i wytwarzania wyrobów sprawują niezależne jednostki notyfikowane, które są wyznaczane i nadzorowane przez właściwe organy państw członkowskich (w Polsce minister zdrowia). Rejestracja i nadzór nad rynkiem wyrobów medycznych należy do zadań Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1070 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.


3.

Ustawa o produktach biobójczych

Senat w dniu 1 października 2015 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 3670do 3670do 36703862
Druki senackie: 10691069 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1069.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o produktach biobójczych.

druki sejmowe nr 3670, do druku 3670, 3862

druki senackie nr 1069, 1069 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa określa:

- warunki udostępniania i stosowania na terytorium RP produktów biobójczych,

- organ odpowiedzialny (Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) za stosowanie rozporządzenia UE oraz jego zadania,

- podmioty sprawujące nadzór oraz zakres nadzoru nad przestrzeganiem warunków wprowadzania na rynek i stosowania produktów biobójczych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 września 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 1056 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 października 2015 r. wprowadził poprawki (46) do ustawy.
Druki sejmowe: 3763 cz. I3763 cz. IIdo 3763do 3763do 37633937
Druki senackie: 11011101 A1101 Z
Uchwała: 1101.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3763, do druku 3763, 3937

druki senackie nr 1101, 1101 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa eliminuje problem niewystarczających podstaw prawnych dla ukończenia prac dotyczących wdrożenia rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu informacji w ochronie zdrowia. W związku z tym ustawa stwarza warunki informacyjne umożliwiające podejmowanie w dłuższej perspektywie optymalnych decyzji niezależnie od modelu organizacyjnego opieki zdrowotnej i zasad jej finansowania, a także stabilny system informacji w ochronie zdrowia, charakteryzujący się zarówno elastycznym podejściem do organizacji systemu zasobów ochrony zdrowia, jak i odpornością na zaburzenia w gromadzeniu i archiwizacji danych. Ponadto ustawa dąży do zmniejszenia luki informacyjnej uniemożliwiającej zbudowanie optymalnego modelu opieki zdrowotnej oraz porządkuje istniejący system zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.
 

Komisja informuje, że żaden poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 1101 A).

Mniejszość Komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

 


5.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1101 do 11013688
Druki senackie: 10561056 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1056.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 1101, do druku 1101, 3688

druki senackie nr 1056, 1056 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa rozszerza zakres podmiotów uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz środki spożywcze objęte decyzją o refundacji. W myśl ustawy uprawnieniami tymi objęci byliby żołnierze służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach i otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem albo w odniesieniu do których zostało orzeczone inwalidztwo będące następstwem przymusowego zatrudnienia w tych kopalniach.
 

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1056 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Piechota.


6.

Ustawa o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018

Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3834do 3834do 38343906
Druki senackie: 10781078 A
Uchwała: 1078.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018.

druki sejmowe nr 3834 , do druku 3834, 3906

druki senackie nr 1078, 1078 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa wprowadza zmiany w sposobie przekazywania dotacji z budżetu państwa do Narodowego Fundusz Zdrowia na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych (w tym dzieci). Zmiana ta będzie polegała na przejściu na system ryczałtowy, z określoną ustawowo kwotą dotacji - 320.232 tys. zł rocznie, przy czym przekazywanie miałoby następować co miesiąc w wysokości 1/12 tej kwoty.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1078 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

 

 


7.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3837 do 3837do 383739073907 A
Druki senackie: 10791079 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1079.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr  3837, do druku 3837, 3907, 3907-A

druki senackie nr 1079, 1079 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Ustawa wprowadza przepisy regulujące wymagania w odniesieniu do centrów urazowych dla dzieci. Ponadto ustawa wydłuża (do 31 grudnia 2017 r.) termin, w jakim podmioty wykonujące działalność leczniczą mają dostosować pomieszczenia i urządzenia do wymagań stosownych do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1079 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.

 


8.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3878do 3878do 3878do 3878do 38783950
Druki senackie: 11021102 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1102.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

druki sejmowe nr  3878, do druku 3878, 3950

druki senackie nr 1102, 1102 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza ułatwienia dla sponsorów badań klinicznych niekomercyjnych i rozwoju badań naukowych w kraju poprzez zapewnienie finansowania części procedur medycznych przez NFZ, dostępu do terapii eksperymentalnych w szczególności realizowanych w chorobach rzadkich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1102 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.


9.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3001do 3001do 3001do 30013936do 3936
Druki senackie: 11031103 A1103 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1103.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.

druki sejmowe nr 3001, do druku 3001, 3936

druki senackie nr 1103, 1103 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym kształcenia, uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu i zasad odpowiedzialności zawodowej. Ustawa określa również organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki jego członków.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 1103 A).

Mniejszość Komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

 


10.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Senat w dniu 1 października 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 września 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 39333864do 3864
Druki senackie: 10911091 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1091.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

druki sejmowe nr 3864, do druku 3864, 3933

druki senackie nr 1091, 1091 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy dostosowania sytuacji prawnej podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości dla osób pozbawionych wolności do sytuacji prawnej innych podmiotów leczniczych o szczególnych regulacjach. Ponadto ustawa znosi obowiązek zawarcia przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 września 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 października 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1091 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.