Narzędzia:

81. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

 zapis video trzeciego dnia obrad cz. 2.

 


11.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3588.pdf35883588-s.pdf3706.pdf
Druki senackie: 10401040 A1040 B1040 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1040u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

druki sejmowe nr 3588, do druku nr 3588, 3706

druki senackie nr 1040, 1040 A, 1040 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Proponowana regulacja zakłada rozszerzenie kręgu osób, które obejmuje się na wniosek ubezpieczeniem emerytalno-rentowym realizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia o osoby, które podlegały ubezpieczeniu jako rolnicy lub domownicy i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna przez okres pobierania tego świadczenia albo zasiłku. Osoby te byłyby objęte ubezpieczeniem w KRUS do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Składki na ubezpieczenie za te osoby opłacałby wójt.

 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 1 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1040 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

 

Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyły się 1 września 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 1040 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.

Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.


12.

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3676do 3676do 36763680do 3680do 36803680 A
Druki senackie: 10411041 A1041 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1041u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3676, do druku nr 3676, 3680, do druku 3680, 3680-A

druki senackie nr 1041, 1041 A, 1041 B
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu m.in. poszerzenie katalogu dokumentów, które dołącza się do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej (w tym o opinię starosty o potrzebie powołania Centrum na terenie podległego mu powiatu). Ponadto ustanawia się Radę Zatrudnienia Socjalnego jako organu opiniodawczo-doradczego działającego przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 26 sierpnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1041 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maria Koc.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 1 września 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1041 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


13.

Ustawa o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3643do 3643do 36433692
Druki senackie: 10441044 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1044u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3643, do druku nr 3643, 3692

druki senackie nr 1044, 1044 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.
 

Przedstawione w nowelizacji propozycje zmian mają na celu polepszenie efektywności działania urzędu. Zmierzają m.in. do odciążenia Prokuratorii Generalnej od spraw sądowych o niskiej istotności z punktu widzenia ochrony praw lub interesów Skarbu Państwa. Nowelizacja przyznaje Prokuratorii Generalnej nową kompetencję, tj. przejmowanie na polecenie Prezesa Rady Ministrów zastępstwa procesowego niektórych państwowych osób prawnych za ich zgodą. Ponadto zaproponowane rozwiązania odnoszą się m.in. do takich kwestii jak postępowanie dyscyplinarne radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do możliwości podejmowania przez radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1044 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


14.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Senat w dniu 4 września 2015 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy.
Druki sejmowe: 3685do 3685do 36853868
Druki senackie: 10491049 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1049u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

druki sejmowe nr 3685, do druku nr 3685, 3768

druki senackie nr 1049, 1049 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Przedstawione w nowelizacji propozycje zmian w przeważającej mierze dotyczą znaków towarowych. Podstawową modyfikacją względem obowiązujących przepisów w zakresie postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe jest wprowadzenie systemu sprzeciwowego w miejsce systemu badawczego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (19) do ustawy (druk nr 1049 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Stanisław Iwan.


15.

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku.

Senat w dniu 3 września 2015 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 927
więcej informacji o punkcie

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku.

druk senacki nr 927

Sprawozdanie zostało przekazane do Senatu w dniu 29 maja 2015 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2015 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2015 r.


16.

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

Senat w dniu 4 września 2015 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 914
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

druk senacki nr 914
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 19 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 20 maja 2015 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 maja 2015 r. 

Komisja zapoznała się z Informacją i poinformowała o tym Marszałka Senatu.


17.

Odwołanie sekretarza Senatu

Senat w dniu 4 września 2015 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania sekretarza Senatu.
Druki senackie: 1053
Uchwała: 1053u.pdf
więcej informacji o punkcie

W zwiazku z rezygnacją senator Heleny Hatki z funkcji sekretarza Senatu, Marszałek Senatu przedstawił wniosek w sprawie odwołania sekretarza Senatu (druk nr 1053).


18.

Wybór sekretarza Senatu

Senat w dniu 4 września 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru sekretarza Senatu.
Druki senackie: 1055
Uchwała: 1055u.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór sekretarza Senatu.

druk senacki nr 1055
 

Na stanowisko sekretarza Senatu została zgłoszona kandydatura senatora Jana Michalskiego i w związku z tym Marszałek Senatu przedstawił wniosek w tej sprawie (druk nr 1055).


z2
Poprzednia strona