Narzędzia:

81. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

 zapis video trzeciego dnia obrad cz. 2.

 


1.

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Senat w dniu 4 września 2015 r. nie wyraził zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum.
Druki senackie: 10541054 A
Uchwała: 1054u.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum.

druki senackie nr 1054, 1054 A
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przekazał Marszałkowi Senatu projekt postanowienia  w dniu 21 sierpnia 2015 r.
 

Termin podjęcia przez Senat uchwały w tej sprawie upływa 4 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 sierpnia 2015 r. skierował projekt  do:

·       Komisji Ustawodawczej

·       Komisji Środowiska,

·       Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

·       Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

·       Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

·       Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.    

Komisje rekomendują Senatowi niewyrażenie zgody na zarządzenie referendum (druk nr 1054 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.

Mniejszość komisji rekomenduje Senatowi wyrażenie zgody na zarządzenie referendum.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.


2.

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Senat w dniu 4 września 2015 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
Druki sejmowe: 3660.pdf36603660-002.pdf3660-003.pdfdo 36603781-a.pdf
Druki senackie: 10481048 A1048 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1048u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej.

druki sejmowe nr 3660, do druku nr 3660, 3781, 3781-A

druki senackie nr 1048, 1048 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa reguluje szczególne zasady restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w walutach obcych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 1048 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina

Mniejszość komisji wnosio wprowadzenie poprawek (2) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


3.

Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3576.pdf3576-001.pdf3576-002.pdf3595.pdf3576
Druki senackie: 10471047 A1047 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1043u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

druki sejmowe nr 3576, do druku nr 3576, 3595, 3770

druki senackie nr 1047, 1047 A
 

Były to rządowe projekty ustaw. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa ma na celu implementację do prawa krajowego przepisów unijnych dotyczących warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne. Ustawa zawiera przepisy określające wymogi dla banków i firm inwestycyjnych, których spełnienie stanowi warunek rozpoczęcia przez te podmioty działalności, jak również przepisy regulujące sprawowanie nadzoru ostrożnościowego nad bankami i firmami inwestycyjnymi. Ponadto ustawa wprowadza do polskiego systemu finansowego nadzór makroostrożnościowy, który ma za zadanie identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka systemowego powstającego w systemie finansowym oraz działanie na rzecz wyeliminowania tego ryzyka.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1047 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Piotr Gruszczyński.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 357537073707 A
Druki senackie: 10381038 A1038 B1038 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1038u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3575, 3707, 3707 A

druki senackie nr 1038, 1038 A, 1038 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Przedstawione rozwiązania odnoszą się do usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych – wyeliminowania zagrożeń terminowych realizacji takich inwestycji -  szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy UE w najbliższej perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 26 sierpnia 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1038 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1038 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Andrzej Owczarek.

 


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3663.pdf3663-001.pdf3702.pdf
Druki senackie: 10391039 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1039u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

druki sejmowe nr 3663, do druku nr 3663, 3702

druki senackie nr 1039, 1039 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Przedstawiona ustawa ma na celu wykonanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego. Zmiany odnoszą się m. in. do uniemożliwienia uwzględniania kar pieniężnych, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo lotnicze w kosztach związanych z zadaniami finansowanymi z opłat za koordynację. Zmiany odnoszą się również do nałożenia na podmiot zarządzający przepływem ruchu lotniczego, obowiązku przedstawiania na wniosek koordynatora lub zarządzającego lotniskiem, w porcie lotniczym, w którym wprowadzono koordynację rozkładów lotów, w określonym czasie  przyjętego planu lotu, który dotyczy tego lotniska.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1039 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.


6.

Ustawa o pracy na morzu

Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3645do 36453779
Druki senackie: 10451045 A1045 B1045 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1045u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o pracy na morzu.

druki sejmowe nr 3645, do druku 3645, 3779

druki senackie nr 1045, 1045 A, 1045 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Przedstawiona ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego Konwencji o pracy na morzu (Konwencja MLC) oraz określonych aktów prawnych UE regulujących wykonywanie pracy na statkach. Ustawa ma uregulować takie kwestie jak prawa i obowiązki stron stosunku pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, zasady pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na polskich statkach, kwestie wymaganych dokumentów związanych z pracą na statkach morskich, warunki życia na takich statkach oraz ochronę zdrowia i ochronę socjalną marynarzy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1045 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Wiesław Dobkowski.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 1 września 2015 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 1045 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3661do 36613780
Druki senackie: 10461046 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1046u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3661, do druku 3661, 3780

druki senackie nr 1046, 1046 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Przedstawione w ustawie rozwiązania wynikają ze zobowiązania państw członkowkich UE do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Przepisy te mają uregulować przebieg linii podstawowej morza terytorialnego i granic m.in. polskich obszarów morskich oraz szczegółową procedurę ich ustalania. Poza tymi przepisami ustawa wprowadza również regulacje odnoszące się m.in. do morskiej strefy przyległej, dotyczące procesu wydawania pozwoleń na wznoszenie oraz wykorzystywanie sztucznych wysp, uzgodnień na ukłądanie i utrzymywanie kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1046 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Wiesław Dobkowski.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3662do 3662do 36623735
Druki senackie: 10431043 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1043u_2.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3662, do druku 3662, 3735

druki senackie nr 1043, 1043 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

 

Przedstawione w ustawie rozwiązania mają przyczynić się do wzmocnienia ochrony konsumentów przed oferowanymi na rynku finansowym produktami nieodpowiadającymi realnym potrzebom i możliwościom tych konsumentów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1043 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


9.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Senat w dniu 4 września 2015 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki sejmowe: 2675do 2675do 2675do 2675do 267531893189 A
Druki senackie: 10501050 A1050 B1050 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1050u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

druki sejmowe nr 2675, do druku 2675, 3189, 3189-A

druki senackie nr 1050, 1050 A, 1050 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa wprowadza zewnętrzny nadzór ministra sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów wojskowych. Nadzór ten będzie wykonywany poprzez delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów sądów wojskowych. Minister sprawiedliwości, w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, będzie mógł zarządzić przeprowadzenie lustracji sądu (lub wydziału sądu), bądź dokonać lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 1050 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 1 września 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 1050 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Skurkiewicz.


 

 


10.

Ustawa o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3078.pdf30783708.pdf
Druki senackie: 10421042 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1042u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

druki sejmowe nr 3078, do druku nr 3078, 3708

druki senackie nr 1042, 1042 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Nowelizacja poszerza zakres podmiotowy ustawy, usuwa lub zmienia przepisy niejasne, sprzeczne z wiążącym Polskę prawem międzynarodowym, dodaje unormowania, które podwyższą maksymalną kwotę kompensaty, umożliwią domaganie się zaliczki na poczet koniecznych wydatków bieżących, wydłużą termin do składania wniosku o wypłatę kompensaty, wprowadzą prawo występowania o wypłatę kompensaty osobie, pod której pieczą pozostaje ofiara przestępstwa oraz poprzez zmianę właściwości miejscowej organu orzekającego i organu pomocniczego uproszczą dochodzenie kompensat osobom poszkodowanym przestępstwem.
 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 sierpnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 sierpnia 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1042 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

.