Narzędzia:

80. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki senackie: 988988 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 988.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2605, do druku nr 2605, 3018, do druku nr 3018, 3601, 3601-A

druki senackie nr 988, 988 A
 

Były to senacki i prezydencki projekty ustaw. 

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński.

 

Ustawa przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu uproszczenie przepisów, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz wyeliminowanie regulacji powodujących uciążliwe obowiązki dla podatników. Ponadto ustawa realizuje wywodzoną z Konstytucji zasadę in dubio pro tributario. W związku z tym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika.

 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 988 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.


2.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3288do 3288do 3288do 328836323632 A
Druki senackie: 10221022 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1022.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3288, do druku nr 3288, 3632

druki senackie nr 1022, 1022 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego  z obowiązkami rodzinnymi wprowadza się zmiany w obszarze organizacji czasu pracy i w obszarze systemu urlopów związanych z rodzicielstwem. W związku z tym w ustawie dokonuje się zmian dotyczących m.in. pracy w zmniejszonym wymiarze czasu pracy, według indywidualnego rozkładu czasu pracy oraz możliwości wspólnego korzystania z urlopów przez oboje rodziców.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1022 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Senat w dniu 4 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2361do 2361do 23613631
Druki senackie: 10261026 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1026.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

druki sejmowe nr 2361, do druku nr 2361, 3631

druki senackie nr 1026, 1026 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony MinisterSprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu przeciwdziałanie zjawisku tzw. podziemia adopcyjnego. W związku z tym wprowadzana jest m.in. definicja instytucji „adopcji ze wskazaniem” ograniczająca krąg przysposabiających do krewnych rodziców dziecka.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1026 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
Druki sejmowe: 3460do 346036263626 A
Druki senackie: 999999 A999 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 999.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3460, do druku nr 3460, 3626, 3626-A

druki senackie nr 999, 999 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celuzwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług firm udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, które nie muszą posiadać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie takiej działalności. Nowelizacja ma także umożliwić skuteczne eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów wykonujących działalność reglamentowaną na rynku finansowym bez zezwolenia, tj. nielegalnie, w szczególności firm prowadzących działalność z zamiarem oszustwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (11) (druk nr 999 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


5.

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Senat w dniu 4 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
Druki senackie: 986986 A986 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: OpiniaOE-237materiał porównawczy
Uchwała: 986.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

druki sejmowe nr 3430, do druku nr 3430, 3608, 3608-A

druki senackie nr 986, 986 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa określa zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego, składanych przez klientów tych podmiotów oraz zasady działania Rzecznika Finansowego. Rzecznik ma być powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na czteroletnią kadencję. Do jego zadań należy m.in. rozpatrywanie skarg na nieuwzględnienie, określonych w ustawie, roszczeń klientów przez podmioty rynku finansowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (11) (druk nr 986 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.


6.

Ustawa o uzgodnieniu płci

Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.
Druki sejmowe: 1469do 1469do 14693648
Druki senackie: 10121012 A1012 B1012 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1012u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o uzgodnieniu płci.

druki sejmowe nr 1469, do druku nr 1469, 3648

druki senackie nr 1012, 1012 A, 1012 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa określa procedurę i skutki uzgodnienia płci osób, których tożsamość płciowa różni się od płci wpisanej do aktu urodzenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 1012 A).

Mniejszość Komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.
 

Posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 30 lipca i 4 sierpnia 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 1012 B).

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Mniejszość Komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Sprawozdawcami mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Bohdan Paszkowski oraz senator Józef Pinior.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 3589do 3589do 3589do 3589do 358937213721 A
Druki senackie: 10291029 A1029 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1029u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3589, do druku nr 3589, 3721, 3721-A

druki senackie nr 1029, 1029 A
 

Był to poselskiprojekt ustawy. 
 

Przedstawione zmiany odnoszą się m.in. do takich kwestii jak przeszkolenie niezbędne w sytuacji, gdy pielęgniarka i położna nie wykonywały przez wskazany w ustawie okres zawodu, zasady odbywania w takich sytuacjach stażu adaptacyjnego, wymogi jakie należy spełnić przy zawieszeniu wykonywania zawodu, przesłanki przyznania cudzoziemcom prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 


Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 1029 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3609.pdf36093720.pdf
Druki senackie: 10281028 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1028u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

druki sejmowe nr 3609, do druku nr 3609, 3720

druki senackie nr 1028, 1028 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa wprowadza zmiany w zasadach ponoszenia kosztów szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1028 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.


9.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych

Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki senackie: 10301030 A1030 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1030u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych.

druki sejmowe nr 2973, do druku nr 2973, 3222, do druku nr 3222, 3705

druki senackie nr 1030, 1030 A
 

Był to poselskieprojekty ustaw. 
 

Przedstawione w nowelizacji propozycje zmian mają na celu pozbawienie straży gminnych (miejskich) możliwości używania fotoradarów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 1030 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.

.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1195do 1195do 1195do 1195 do119535003500 A
Druki senackie: 10071007 A1007 B1007 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1007u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

druki sejmowe nr 1195, do druku nr 1195, 3500, 3500-A

druki senackie nr 1007, 1007 A, 1007 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa dotyczy umożliwienia posłom i senatorom, a także innym podmiotom, którym przysługuje ochrona immunitetowa, przyjęcie mandatu karnego w przypadku popełnienia wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 1007 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy (druk nr 1007 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.