Narzędzia:

79. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.4

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 5

retransmisja 2 dnia posiedzenia

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 lipca 2015 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 3516do 35163620
Druki senackie: 982982 A982 B982 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 982.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3516, 3620

druki senackie nr 982, 982 A, 982 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań stanowiących uzupełnienie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego m.in. ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (będzie ono stosowane bezpośrednio bez konieczności implementacji). W związku z tym ustawa określa, że sądy (z wyłączeniem referendarzy) oraz notariusze będą organami właściwymi w sprawach europejskich poświadczeń spadkowych (działania notariuszy będą podlegały instancyjnej kontroli sądowej). Sprawy dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego zamieszczono w nowym tytule (VIIa, w ramach księgi drugiej kodeksu postępowania cywilnego). Ustawa określa także, iż spraw dotyczących europejskich poświadczeń spadkowych nie może dokonywać konsul.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 982 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kutz.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 982 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 3335do druku nr 3335do druku nr 33353528
Druki senackie: 959959 A959 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 959.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3335, do druku 3335, 3528

druki senackie nr 959, 959 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa wprowadza nowe świadczenie rodzinne dla rodzin wychowujących dzieci tj. świadczenie rodzicielskie, które ma przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych - takich jak umowa zlecenie). Zgodnie z ustawą świadczenie to ma być wypłacane przez 12 miesięcy w wysokości 1000 zł.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 959 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
Druki sejmowe: 3525do 3525do 3525do 352536363636 A
Druki senackie: 10041004 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1004.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3525, do druku nr 3525, 3636, 3636-A

druki senackie nr 1004, 1004 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.

Ustawa ma na celu m.in.:

- zwiększenie zakresu danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) m.in. o dane o badaniach technicznych pojazdów oraz zdarzeniach ubezpieczeniowych,

- zapewnienie wyższej jakości danych, dzięki wprowadzeniu obowiązku przekazywania danych w drodze teletransmisji oraz możliwości wyjaśniania niezgodności danych,

- zapewnienie większej dostępności do danych zawartych w ewidencji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyły się 15 i 21 lipca 2015 r.  

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (12) (druk nr 1004 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat w dniu 22 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 3476do 34763561
Druki senackie: 978978 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 978.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

druki sejmowe nr 3476, do druku nr 3476, 3561

druki senackie nr 978, 978 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy. 
 

Ustawa przewiduje, że Stację Kontroli Pojazdów będą mogły prowadzić następujące podmioty niebędące przedsiębiorcami:

1) szkoła lub centrum kształcenia, kształcące w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów;

2) jednostka:

a) organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

b) organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego lub ministra właściwego do spraw transportu,

c) ochrony przeciwpożarowej,

d) pogotowia ratunkowego;

3) wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 978 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.


5.

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Senat w dniu 22 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy.
Druki sejmowe: 3454do 3454do 3454do 3454do 34543559do 3559
Druki senackie: 994994 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 994.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji.

druki sejmowe nr 3454, do druku nr 3454, 3559, 3559-A

druki senackie nr 994, 994 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.

Ustawa określa

1) zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:

a) udziałów albo akcji,

b) ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw

spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej,

c) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

- skutkującego osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo dominacji nad spółką będącą podmiotem podlegającym ochronie;

2) sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (19) (druk nr 994 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 lipca 2015 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
Druki sejmowe: 3517do 3517do 3517do 3517do 3517do 35173619
Druki senackie: 981981 A981 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 981.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3517, do druku nr, 3517, 3619

druki senackie nr 981, 981 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu rozwój rynku listów zastawnychemitowanych przez banki hipoteczne, będących długoterminowymi dłużnymi papieramiwartościowymi o wysokim poziomie bezpieczeństwa i niskim ryzyku inwestycyjnym.Wdrożenie projektowanych rozwiązań powinno pozytywnie przyczynić się do zmianymodelu finansowania kredytów hipotecznych poprzez rozwój długookresowychinstrumentów dłużnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk nr 981 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Senat w dniu 22 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 22 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3574do 3574do 3574do 35743637
Druki senackie: 10091009 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1009.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

druki sejmowe nr 3574, do druku nr 3574, 3637

druki senackie nr 1009, 1009 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa dotyczy włączenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do mechanizmu ustalania nieprzekraczalnego limitu wydatków określonych jednostek finansów publicznych (tzw. stabilizującej reguły wydatkowej).
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1009 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.


8.

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Senat w dniu 22 lipca 2015 r. wprowadził poprawkę (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 3475do 3475do 3475do 347536023602 A
Druki senackie: 10101010 A1010 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1010.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

druki sejmowe nr 3475, do druku nr 3475, 3602, 3602-A

druki senackie nr 1010, 1010 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa zmierza do zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w ramach Unii Europejskiej. W tym celu tworzy, w szczególności warunki do bezpiecznego tranzytu energii elektrycznej pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią kontynentu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2015 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 1010 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


9.

Ustawa – Prawo konsularne

Senat w dniu 22 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3290do 3290do 3290do 329035493549 A
Druki senackie: 964964 A964 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 964u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Prawo konsularne.

druki sejmowe nr 3290, do druku 3290, 3549, 3549-A

druki senackie nr 964, 964 A, 964 B

Był to rządowy projekt ustawy. 
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa dotyczy uregulowania m.in. zasad powoływania konsulów, funkcji i czynności konsularnych, zasad postępowania przed konsulem, opłat konsularnych i działalności konsulów honorowych; wprowadzenia pojęcia pomocy konsularnej zgodnie z którym jest to pomoc udzielana obywatelowi polskiemu, np. w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania, aktu przemocy czy w sytuacji konieczności nagłego powrotu do Polski, gdy nie ma on na to środków finansowych. Ponadto w ustawie określono zadania konsula w przypadku wystąpienia w jego okręgu zdarzeń mogących powodować zagrożenie dla zdrowia i życia lub bezpieczeństwa obywateli polskich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 czerwca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych.

Ponadto w dniu 8 lipca 2015 r. Marszałek Senatu  skierował ustawę do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 964 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 lipca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 964 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.


10.

Ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku.

Senat w dniu 22 lipca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3435.pdf3435
Druki senackie: 961961 A961 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 961u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku.

druki sejmowe nr 3435, 3497

druki senackie nr 961, 961 A, 961 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa wprowadza nowe rozwiązania do Umowy między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego (MRG) w celu dostosowania jej do prawa unijnego w ten sposób, że:

-   wydłuża dopuszczalny jednorazowy pobyt mieszkańca strefy przygranicznej Państwa jednej strony do wjazdu i pobytu na terytorium strefy przygranicznej drugiej strony do 90 dni,

-    znosi opłatę konsularną dotychczas pobieraną od wnioskodawców ubiegających się o wydawanie drugiego i kolejnego zezwolenia MGR,

-    znosi obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 czerwca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 lipca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 961 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 961 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Rocki.