Narzędzia:

77. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

 

 zapis video pierwszego dnia obrad część 1.

 zapis video pierwszego dnia obrad część 2.

 zapis video drugiego dnia obrad część 1.

 zapis video drugiego dnia obrad część 2.

 zapis video drugiego dnia obrad część 3.


1.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej

Senat w dniu 25 czerwca 2015 r. zapoznał się z Informacją.

2.

Ustawa o administracji podatkowej

Senat w dniu 25 czerwca 2015 r. wprowadził poprawki (24) do ustawy
Druki sejmowe: 3320 cz 1.3320 cz 2.do 3320do 332034053405 A
Druki senackie: 919919 A919 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 919.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o administracji podatkowej.

druki sejmowe nr 3320, do druku nr 3320, 3405, 3405-A

druk senacki nr 919, 919 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa określa zadania i organizację administracji podatkowej, której celem jest pobór podatków oraz zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (13) do ustawy (druk nr 919 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 czerwca 2015 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy
Druki sejmowe: 2678do 2678do 26783355do 33553355 A
Druki senackie: 918918 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 918.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2678, do druku nr 2678, 3355, do druku nr 3355, 3355-A

druki senackie nr 918, 918 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa wprowadza zmiany w prawie cywilnym zmierzające do odformalizowania przepisów dotyczących oświadczeń woli oraz czynności prawnych. Zostanie to osiągnięte m.in. poprzez wprowadzenie nowego typu formy szczególnej, jaką ma być forma dokumentowa (mniej sformalizowana niż pisemna), poszerzenie rozumienia terminu dokument, dzięki czemu jego treść będzie mogła zostać dowolnie ujawniona oraz możliwości składania oświadczeń woli w formie elektronicznej. Oprócz wynikających z tego zmian w kodeksie postępowania cywilnego, ustawa wprowadza także inne zmiany prowadzące do dalszej informatyzacji i usprawnienia procedury cywilnej, w tym postępowania egzekucyjnego. Ponadto wśród innych zmian dokonywana jest nowelizacja ustawy – Prawo bankowe, wprowadzająca m.in. obowiązek wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

- Komisji Ustawodawczej
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy (druk nr 918 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


4.

Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Senat w dniu 25 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 27 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3365do 336534033403 A
Druki senackie: 917917 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 917.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

druki sejmowe nr 3365, do druku nr 3365, 3403, 3403-A

druk senacki nr 917, 917 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa stanowi wdrożenie do prawodawstwa krajowego przepisów UE w zakresie wskazania organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu finansowania i monitorowania programów oraz płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, uregulowania zasad przepływu środków na realizację tej polityki, warunków wypłaty wyprzedzającego finansowania z budżetu państwa i zaliczek beneficjentom niektórych działań i poddziałań oraz pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a także wykazu beneficjentów wspólnej polityki rolnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 16 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 917 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych

Senat w dniu 25 czerwca 2015 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki sejmowe: 2929do 29293063do 3063 3190do 3190do 31903347do 33473347 A
Druki senackie: 926926 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 926.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych.

druki sejmowe nr 2929, do druku nr 2929, 3063, do druku nr 3063, 3190, do druku nr 3190, 3347, do druku nr 3347, 3347-A

druk senacki nr 926, 926 A

 

Były to rządowy i dwa poselskie projekty ustaw.
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.
 

Ustawa dotyczy zwiększenia poziomu finansowania wydatków obronnych państwa do wysokości co najmniej 2% PKB. Ponadto ustawa zawiera nowe rozwiązania w dziedzinie cyklów planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych w celu dostosowania ich do zasad planowania obronnego w NATO oraz wprowadza możliwość udzielania zaliczek na poczet zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych udzielanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 12 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 926 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Lasecki.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 27 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 33233398
Druki senackie: 916916 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 916.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3323, 3398

druki senackie nr 916, 916 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

Ustawa poprawia system kontroli produktów wykorzystujących energię, aby kontrolowane były wymagania w zakresie etykietowania w odniesieniu do wszystkich grup produktów wykorzystujących energię. Kontrole, co do zasady, mają prowadzić wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Ponadto ustawa zmierza do zapewnienia stosowania wspólnego logo „Energy Star” na urządzeniach biurowych. Tym logo oznaczane są produkty, które przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Organem właściwym do działań w tym zakresie ma być Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 916 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Senat w dniu 25 czerwca 2015 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki sejmowe: 3112do 311233713371 A
Druki senackie: 921921 A921 B921 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 921.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

druki sejmowe nr 3112, do druku nr 3112, 3371, 3371-A

druk senacki nr 921, 921 A, 921 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa ma na celu zapewnienie możliwości prowadzenia bardziej skutecznej polityki ochrony zabytków w skali całego kraju poprzez ustanowienie specjalnych instrumentów ochrony najcenniejszych dóbr kultury, które znajdują się w zbiorach publicznych i poza nimi. Ustawa wprowadza nową formę ochrony zabytków, którą ma być Lista Skarbów Dziedzictwa prowadzona przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Lista będzie dotyczyć zabytków o szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego. Ustawa ujednolica także zasady dokonywania wpisu do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych. W ustawie o muzeach zmodyfikowano procedurę dokonywania zmian w inwentarzu muzealnym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się  10 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy (druk nr 921 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 17 czerwca 2015 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 921 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Senat w dniu 25 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 27 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3362do 3362do 33623404
Druki senackie: 924924 A924 B924 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 924.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

druki sejmowe nr 3362, do druku nr 3362, 3404

druk senacki nr 924, 924 A, 924 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Ustawa ma na celu:

1) uregulowanie zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, w taki sposób, aby zapewnić wszystkim kandydatom dostęp do służby publicznej na równych zasadach poprzez ustanowienie obiektywnych kryteriów doboru kandydatów do służby;

2) uregulowanie zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej płatnego urlopu szkoleniowego;

3) uregulowanie wzrostu uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi lat.
 

Sejm uchwalił ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 12 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 924 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 17 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 924 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janina Sagatowska.


9.

Ustawa o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r.

Senat w dniu 25 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 27 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 33373381
Druki senackie: 923923 A923 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 923.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r.

druki sejmowe nr 3337, 3381

druki senackie nr 923, 923 A, 923 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Wewnętrznych i Minister Spraw Zagranicznych.

 

Podlegający ratyfikacji akt prawny określa status organizacji, jej funkcje i cele działania, zasady członkostwa, strukturę i kompetencje jej organów, a także zagadnienia finansowe. Ratyfikacja tego aktu spowoduje wzmocnienie pozycji Polski jako członka Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 923 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło  się 12 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 923 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.


10.

Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r.

Senat w dniu 25 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 27 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3289Informacja o druku 32893380
Druki senackie: 922922 A922 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 922.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r.

druki sejmowe nr 3289, 3380

druki senackie nr 922, 922 A, 922 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Zawarcie Umowy jest kolejnym ważnym krokiem w realizacji celów Strategicznego Partnerstwa między Unią Europejską a krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów, ustanowionego w Rio de Janeiro w 1999 r. Umowa ma na celu dalsze pogłębienie relacji z państwami regionu i zapewni ramy prawne dla wszystkich aspektów współpracy UE z państwami Ameryki Środkowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Unii Europejskiej,

- Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 11 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 922 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Klima.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 922 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.