Narzędzia:

76. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja pierwszego dnia posiedzenia cz. 1.

retransmisja pierwszego dnia posiedzenia cz. 2.

retransmisja drugiego dnia  posiedzenia  cz.1.

retransmisja drugiego dnia posiedzenia cz. 2.

 

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bohatera Powstania Styczniowego, Księdza Generała Stanisława Brzóski

Senat w dniu 11 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci bohatera Powstania Styczniowego księdza Stanisława Brzóski
Druki senackie: 866866 S
Uchwała: 866.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bohatera Powstania Styczniowego, Księdza Generała Stanisława Brzóski.

druki senackie nr 866, 866 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Waldemar Kraska.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 22 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwałyi wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci bohatera Powstania Styczniowego księdza Stanisława Brzóski(druk nr 866 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


2.

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku

Senat w dniu 11 czerwca 2015 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 882
więcej informacji o punkcie

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku.

druk senacki nr 882
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 10  kwietnia 2015 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 16 kwietnia 2015 r. skierował Informację do Komisji Ustawodawczej. 
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2015 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. wprowadził poprawki (35) do ustawy.
Druki sejmowe: 3150do 315033593359 A
Druki senackie: 908908 A908 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 908.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3150, do druku 3150, 3359, 3359-A

druki senackie nr 908, 908 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa zawiera rozwiązania, które umożliwią dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego. Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu traktowania funduszy własnych przez banki spółdzielcze (banki będą miały możliwość zaliczenia udziałów członkowskich do kapitału podstawowego) oraz stworzenia ram prawnych do powołania systemu ochrony instytucjonalnej przez banki spółdzielcze i zrzeszające (skorzystanie z tej możliwości będzie dobrowolne i musi być zatwierdzone przez KNF).
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 maja 2015 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (31) do ustawy (druk nr 908 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


4.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Senat w dniu 11 czerwca 2015 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 868
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

druk senacki nr 868
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 1 kwietnia 2015 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 8 kwietnia 2015 r. skierował Informację do:

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 5 maja 2015 r. 

Komisja zapoznała się z Informacją i poinformowała o tym Marszałka Senatu.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2015 r. 

Komisja zapoznała się z Informacją i poinformowała o tym Marszałka Senatu.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2832do 2832do 2832do 2832do 28323357
Druki senackie: 911911 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 911.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2832, do druku 2832, 3357

druki senackie nr 911, 911 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa wprowadza następujące zmiany:

- nową formę i tryb wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy poprzez eliminację zaświadczeń lekarskich w formie papierowej na rzecz formy elektronicznej trafiającej bezpośrednio do systemu ZUS,

- nowy sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłków dla osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz innych grup osób, dla których podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana,

- rozszerza krąg osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego o ubezpieczonych ojców dziecka w sytuacji śmierci nieubezpieczonej matki, porzucenia przez nią dziecka lub jej niepełnosprawności powodującej niemożność sprawowania opieki nad dzieckiem.
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 29 maja 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 911 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3291do 32913339
Druki senackie: 910910 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 910.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

druki sejmowe nr 3291, do druku 3291, 3339

druki senackie nr 910, 910 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym od 2016 r. rodzina otrzymująca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, w przypadku uzyskania dochodu powodującego przekroczenie progu uprawniającego do takich świadczeń, nie utraci do nich prawa. Świadczenia te będą jedynie stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 29 maja 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 910 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. wprowadził poprawki (18) do ustawy.
Druki sejmowe: 2656do 2656do 2656do 265633753375 A
Druki senackie: 906906 A906 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 906.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2656, do druku 2656, 3375, 3375-A

druki senackie nr 906, 906 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

Celem projektowanej regulacji jest poprawa funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) poprzez zwiększenie zachęt do dobrowolnego łączenia się gmin, a także umożliwienia utworzenia związków powiatowo-gminnych oraz centrów usług wspólnych (jednostek zapewniających obsługę organizacyjną, administracyjną lub księgową jst). Ustawa wprowadza instytucję pełnomocnika ds. połączenia lub utworzenia nowej gminy. Jego zadaniem (do czasu utworzenia nowej gminy) będzie przygotowanie gminy - organizacyjne i prawne - do wykonywania zadań publicznych

Ponadto ustawa wprowadza szereg zmian dotyczących m.in.:

- podatku od spadków i darowizn– wprowadzono nowe regulacje dotyczące opodatkowania zniesienia współwłasności, zrównano obowiązki podatników korzystających z ulgi mieszkaniowej poprzez ustalenie konieczności zamieszkiwania w zbytym i nowo wybudowanym budynku/lokalu przez okres 5 lat, potwierdzony zameldowaniem na pobyt stały,

- podatku rolnego - dodano np. przeliczniki dla niektórych gruntów, które nie posiadają klasyfikacji gleboznawczej, tj.: grunty pod stawami, grunty zakrzewione i zadrzewione, grunty rolne pod rowami oraz grunty rolne zabudowane.

- podatków i opłat lokalnych - wprowadzono m.in. możliwość fakultatywnego pobierania przez gminy opłat lokalnych – targowej, miejscowej i uzdrowiskowej,

- procedury dotyczące wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 20 maja 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowejw tej sprawie odbyło się 28 maja 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (17) do ustawy (druk nr 906 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.


8.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
Druki sejmowe: 3084do 3084do 3084do 308433483348 A
Druki senackie: 901901 A901 B901 C901 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 901.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

druki sejmowe nr 3084, do druku 3084, 3348, 3348-A

druki senackie nr 901, 901 A, 901 B, 901 C
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.
 

Ustawa określa nowe zasady organizacji i przeprowadzania wyborów takie jak m.in.: zobowiązanie komisji obwodowych do podawania w protokołach głosowania przy liczbie głosów nieważnych również przyczyny ich nieważności oraz zapewnienie bezpieczeństwa głosowań poprzez wprowadzenie przezroczystych urn do głosowania i pojedynczych, jednostronnych kart do głosowania. Ponadto ustawa wprowadza 9-cio letnią kadencję dla członków PKW.
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 maja 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (12) do ustawy (druk nr 901 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (13) do ustawy (druk nr 901 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

 

Posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 27 maja i 10 czerwca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (16) do ustawy.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 901 C).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

 

 


9.

Ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3027do 302733323332 A
Druki senackie: 900900 A900 B900 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 900.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
druki sejmowe nr 3027, do druku 3027, 3332, 3332-A

druki senackie nr 900, 900 A, 900 B
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Ustawa dotyczy m.in. wprowadzenia prawnych podstaw ekshumacji i przeniesienia grobu, w sytuacji gdy w wyniku prowadzonych badań naukowych lub w związku ze śledztwem prowadzonym przez prokuratora IPN zostanie ustalone, że pod tym grobem znajduje się miejsce spoczynku ofiar reżimu komunistycznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 maja 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy (druk nr 900 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 maja 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 900 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Senat w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 32933370
Druki senackie: 909909 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 909.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

druki sejmowe nr 3293, 3370

druki senackie nr 909, 909 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Ustawa wdraża regulacje UE i wprowadza m.in.:

- jednolity sposób obliczania czasu ochrony praw autorskich do utworu muzycznego ze słowami (zostanie wprowadzona taka sama zasada, jak w przypadku utworów współautorskich – czas ochrony będzie liczony od chwili śmierci ostatniego z autorów),

- przepisy, które zapewnią wykonawcom utworów muzycznych odpowiednią ochronę ich praw przez całe życie (okres ochrony artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach zostanie wydłużony – do 70 lat (obecnie jest to 50 lat).
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 28 maja 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 909 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Lasecki.