Narzędzia:

75. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2


1.

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Senat w dniu 21 maja 2015 r. wyraził zgodę na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum.
Druki senackie: 899899 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia Biura Legislacyjnego
Uchwała: 899.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum.
druki senackie  nr 899, 899 A


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przekazał Marszałkowi Senatu projekt postanowienia  w dniu 13 maja 2015 r.
Termin podjęcia przez Senat uchwały w tej sprawie upływa 27 maja 2014 r.


Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2015 r. skierował projekt  do:

  • Komisji Ustawodawczej
  • Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
  • Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
  • Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 14 maja 2015 r.
Komisje rekomendują Senatowi wyrażenie zgody na zarządzenie referendum (druk nr 899 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.
Mniejszość komisji rekomenduje Senatowi niewyrażenie zgody na zarządzenie referendum.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.


2.

Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Senat w dniu 21 maja 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3106 cz.I3106 cz. II3353do 33533353 A
Druki senackie: 907907 A907 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 907.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

druki sejmowe nr 3106, do druku 3106, 3353, do druku 3353, 3353-A

druki senackie nr 907, 907 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa ma na celu m.in. wprowadzenie obowiązku umieszczania etykiet w języku polskim na sprowadzanych do Polski produktach, urządzeniach, systemach ochrony przeciwpożarowej i gaśnicach zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Ustawa zakłada utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, w którym gromadzone będą dane umożliwiające identyfikację urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz ich operatorów. W zakresie stosowania ustawy przewiduje się powierzenie nowych uprawnień kontrolnych m.in.: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, a także Ministrowi Obrony Narodowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2015 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 20 maja 2015 r. Komisja nie zakończyła prac.

Kolejne posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 21 maja 2015r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 907 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Hodorowicz.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Senat w dniu 21 maja 2015 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 3090do 3090do 3090do 309033113311 A
Druki senackie: 885885 A885 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 885.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

druki sejmowe nr 3090, do druku nr 3090, 3311, 3311-A

druki senackie nr 885, 885 A
 

Był to poselski projekt ustawy
 

Ustawa dotyczy m.in. rozszerzenia katalogu podmiotów leczniczych o jednostki wojskowe nie będące jednostkami budżetowymi oraz rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez służbę zdrowia jednostek wojskowych. Zmiany dotyczą także przepisów określających czas pracy pracowników podmiotu leczniczego, stanowiącego jednostkę wojskową.

 

Sejm uchwalił ustawę na 91. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej,

─  Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 5 maja 2015 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 885 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski


4.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 maja 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3107do 3107do 3107do 310733433343 A
Druki senackie: 890890 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 890.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3107, do druku nr 3107, 3343, 3343-A

druki senackie nr 890, 890 A
 

Był to rządowy projekt ustawy
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa dotyczy m.in. objęcia kontrolą ustawową substancji chemicznych, które w 2010 r. były przedmiotem obrotu handlowego w sklepach z tzw. dopalaczami, a w ostatnim czasie również przedmiotem obrotu w sklepach internetowych. Nowelizacja dostosowuje przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do ustawy o działalności leczniczej. Przewiduje utworzenie przy ministrze właściwym do spraw zdrowia Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Zaproponowane w niniejszej ustawie zmiany mają również na celu dostosowanie procedur związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym do obowiązujących i praktykowanych w większości krajów Unii Europejskiej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 91. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 5 maja 2015 r

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 890 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Senat w dniu 21 maja 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3247do 3247do 324733073307 A
Druki senackie: 883883 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 883.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

druki sejmowe nr 3247, do druku nr 3247, 3307, 3307-A

druk senacki nr 883, 883 A
 

Był to rządowy projekt ustawy

 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu m.in. zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych przez  zapewnienie producentom owoców i warzyw dostępu do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia upraw.
 

Sejm uchwalił ustawę na 91. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 13 maja 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek .

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 883 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.

 


6.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym

Senat w dniu 21 maja 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3250do 3250do 32503314
Druki senackie: 886886 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 886.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym.

druki sejmowe nr 3250, do druku 3250, 3314

druki senackie nr 886, 886 A
 

Był to poselski projekt ustawy

 

Ustawa dotyczy przeniesienia kompetencji uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego z rady powiatu na zarząd powiatu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 91. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 5 maja 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 886 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Senat w dniu 21 maja 2015 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 3232do 323233193319 A
Druki senackie: 887887 A887 B887 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 887.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy– Prawo energetyczne.

druki sejmowe nr 3232, do druku 3232, 3319, 3319-A

druki senackie nr 887, 887 A, 887 B
 

Był to poselski projekt ustawy

 

Ustawa dotyczy sprecyzowania przepisów stanowiących, iż do zadań własnych gminy należy planowanie i finansowanie oświetlenia ulic, placów, miejsc publicznych oraz określonych kategorii dróg publicznych. Zasadniczym celem nowelizacji jest nie tylko ograniczenie obowiązku finansowania oświetlenia dróg przez gminy, ale przede wszystkim dokonanie racjonalnego podziału tego finansowania pomiędzy gminy a zarządcę dróg krajowych, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
 

Sejm uchwalił ustawę na 91. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 5 maja 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 887 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 13 maja 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 887 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz..


 


8.

Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 maja 2015 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy.
Druki sejmowe: 3033do 3033do 3033do 30333297do 3297
Druki senackie: 889889 A889 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 889.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3033, do druku 3033, 3297, do druku 3297

druki senackie nr 889, 889 A
 

Był to rządowy projekt ustawy
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Konieczność nowelizacji ustawy o recyklingu wynika przede wszystkim z potrzeby zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz skierowania strumienia powstających odpadów do legalnych stacji demontażu i tym samym wyeliminowania szarej strefy w przetwarzaniu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ustawa m.in. doprecyzowuje definicje, określa wymagania dotyczące odpowiedzialności producenta, wymagania w odniesieniu do punktów zbierania pojazdów oraz wymagania odnośnie prób strzępienia pojazdów (ostatecznego rozdzielenia wszystkich frakcji tworzących pojazd).
 

Sejm uchwalił ustawę na 91. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 13 maja 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy (druk nr 889 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marian Poślednik.


9.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat w dniu 21 maja 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3221do 322133153315 A
Druki senackie: 888888 B888 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 888.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

druki sejmowe nr 3221, do druku 3221, 3315, 3315-A

druki senackie nr 888, 888 A, 888 B
 

Był to rządowy projekt ustawy
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
 

Ustawa dotyczy stworzenia podstawy prawnej umożliwiającej finansowanie z budżetu państwa rządowego programu, który ma na celu wspieranie wybitnych studentów
w podejmowaniu studiów magisterskich w najlepszych uczelniach na świecie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 91. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 6 maja 2015 r.  

Komisja  wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 888 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 5 maja 2015 r. 

Komisja wnosi  o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 888 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Hodorowicz.


10.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Senat w dniu 21 maja 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 maja 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 337433773377 A
Druki senackie: 913913 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 913.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

druki sejmowe nr 3374, 3377, 3377-A

druki senackie nr 913, 913 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych wynikających z zastosowania w przepisach niespójnych ze sobą pojęć, dotyczących uwierzytelniania dokumentów przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Ponadto nowelizacja dostosowuje ustawę w kwestii postępowań dyscyplinarnych osób posiadających uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii do przepisów kpk, które będą obowiązywać od 1 lipca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2015 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 maja 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 913 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan