Narzędzia:

74. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

 retransmisja 2 dnia posiedzenia


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Senat w dniu 6 maja 2015 r. podjął uchwałę w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego
Druki senackie: 786786 S
Uchwała: 786.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

druki senackie nr 786, 786 S
 

Projektuchwały został wniesiony przez Komisję Obrony Narodowej.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Wojciech Skurkiewicz.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 grudnia 2014 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

PosiedzenieKomisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 4 lutego 2015 r. Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 786 S).

Sprawozdawcąkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


2.

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa

Senat w dniu 6 maja 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3322do 33223322 A
Druki senackie: 892892 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 892.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa.

druki sejmowe nr 3322, do druku nr 3322, 3322-A, 3351, do druku nr 3351

druki senackie nr 892, 892 A
 

Był to poselski projekt ustawy

 

Ustawa znosi obchodzone 9 maja Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności i ustanawia dzień 8 maja Narodowym Dniem Zwycięstwa, który ma być świętem państwowym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 91. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 5 maja 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 892 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Lasecki.


3.

Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Senat w dniu 7 maja 2015 r. wprowadził poprawki (263) do ustawy.
Druki sejmowe: 2824do 2824do 2824do 2824do 2824do 2824do 2824do 2824do 2824do 2824do 28243275do 32753275 A
Druki senackie: 871871 A871 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: OpiniaOpinia cd.materiał porównawczy
Uchwała: 871.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne.

druki sejmowe nr 2824, do druku nr 2824, 3275, do druku nr 3275, 3275-A

druki senackie nr 871, 871 A

 

Był to rządowy projekt ustawy

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa określa:

1) zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki zawarcia układu;

2) przeprowadzanie działań sanacyjnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 22 kwietnia i 5 maja 2015 r.
 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (263) do ustawy (druk nr 871 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.
Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 871 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Senat w dniu 7 maja 2015 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 31033255
Druki senackie: 876876 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 876.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

druki sejmowe nr 3103, 3255

druki senackie nr 876, 876 A

 

Był to senacki projekt ustawy.

Ustawa dokonuje zmiany przepisów art. 4 i art. 38 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego nie przewidują one, odpowiednio możliwości ustanowienia obrońcy oraz prawa wglądu do akt na etapie czynności wyjaśniających, o których mowa w art. 54 par. 1 tej ustawy w przypadku osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie.

 

Sejm uchwalił ustawę na 90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 maja 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło 23 kwietnia 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 876 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Senat w dniu 7 maja 2015 r. przyjął ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2684do 2684do 2684do 26842684 Ado 2684-2684 A3266
Druki senackie: 873873 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 873.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

druki sejmowe nr 2684, do druku nr 2684, 2684-A, do druku nr 2684 i 2684-A, 3266

druki senackie nr 873, 873 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Ustawa ma na celu zmianę przepisów związanych z zakazem prowadzenia pojazdów w ruchu wodnym przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Zmiana polega na tym, że zabronione i karane będzie prowadzenie statku lub innego obiektu w ruchu wodnym przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
 

Sejm uchwalił ustawę na 90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 22 kwietnia 2015 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 873 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Senat w dniu 7 maja 2015 r. przyjął ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 31873267
Druki senackie: 875875 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 875.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

druki sejmowe nr 3187, 3267

druki senackie nr 875, 875 A
 

Jest to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu zmianę organu uprawnionego do podziału dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Zgodnie z ustawą organem odpowiedzialnym za powyższe zadanie ma być minister właściwy do spraw transportu zamiast ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 22 kwietnia 2015 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 875 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.
Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 875 A).
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 maja 2015 r. przyjął ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2963do 2963do 2963do 2963do 2963do 29633239
Druki senackie: 872872 A872 B872 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 872.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2963, do druku nr 2963, 3239

druki senackie nr 872, 872 A, 872 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.
 

Ustawa zmierza m.in. do:

- wzmocnienia ustawowego umocowania statystyki publicznej do przetwarzania danych osobowych oraz określenia granic i źródeł pozyskiwania tego rodzaju danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą,

- rozszerzenia gwarancji nieodpłatnego i terminowego dostępu służb statystyki publicznej do administracyjnych źródeł danych,

- zmiany formuły badań statystycznych statystyki publicznej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 22 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 872 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 22 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 872 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Senat w dniu 7 maja 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3331do 33313346
Druki senackie: 891891 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 891.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

druki sejmowe nr 3331, do druku nr 3331, 3346

druki senackie nr 891, 891 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wydłuża o miesiąc okres składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w 2015 r. Zgodnie z ustawą wnioski będzie można składać do dnia 15 czerwca 2015 r., przy zachowaniu zasady dodatkowych 25 dni kalendarzowych z potrąceniem 1 procenta kwoty płatności za każdy dzień opóźnienia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 91. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 5 maja 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 891 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Kilian.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 maja 2015 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 3203.pdf32033306-a.pdf3306-a-001.pdf
Druki senackie: 884884 A884 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 884.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3203, 3306, 3306-A

druki senackie nr 884, 884 A
 

Był to poselski projekt ustawy
 

Ustawa dotyczy przedłużenia wsparcia z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w latach 2015-2020.
 

Sejm uchwalił ustawę na 91. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 5 maja 2015 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 884 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Jerzy Chróścikowski.


10.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 maja 2015 r. przyjął ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2997do 2997do 2997do 2997do 2997do 2997do 299732693269 A
Druki senackie: 877877 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 877.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2997, do druku nr 2997, 3269, 3269-A

druki senackie nr 877, 877 A
 

Był to poselski projekt ustawy
 

Ustawa zmierza do rozwiązania problemu niekontrolowanego wywozu produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z terytorium Polski. W ustawie założono m.in., że uczestnicy łańcucha dystrybucji zostaną zobowiązani do regularnego raportowania stanów magazynowych oraz wielkości sprzedaży towaru. Ustawa wprowadza także przepisy ograniczające wywóz produktów leczniczych wyłącznie do ilości, których wywóz z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie zagraża bezpieczeństwu zdrowia polskich pacjentów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 5 maja 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 877 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Rafał Muchacki.