Narzędzia:

73. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1
retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2
 


1.

Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2137do 2137do 2137do 2137234231193119 A
Druki senackie: 858858 A858 B858 C858 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 858.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

druki sejmowe nr 2137, do druku nr 2137, 2342, 3119, 3119-A

druki senackie nr 858, 858 A, 858 B, 858 C
 

Były to senacki i poselski projekty ustaw.
 

Ustawa ma na celu zagwarantowanie pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1957 r. do 4 czerwca 1989 r. znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez osobę zainteresowaną statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz spełnienie kryterium dochodowego. Pomoc będzie świadczona w dwóch formach: świadczenia specjalnego oraz pomocy pieniężnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 858 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 858 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 858 C).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1640do 1640do 16401942do 19422286do 22862286 A
Druki senackie: 874874 A874 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 874.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1640, do druku nr 1640, 1942, do druku nr 1942, 2286, do druku nr 2286, 2286-A

druki senackie nr 874, 874 A
 

Jest to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa ma na celu umożliwienie rolnikom nieopodatkowaną i odformalizowaną produkcję i sprzedaż przetworzonych produktów rolnych (np. pieczywa, wędlin, dżemów, kompotów) w niewielkim zakresie. Rozwiązania wprowadzane ustawą otworzą drogę do zrzeszania się rolników produkujących żywność przetworzoną, co przyczyni się do ulepszenia procedur wytwarzania żywności.
 

Sejm uchwalił ustawę na 90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 maja 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 kwietnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 14 kwietnia 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 874 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.


3.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. wprowadził poprawki (31) do ustawy
Druki sejmowe: 1525do 1525do 1525do1525do 1525do 1525do 152532073207 A
Druki senackie: 857857 A857 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 857.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

druki sejmowe nr 1525, do druku 1525, 3207, 3207-A

druki senackie nr 857, 857 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Infrastruktury i Rozwoju.
 

Ustawa zmienia cały pakiet ustaw i ma na celu stworzenie instrumentów prawnych umożliwiających ochronę krajobrazu. Ustawa m.in.:

- porządkuje problem lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych oraz przewiduje wprowadzenie opłaty reklamowej pobieranej od ich posiadaczy,

- upoważnia rady gminy do podjęcia uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych itp.,

- nakłada na sejmiki województwa obowiązek uchwalenia dla poszczególnych województw audytu krajobrazowego, który ma określić m.in. lokalizacje krajobrazów priorytetowych, parków, rezerwatów przyrody oraz wskazywać zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 8 i 14 kwietnia 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (30) (druk nr 857 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3147do 3147do 31473216
Druki senackie: 859859 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 859.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3147, do druku 3147, 3216

druki senackie nr 859, 859 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

 

Ustawa wprowadza do krajowego systemu prawnego przepisy unijne dotyczące ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej oraz wprowadza sankcje za nielegalny przywóz do Polski produktów z drewna. Organem monitorującym oraz nadzorującym podmioty wprowadzające do obrotu drewno i jego produkty będzie Inspekcja Ochrony Środowiska. .

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 859 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.


 


5.

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3149do 3149do 3149
Druki senackie: 861861 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 861.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

druki sejmowe nr 3149, do druku 3149, 3213

druki senackie nr 861, 861 A

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa wprowadza rozwiązania, które mają lepiej chronić zdrowie ludzi i środowisko przed szkodliwym wpływem chemikaliów oraz dostosowuje przepisy krajowe w zakresie chemikaliów do przepisów unijnych. Ustawa m.in.:

- wprowadza sankcje za wywóz chemikaliów bez oficjalnej zgody oraz za wprowadzanie do obrotu detergentów oznakowanych tylko w języku obcym lub nie spełniających wymogów dotyczących zawartości fosforanów i innych związków fosforu,

- poszerza katalog zadań Inspektora do spraw Substancji Chemicznych,

- wprowadza rozwiązanie, które umożliwi wstrzymanie obrotu szkodliwą substancją chemiczną, gdy jest to niezgodne z raportem bezpieczeństwa chemicznego, po to aby zapobiec zatruciom produktami chemicznymi, które nie powinny znaleźć się na rynku – gdy nadal brakuje wyraźnego zakazu wprowadzania ich do obrotu.

 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 861 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Górecki.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 257do 2573188
Druki senackie: 860860 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 860.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

druki sejmowe nr 257, do druku 257, 3188

druki senackie nr 860, 860 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa doprecyzowuje przepisy normujące kompetencję NIK do przetwarzania danych osobowych szczególnie chronionych, które organ ten będzie mógł przetwarzać w związku z postępowaniem kontrolnym. Dane ujawniające poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne oraz dane o kodzie genetycznym, nałogach i życiu seksualnym nie będą mogły być przetwarzane przez NIK.
 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 860 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


 


7.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie

Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 31553208
Druki senackie: 862862 A862 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 862.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie.

druki sejmowe nr 3155 i 3208

druki senackie nr 862, 862 A, 862 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Na mocy ratyfikowanej umowy Polska będzie zobowiązana do przekazywania do USA danych o stanach rachunków podatników amerykańskich oraz uzyskiwanych przez nich dochodach dla celów weryfikacji prawidłowości ich zobowiązań podatkowych. Pierwsze informacje odnoszące się do 2014 r. powinny być przekazane do 30 września 2015 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─ Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 1 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 862 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 14 kwietnia 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 862 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Norbert Obrycki.


 


8.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r.

Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 31583209
Druki senackie: 863863 A863 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 863.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r.

druki sejmowe nr 3158 i 3209

druki senackie nr 863, 863 A, 863 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa dotyczy ratyfikowania umowy, która zmierza do utworzenia litewsko-polsko-ukraińskiej jednostki wojskowej o wielkości Brygady, a także określenia podstawowych zasad jej funkcjonowania.
 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Obrony Narodowej,

─ Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 863 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.
.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 14 kwietnia 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 863 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.


 


9.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r.

Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 31593210
Druki senackie: 864864 A864 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 864.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności  NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r.

druki sejmowe nr 3159 i 3210

druki senackie nr 864, 864 A, 864 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa dotyczy ratyfikowania umowy, która zmierza do określenia podstawowych zasad funkcjonowania 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Batalion ten jest jednym z trzech batalionów łączności wchodzących w skład struktury dowodzenia NATO.
 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 864 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Lasecki.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 14 kwietnia 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 864 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej  Grubski.


 


10.

Ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r.

Senat w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 marca 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 31603211
Druki senackie: 865865 A865 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 865.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r.

druki sejmowe nr 3160 i 3211

druki senackie nr 865, 865 A, 865 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Na mocy ratyfikowanego Traktatu Polska przystąpi do Europejskich Sił Żandarmerii (EUROGENDFOR) co pozwoli na czynny udział we wspólnych działaniach stron Traktatu, nie wyłączając udziału w misjach organizacji, w których Żandarmeria Wojskowa będzie występowała pod flagą EUROGENDFOR na równi z pozostałymi członkami EUROGENDFOR i na zasadach zgodnych z polskim prawem wewnętrznym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 89. posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 865 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Skurkiewicz.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 14 kwietnia 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 865 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.