Narzędzia:

72. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

 retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2  dnia posiedzenia cz. 2

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Senat w dniu 19 marca 2015 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 2516do 2516do 2516do 2516do 2516do 2516do 25163126
Druki senackie: 836836 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 836.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

druki sejmowe nr 2516, do druku nr 2516, 3126

druki senackie nr 836, 836 A

 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa modyfikuje mechanizm związany z ograniczeniem liczby spraw wpływających do kancelarii komorniczych, w sytuacji w której występują zaległości w zakresie prowadzonych przez nie egzekucji.

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 marca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 4 marca 2015 r.  

Komisjawnosi o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 836 A).

Sprawozdawcąkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Senat w dniu 19 marca 2015 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy.
Druki sejmowe: 1633do 1633do 1633do 16332539do 2539do 25393074
Druki senackie: 833833 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 833.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

druki sejmowe nr 1633, do druku nr 1633, 2539, do druku nr 2539, 3074

druki senackie nr 833, 833 A

 

Były to prezydencki oraz senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa dotyczy usprawnienia, uproszczenia i zapewnienia szybkości postępowania przed sądem administracyjnym poprzez m.in. zwiększenie zakresu orzekania reformatoryjnego przez NSA oraz wyposażenie wojewódzkiego sądu administracyjnego w uprawnienia merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych. Ponadto ustawa zmierza do określenia szczególnych zasad dotyczących terminu na wniesienie skargi kasacyjnej dla strony, której ustanowiono pełnomocnika z urzędu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 marca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 11 marca 2015 r.

Komisje nie zakończyły prac nad ustawą. Kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 18 marca 2015 r.  

Komisjewnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (15) (druk nr 833 A).

Sprawozdawcąkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 19 marca 2015 r. wprowadził poprawki (20) do ustawy.
Druki sejmowe: 2356.pdf23562356-s.pdf3118.pdf
Druki senackie: 835835 A835 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 835.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2356, do druku nr 2356, 3118

druki senackie nr 835, 835 A
 

Był to senacki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu zmianę modelu kształcenia sędziego i prokuratora oraz, w związku z deregulacją zawodu asystenta sędziego, likwidację aplikacji ogólnej. Ponadto ustawa dotyczy zmian m. in. zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i sposobu ich realizacji, składu Rady Programowej KSSP i trybu wybierania jej składu, zasad i trybu powoływania dyrektora KSSP, wprowadzenia stanowisk zastępców dyrektora KSSP, dodania nowego rozdziału dotyczącego kształcenia ustawicznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 marca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 11 marca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (20) (druk nr 835 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Piotr Zientarski.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Senat w dniu 19 marca 2015 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Druki sejmowe: 3077do 3077do 3077do 30773128.pdf
Druki senackie: 834834 A834 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 834.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

druki sejmowe nr 3077, do druku nr 3077, 3128

druki senackie nr 834, 834 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów

 

Ustawa m.in.:

-doprecyzowuje przepisy w zakresie tzw. ulgi za złe długi - ulga ta ma na celu umożliwienie wierzycielowi obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, w sytuacji, gdy dłużnik w określonym terminie nie zapłaci za zakupione towary i usługi,

-rozszerza katalog towarów wrażliwych na oszustwa, w odniesieniu do których możliwe jest wprowadzenie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, który zakłada przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę, m. in. za dostawę telefonów komórkowych, laptopów i tabletów oraz konsol do gier.

 

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 marca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 3 marca 2015 r.  

Komisjewnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk nr 834 A).

Sprawozdawcąkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Mniejszość komisjiwnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 834 A).

Sprawozdawcąmniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Cioch.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 19 marca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 marca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2609do 2609do 2609do 2609do 26093178
Druki senackie: 843843 A843 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 843.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2609, do druku nr 2609, 3178

druki senackie nr 843, 843 A

 

Był to prezydencki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP został upoważniony Sekretarz Stanu – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Obrony Narodowej.

 

Ustawa dotyczy skorelowania regulacji odnoszących się do funkcjonowania państwa w warunkach zagrożenia wojennego z przyjętą przez Sejm w dniu 21 czerwca 2013 r. zasadniczą reformą systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Nowelizacja zakłada m. in. określenie ram czasowych obowiązywania "czasu wojny" na terytorium RP, umożliwienie Prezydentowi korzystania z pomocy kompetentnego organu, który będzie mu doradzał w procesie kierowania obroną państwa, określenie sposobu sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.
 

Sejm uchwalił ustawę na 88. posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 kwietnia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 5 marca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 10 marca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 843 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Lasecki.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat w dniu 19 marca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 marca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2651do 2651do 2651do 26513175
Druki senackie: 844844 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 844.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki sejmowe nr 2651, do druku nr 2651, 3175

druki senackie nr 844, 844 A 
 

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Ustawa przewiduje m.in zmiany w stosowaniu tzw. tablic trwania życia, ogłaszanych corocznie przez prezesa GUS. Ponadto dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. pobierających wcześniejsze emerytury wprowadzono możliwość ponownego obliczenia wysokości emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego zgodnie z nowymi zasadami (obowiązującymi od 1 stycznia 1999 r.). Ustawa wprowadza również w określonych przypadkach zmiany w zasadach ustalania kapitału początkowego 

 

Sejm uchwalił ustawę na 88. posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 marca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 13 marca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 844 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat w dniu 19 marca 2015 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 3110do 31103182
Druki senackie: 845845 A845 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 845.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

druki sejmowe nr 3110, do druku 3110, 3182

druki senackie nr 845, 845 A 
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Infrastruktury i Rozwoju.
 

Ustawa wprowadza zmiany w przepisach odnoszących się m.in. do zasad bezpiecznego przewożenia dzieci w fotelikach oraz stosowania innych urządzeń przytrzymujących dzieci podczas podróży. Ponadto ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 88. posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 marca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 11 marca 2015 r.  

Komisjawnosi o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (4) (druk nr 845 A).

Sprawozdawcąkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.


8.

Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.

Senat w dniu 19 marca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 5 marca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 29353180
Druki senackie: 847847 A847 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 847.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.

druki sejmowe nr 2935, 3180

druki senackie nr 847, 847 A, 847 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Infrastruktury i Rozwoju.
 

Ustawa dotyczy ratyfikacji Konwencji ustanawiającej na poziomie globalnym jednolite standardy wyszkolenia oraz certyfikacji załóg statków rybackich o długości powyżej
24 m. Określono w niej wymagania minimalne, których państwa zobowiązane są przestrzegać i które mogą podwyższyć, zgodnie z własną polityką szkolenia kadr morskich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 88. posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 marca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 kwietnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 marca 2015 r. skierował ustawę do

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 11 marca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 847 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Roman Zaborowski.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 17 marca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 847 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.


9.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r.

Senat w dniu 19 marca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 28613127
Druki senackie: 838838 A838 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 838.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r.

druki sejmowe nr 2861, 3127

druki senackie nr 838, 838 A, 838 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Sprawiedliwości oraz Minister Spraw Zagranicznych
 

Celem Umowy jest nawiązanie współpracy z Republiką Peru i umożliwienie wprowadzenia procedury przekazywania skazanych między Polską a Peru. Zgodnie z zasadą przewidzianą w Umowie, Strony będą porozumiewały się za pośrednictwem organów centralnych – po stronie Polski będzie to Minister Sprawiedliwości.

 

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 marca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 4 marca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 838 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 4 marca 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 838 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.


10.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r.

Senat w dniu 19 marca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 30543121
Druki senackie: 839839 A839 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 839.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r.

druki sejmowe nr 3054, 3121

druki senackie nr 839, 839 A, 839 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Spraw Zagranicznych.

 

Ustawa dotyczy uregulowania współpracy dwustronnej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, współpracy operacyjnej i działań prewencyjnych organów właściwych w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w zakresie wzajemnej ochrony informacji niejawnych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 marca 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 4 marca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 839 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 4 marca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 839 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.