Narzędzia:

71. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

 

Złożenie ślubowania przez senatora wybranego w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 5 marca 2015 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Druki sejmowe: 2707do 2707do 2707do 2707do 2707990do 9903081do 30813081 A
Druki senackie: 826826 A826 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 826.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2707, do druku nr 2707, 990, do druku nr 990, 3081, do druku nr 3081, 3081-A

druki senackie nr 826, 826 A
 

Były to rządowy i poselski projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony spadkobierców przed niespodziewaną odpowiedzialnością za długi spadkowe przewyższające wartość aktywów spadkowych. W tym celu w miejsce zasady tzw. przyjęcia prostego (odpowiedzialności nieograniczonej) wprowadza się zasadę tzw. przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza (do wysokości wartości aktywów spadkowych). W związku z tym w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca będzie sporządzał „prywatny” wykaz inwentarza, w którym ujawni przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe. Nowelizacja zmienia także przepisy kodeksu postępowania cywilnego w celu wyłączenia możliwości powierzania wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku oraz postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza naczelnikom urzędów skarbowych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 marca 2015 r. 

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk nr 826 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Senat w dniu 5 marca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 6 lutego 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2872do 2872do 28723072do 3072
Druki senackie: 825825 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 825.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

druki sejmowe nr 2872, do druku nr 2872, 3072, do druku nr 3072

druki senackie nr 825, 825 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa odwraca dotychczasową zasadę, zgodnie z którą funkcjonariusz niewykonujący zawodu medycznego był obecny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych skazanemu w zamkniętym zakładzie karnym. Ustawa określa jednak wyjątki, które nadal będą wymagać obecności funkcjonariusza. Dotyczy to świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom niebezpiecznym lub sytuacji, gdy asysta funkcjonariusza jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa członka personelu medycznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 marca 2015 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2015 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 825 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 5 marca 2015 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
Druki sejmowe: 2586do 2586do 25862169do 2169do 2169do 2169do 2169do 21692169 Ado 2169-2169 A2182do 2182do 2182do 2182do 21822864do 28642864 A
Druki senackie: 824824 A824 B pop824 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 824.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2586, do druku nr 2586, 2169, do druku nr 2169, 2169-A, do druku nr 2169 i 2169-A, 2182, do druku nr 2182, 2864, do druku nr 2864, 2864-A

druki senackie nr 824, 824 A, 824 B poprawiony


Były to rządowy i poselskie projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Nowelizacja zmierza do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym celu wprowadza zmiany zaostrzające kary i środki administracyjne wobec kierowców prowadzących pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości lub w inny sposób stwarzających zagrożenie w ruchu lądowym. Zmiany dotyczą m. in.:

·         podwyższenia do trzech lat dolnej granicy stosowania zakazu prowadzenia pojazdów,

·         wprowadzenia obowiązku orzekania nawiązki od sprawcy przestępstwa katastrofy w ruchu lądowym, który działał w stanie nietrzeźwości,

·         obowiązku wyposażenia pojazdu osoby skazanej za jazdę w stanie nietrzeźwości w blokadę alkoholową, uniemożliwiającą uruchomienie silnika pojazdu, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3,

·         przeprowadzania badań psychologicznych osób, którym odebrano prawo jazdy w wyniku ponownego przekroczenia dozwolonej liczby punktów karnych,

·         wprowadzenia obowiązku zatrzymania prawa jazdy osobom przekraczającym dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h lub przewożącym większą niż dozwolona liczbę osób.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 marca 2015 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 lutego 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (14) (druk nr 824 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk nr 824 B – poprawiony).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 5 marca 2015 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 2953do 2953do 2953do 2953do 2953do 2953do 29533085do 30853085 A
Druki senackie: 827827 A827 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 827.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2953, do druku nr 2953, 3085 do druku nr 3085, 3085-A

druki senackie nr 827, 827 A, 827 B
 

Był to obywatelski projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Ustawa ma na celu doprecyzowanie, budzących wątpliwości interpretacyjne, przepisów regulujących kwestię wznoszenia altan na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Nowelizacja wprowadza definicję legalną pojęcia „altany ogrodowej” oraz określa zasady postępowania w sprawach potwierdzania zgodności wybudowanej altany z przepisami. Ponadto w przypadku obiektów wzniesionych jeszcze przed zmianą przepisów, a spełniających nowe wymagania projekt przewiduje niewszczynanie albo umorzenie toczących się postępowań lub wygaśnięcie niewykonanych jeszcze decyzji w sprawach dotyczących rozbiórki.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 marca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 lutego 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 827 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 827 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Senat w dniu 5 marca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 6 lutego 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2610do 2610do 2610do 2610do 2610do 2610do 26102771do 27713083do 3083
Druki senackie: 828828 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 828.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

druki sejmowe nr 2610, do druku nr 2610, 2771, do druku nr 2771, 3083, do druku nr 3083

druki senackie nr 828, 828 A
 

Były to senacki i poselski projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. O refundację będą mogły ubiegać się osoby, które opłaciły składki w całości. Jednakże refundacja nie będzie przysługiwała, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów, określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 marca 2015 r. 

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 828 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Senat w dniu 5 marca 2015 r. wprowadził poprawki (20) do ustawy.
Druki sejmowe: 2676do 2676do 2676do 26763016do 30163016 Ado 3016 A
Druki senackie: 829829 A829 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 829.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

druki sejmowe nr 2676, do druku nr 2676, 3016, do druku nr 3016, 3016-A, do druku nr 3016-A

druki senackie nr 829, 829 A

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Ustawa dotyczy przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej, wykonywania czynności kontrolnych w zakresie postępowania z dokumentacją, zasad gromadzenia i zarządzania dokumentacją powstającą w związku z wykonywaniem zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, uporządkowania przepisów dotyczących statusu pracowników archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 marca 2015 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło 24 lutego 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (20) (druk nr 829 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Preiss.


7.

Ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.

Senat w dniu 5 marca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 6 lutego 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 30593120
Druki senackie: 823823 A823 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 823.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.

druki sejmowe nr 3059, 3120

druki senackie nr 823, 823 A, 823 B

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ogólne cele stowarzyszenia ukierunkowane są na: promowanie stopniowego zbliżania się UE i Gruzji w oparciu o wspólne wartości, zapewnianie pogłębionego dialogu politycznego, promowanie, zachowanie i wzmacnianie pokoju i stabilizacji zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym, tworzenie warunków sprzyjających pogłębionym stosunkom gospodarczym i handlowym, prowadzącym do stopniowego dostępu Gruzji do części rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, pogłębienie współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa w celu wzmocnienia praworządności oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, a także stworzenie warunków korzystnych dla stale zacieśniającej się współpracy w innych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 marca 2015 r. 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Unii Europejskiej,

- Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 24 lutego 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 823 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Edmund Wittbrodt.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 823 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.


8.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Senat w dniu 5 marca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 6 lutego 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 251527012701 A
Druki senackie: 830830 A830 B830 C830 D830 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 830.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

druki sejmowe nr 2515, 2701, 2701-A

druki senackie nr 830, 830 A, 830 B, 830 C, 830 D
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Sprawiedliwości, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Spraw

Zagranicznych oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania.

 

Celem Konwencji jest:

·       zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;

·       eliminacja wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz wspieranie równości kobiet i mężczyzn, w tym przez wzmocnienie pozycji kobiet;

·       stworzenie szeroko zakrojonych strategii na rzecz ochrony i wsparcia wszystkich ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;

·       ochrona ofiar przemocy;

·       skuteczne ściganie i karanie sprawców przemocy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 marca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 24 lutego 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 830 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Szewiński.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2015 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 830 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 830 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Włodzimierz Cimoszewicz.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 25 lutego i 4 marca 2015 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 830 D).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Kogut.

Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

 


9.

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Senat w dniu 5 marca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3130 cz. 13130 cz. 2do 3130do 31303146
Druki senackie: 837837 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 837.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

druki sejmowe nr 3130, do druku nr 3130, 3146

druki senackie nr 837, 837 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa dotyczy stworzenia podstaw prawnych wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i określenia:

·         podmiotów uczestniczących we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz ich działań,

·         podstawowych zasad przyznawania i wypłaty pomocy oraz pomocy technicznej,

·         zasad doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom programu,

·         podmiotów i zasad funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 marca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 3 marca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 837 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Kilian.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (13) do ustawy.

Sprawozdawcąmniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.


10.

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Senat w dniu 5 marca 2015 r. przyjął ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3138do 3138do 31383170
Druki senackie: 840840 A840 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 840.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

druki sejmowe nr 3138, do druku nr 3138, 3170

druki senackie nr 840, 840 A, 840 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa dotyczy stworzenia podstaw prawnych realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), stanowiącego nowy instrument rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej. Ponadto ustawa umożliwi skoordynowanie i ujednolicenie przyznawania pomocy w ramach RLKS, niezależnie od tego, z którego z unijnych funduszy będzie ona wypłacana. Ustawa zapewni także dokonanie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), a w rezultacie realizację przez beneficjentów w ramach tej strategii projektów ukierunkowanych m.in. na rozwój przedsiębiorczości, zachowanie lokalnego dziedzictwa, walkę z wykluczeniem społecznym i rozwój infrastruktury turystycznej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lutego 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 marca 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 lutego 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 840 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 3 marca 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 840 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.