Narzędzia:

70. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

 retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja  2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3
retransmisja 3 dnia posiedzenia
 


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 lutego 2015 r. wprowadził poprawki (66) do ustawy
Druki sejmowe: 2393 cz. I2393 cz.II2024do 20242267do 226729812981 A
Druki senackie: 809809 A809 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 809.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2393, 2024, do druku 2024, 2267, do druku 2267, 2981, 2981-A

druki senackie nr 809, 809 A

Były to rządowy, poselski i senacki projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Głównym celem nowelizacji jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar poprzez ograniczenie możliwości orzekania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Proponuje się, aby kara grzywny lub kara ograniczenia wolności były orzekane, jako kara podstawowa.

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 stycznia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 lutego 2015 r.

Marszałek Senatu w dniu 19 stycznia 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 i 29 stycznia 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (62) (druk nr 809 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 lutego 2015 r. wprowadził poprawki (18) do ustawy
Druki sejmowe: 26802544do 25443010do 3010
Druki senackie: 808808 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 808.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2680, 2544, do druku 2544, 3010, do druku 3010

druki senackie nr 808, 808 A
 

Były to rządowy i senacki projekty ustaw. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu usprawnienie funkcjonowania sądownictwa i wykonanie wyroku TK poprzez umożliwienie m.in. bardziej elastycznego kształtowania struktury organizacyjnej sądów rejonowych oraz decentralizację kompetencji związanych z delegowaniem sędziów do sadów okręgowych , uporządkowanie kwestii związanych z nadzorem administracyjnym Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi. Ponadto ustawa nakłada na Ministra Sprawiedliwości obowiązki związane z unowocześnieniem sądownictwa w zakresie informatyzacji sądownictwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 84.  posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 stycznia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 lutego 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 stycznia 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (19) (druk nr 808 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


3.

Ustawa o rzeczach znalezionych

Senat w dniu 7 lutego 2015 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy
Druki sejmowe: 2064do 20642945do 29452945 A
Druki senackie: 815815 A815 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 815.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o rzeczach znalezionych.

druki sejmowe nr 2064, do druku 2064, 2945, do druku 2945, 2945-A

druki senackie nr 815, 815 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa określa:

·       obowiązki i prawa znalazcy rzeczy,

·       zasadę i sposób przyjmowania rzeczy znalezionych,

·       właściwość organów w sprawach przyjmowania rzeczy znalezionych,

·       sposób poszukiwania osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych,

·       szczególne zasady przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności,

·       sposób postępowania z przedmiotami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 84.  posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 stycznia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 lutego 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 19 stycznia 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Kultury i Środków Przekazu,

- Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (16) (druk nr 815 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Lasecki.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 lutego 2015 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy
Druki sejmowe: 2957do 2957do 29573043do 30433043 A
Druki senackie: 812812 A812 B812 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 812.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2957, do druku 2957, 3043, do druku 3043, 3043-A

druki senackie nr  812, 812 A, 812 B

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.

Ustawa stanowi wykonanie wyroku TK i określa bezpośrednio w ustawie materię dotychczas uregulowaną w rozporządzeniu dotyczącą warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. Ponadto w nowelizacji zawarto zmiany dotyczące sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego oraz funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 84.  posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 stycznia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 lutego 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 stycznia 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 812 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 29 stycznia 2015 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk nr 812 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Szewiński.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Senat w dniu 7 lutego 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 stycznia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 303230793079 Ado 3079 A
Druki senackie: 818818 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 818.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

druki sejmowe nr 3032, 3079, 3079-A, do druku 3079-A

druki senackie nr 818, 818 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu wykonanie wyroku TK i uregulowanie kompleksowo zasad opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł.

 

Sejm uchwalił ustawę na 84.  posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 stycznia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 lutego 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 19 stycznia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 29 stycznia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 818 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 lutego 2015 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy
Druki sejmowe: 2710do 271030243024 A
Druki senackie: 810810 A810 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 810.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2710, do druku 2710, 3024, 3024-A

druki senackie nr 810, 810 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Celem nowelizacji jest uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej poprzez zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane. Ponadto ustawa ogranicza katalog obiektów budowlanych, które wymagać będą wydania pozwolenia na użytkowanie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 84.  posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 stycznia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 lutego 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 19 stycznia 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (14) (druk nr 810 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

 


7.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 lutego 2015 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy
Druki sejmowe: 2959do 2959do 29593068do 3068
Druki senackie: 813813 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 813.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2959, do druku 2959, 3068

druki senackie nr 813, 813 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

W nowelizacji uregulowano kwestie praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz dostosowania dworców autobusowych i autokarowych, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych w miastach powyżej 50000 mieszkańców do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Ponadto ustawa wskazuje organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów implementowanego rozporządzenia unijnego oraz sankcji za jego naruszenie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 84.  posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 stycznia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 lutego 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 19 stycznia 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2015 r.  

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 813 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Senat w dniu 7 lutego 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 29663008
Druki senackie: 811811 A811 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 811.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

druki sejmowe nr 2966, 3008

druki senackie nr 811, 811 A, 811 B

 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa ma na celu wydłużenie okresu realizacji programu do 2017 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 84.  posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 stycznia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 lutego 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 19 stycznia 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 21 stycznia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 811 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 29 stycznia 2015 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 811 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.


9.

Ustawa o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury

Senat w dniu 7 lutego 2015 r. przyjął ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2790do 27902888do 2888
Druki senackie: 814814 A814 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 814.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury.

druki sejmowe nr 2790, do druku 2790, 2888, do druku 2888

druki senackie nr 814, 814 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa ma na celu określenie zasad i trybu przekształcania jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury. Utworzona w tym trybie państwowa instytucja kultury ma wstąpić we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była przekształcana spółka. Pracownicy przekształcanej spółki mają stać się, z dniem przekształcenia, pracownikami utworzonej instytucji kultury, z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 84.  posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 stycznia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 lutego 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 stycznia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 814 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Lasecki.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 7 lutego 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Druki senackie: 769769 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 769.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych.

druki senackie nr 769, 769 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony został senatorAndrzej Matusiewicz.

 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy zakłada, iż w postępowaniu nakazowym, w przypadku zawarcia ugody przed sądem pierwszej instancji orzekającym w następstwie skutecznego wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, pozwany (podmiot wnoszący zarzuty) uzyska zwrot sumy pieniężnej odpowiadającej połowie pobranej opłaty sądowej.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 listopada 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 769 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.