Narzędzia:

68. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia
retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

  retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2


1.

Ustawa budżetowa na rok 2015

Senat w dniu 9 stycznia 2015 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
Druki senackie: 802802 A802 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: OE - 225OE- 226materiał pomocniczy
Uchwała: 802.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa budżetowa na rok 2015.

druki sejmowe nr 2772, do druku nr 2772, 2978, 2978-A, do druku nr 2978-A

druki senackie nr 802, 802 A

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Prezes Rady Ministrów.

Ustawa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa.

 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 stycznia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 grudnia 2014 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 grudnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia opinii komisji senackich oraz w sprawie przygotowania sprawozdania odbyły się 30 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 802 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


2.

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Senat w dniu 9 stycznia 2015 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.
Druki sejmowe: 2709do druku 2709do druku 27092980do druku 29802980 A
Druki senackie: 805805 A805 B805 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 805.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

druki sejmowe nr 2709, do druku nr 2709, 2980, do druku nr 2980, 2980-A

druki senackie nr 805, 805 A, 805 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Ustawa ma na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. W ustawie określono:

1) zasady:

a) wykonywania procedur i przeprowadzania doświadczeń,

b) prowadzenia działalności przez hodowców, dostawców i użytkowników,

c) przeprowadzania kontroli hodowców, dostawców i użytkowników;

2) warunki utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych oraz sposób postępowania z tymi zwierzętami;

3) zadania i kompetencje komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach.

 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 stycznia 2015 r.

Marszałek Senatu w dniu 19 grudnia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

osiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 30 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (16) do ustawy (druk nr 805 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Roman Zaborowski.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 30 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (15) do ustawy (druk nr 805 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Górecki.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Senat w dniu 9 stycznia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 19 grudnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 30093022do druku 3022
Druki senackie: 803803 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 803.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

druki sejmowe nr 3009, 3022, do druku nr 3022

druki senackie nr 803, 803 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Celem nowelizacji jest umożliwienie zastosowania przewidzianych w tej ustawie instrumentów pomocowych, skierowanych na wspieranie zatrudnienia przez dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, zatrudnionych przez przedsiębiorców, u których nastąpiło (czasowe) przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu produktów na terytoria innych krajów.

.
Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 stycznia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 grudnia 2014 r. skierował ustawę do:

  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

  Komisji Gospodarki Narodowej,

  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie
odbyło się 29 grudnia 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 803 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 stycznia 2015 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
Druki sejmowe: 27692951do druku 2951
Druki senackie: 798798 A798 B798 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 798.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2769, 2951, do druku nr 2951

druki senackie nr 798, 798 A, 798 B

 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia obowiązku sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienia wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Plany te będą podstawą do wydatkowania środków publicznych unijnych i krajowych oraz mają zawierać niezbędne inwestycje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 stycznia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2014 r. skierował ustawę do:

  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

  Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 798 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 30 grudnia 2014 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 798 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 stycznia 2015 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy.
Druki sejmowe: 2930do druku 2930do druku 2930do druku 293029622962 A
Druki senackie: 799799 A799 B799 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 799.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2930, do druku 2930, 2962, 2962-A

druki senackie nr 799, 799 A, 799 B

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

Ustawa dotyczy kompleksowego uregulowania spraw związanych z wdrożeniem przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 stycznia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2014 r. skierował ustawę do:

  Komisji Gospodarki Narodowej,

 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 29 grudnia 2014 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (19) do ustawy (druk nr 799 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 30 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (19) do ustawy (druk nr 799 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.


6.

Ustawa o rybołówstwie morskim

Senat w dniu 9 stycznia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 19 grudnia 2014 r. bez poprawek.
Druki senackie: 804804 A804 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 804.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o rybołówstwie morskim.

druki sejmowe nr 2919, do druku nr 2919, 2979, do druku nr 2979, 3012, do druku nr 3012, 3012-A

druki senackie nr 804, 804 A

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa dostosowuje krajowe przepisy w zakresie rybołówstwa do rozporządzeń Rady oraz Parlamentu Europejskiego, w szczególności w odniesieniu do kontroli i nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz zarządzania żywymi zasobami morskim, w tym przyznawaniem określonych uprawnień do prowadzenia połowów. W przepisach niniejszej regulacji wskazano organy właściwe w konkretnych sprawach oraz procedurę postępowania.

 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 stycznia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 19 grudnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 30 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 804 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Kilian.

 


7.

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Senat w dniu 9 stycznia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 17 grudnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2934do druku 2934do druku 29343007do druku 3007
Druki senackie: 800800 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 800.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

druki sejmowe nr 2934, do druku nr 2934, 3007, do druku nr 3007

druki senackie nr 800, 800 A

 

Był to poselski projekt ustawy. 

Proponowane zmiany dotyczą zasad zbycia i oddania w używanie indywidualnej kwoty mlecznej. Ponadto ustawa przewiduje uchylenie przepisu zgodnie, z którym
w przypadku zawarcia umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej, 5 % kwoty stanowiącej przedmiot umowy przechodzi do krajowej rezerwy.


 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 stycznia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 30 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 800 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Kilian.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Senat w dniu 9 stycznia 2015 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
Druki sejmowe: 279129612961 A
Druki senackie: 801801 A801 B801 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 801.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2791, 2961, 2961-A

druki senackie nr 801, 801 A, 801 B

Był to komisyjny projekt ustawy. 

Ustawa dotyczy usprawnienia procedur służących realizacji inwestycji w transporcie kolejowym, w tym m. in. ułatwienia prowadzenia określonych postępowań administracyjnych i przyjmowania dokumentów programowych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego na kolei.


Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 stycznia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 grudnia 2014 r. skierował ustawę do:

  Komisji Gospodarki Narodowej,

  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 grudnia 2014 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 801 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 29 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 801 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Kogut.


9.

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 stycznia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 743743 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 743.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 743, 743 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniona została senator Andrzej Matusiewicz.

 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

 

Projekt ustawy dokonuje zmiany przepisów art. 4 i art. 38 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia bowiem w ocenie Trybunału Konstytucyjnego nie przewidują, odpowiednio możliwości ustanowienia obrońcy oraz prawa wglądu do akt na etapie czynności wyjaśniających, o których mowa w art. 54 par. 1 tej ustawy w przypadku osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 października 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11grudnia 2014 r.

   Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 743 S).

   Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Senat w dniu 9 stycznia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Druki senackie: 739739 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 739.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

druki senackie nr 739, 739 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniona została senator Helena Hatka.

 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

 

Projekt ustawy ma na celu wzmocnienie ochrony praw małoletnich reprezentowanych przez kuratorów, w tym m.in. małoletnich mających status pokrzywdzonych w postępowaniach karnych toczących się przeciwko któremukolwiek z ich rodziców. Ponadto projekt określa, iż kuratorem może zostać ustanowiony adwokat lub radca prawny, a jeżeli stopień skomplikowania sprawy tego nie wymaga, także przedstawiciel organizacji pozarządowej posiadający wyższe wykształcenie prawnicze. Wprowadzenie czynnika profesjonalnego ma sprzyjać wyjaśnieniu sprawy, a przede wszystkim dobru dziecka.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 października 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 3 grudnia 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 739 S).

 Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Helena Hatka.