Narzędzia:

29. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1.

retransmisja  2 dnia posiedzenia cz.2.


1.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Senat w dniu 21 marca 2013 r. wprowadził poprawki (21) do ustawy.
Druki sejmowe: 812do druku 812do druku 81210901090 A
Druki senackie: 306306 A306 B306 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 306.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

druki sejmowe nr 812, do druku 812, 1090, 1090-A  

druki senackie nr 306, 306 A, 306 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 

Nowelizacja ustawydostosowuje ustawodawstwo krajowe do przepisów unijnych w zakresie warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz zasad wykonywania przewozów drogowych. Zgodnie z nowymi przepisami wykonywanie krajowego transportu drogowego (również autokarem lub autobusem) wymagać będzie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a wykonywanie transportu międzynarodowego odpowiedniej licencji wspólnotowej. Udzielaniem, odmową, zmianą, zawieszeniem lub cofnięciem zezwolenia będzie zajmował się starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, a w sprawach dotyczących ubiegania się o licencję wspólnotową – Główny Inspektor Transportu Drogowego. Ustawa dodaje również do obowiązujących przepisów nowy rozdział, w którym określono czas pracy kierowców. Średni tygodniowy czas ich pracy nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin. Kontrola czasu pracy kierowców oraz orzekanie ewentualnych kar finansowych należeć będzie do zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 22 lutego 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego  2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 marca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 lutego 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8)  (druk  nr  306 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marian Poślednik.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 13 marca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (11)  (druk  nr  306 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 21 marca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 22 lutego 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 780780 S1021780 S
Druki senackie: 305305 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 305.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 780, do druku nr 780, 1021

druki senackie nr 305, 305 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Stanisław Koziej.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.
 

Ustawa ma na celu stworzenie stabilnych warunków finansowania rozwoju krajowego systemu obrony powietrznej kraju i określenie warunków finansowych uczestnictwa w budowie sojuszniczego systemu obrony przeciwrakietowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 22 lutego 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego  2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 marca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2013 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 6 marca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 305 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Lasecki.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 marca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 22 lutego 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1026do 10261113do 1113
Druki senackie: 307307 A307 B307 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 307.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1026, do druku 1026, 1113, do druku 1113

druki senackie nr 307, 307 A, 307 B
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu doprecyzowanie obowiązujących obecnie przepisów. Przedstawione zmiany są związane m.in. z upływem z dniem 31 grudnia 2012 r. okresu realizacji programów naprawczych w domach pomocy społecznej. Ponadto zaproponowane zmiany zmierzają m.in. do:

- uporządkowania kwestii uprawnień do świadczeń dla osób, które odbywają karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,

- poszerzenia katalogu zadań samorządu województwa o diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie,

- uproszczenia procedury wyliczania wysokości świadczeń w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego z zasiłkiem okresowym,

- stworzenia specjalnego nowego typu domu pomocy społecznej – dla osób uzależnionych od alkoholu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 22 lutego 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego  2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 marca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 lutego 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) doustawy (druk  nr 307 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 5 marca 2013 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 307 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


4.

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec ─ grudzień 2012 r. (podczas prezydencji cypryjskiej)

Senat w dniu 20 marca 2013 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 308
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec ─ grudzień 2012 r. (podczas prezydencji cypryjskiej).

druk senacki nr 308
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 21 lutego 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2013 r. skierował Informację do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 6 marca 2013 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.

 


5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat w dniu 21 marca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Druki senackie: 218218 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 218.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki senackie nr 218, 218 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Robert Mamątow.
 

Wnioskodawcy proponują, aby okresy niewykonywania pracy w latach 1956-1989, na skutek doznawania represji politycznych, zostały zaliczone do kategorii okresów składkowych przy obliczaniu prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W obecnym stanie prawnym okresy niewykonywania pracy spowodowane represjami politycznymi należą do okresów nieskładkowych i są zaliczane w wymiarze nie większym niż 5 lat.


 

Marszałek Senatu w dniu 23 października 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
.

Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyły się 16 stycznia i 20 lutego 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk  nr 218 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Senat w dniu 21 marca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Druki senackie: 278278 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 278.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanieprojektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

druki senackie nr 278, 278 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Matusiewicz.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt wprowadza zmiany w zakresie rozliczania kosztów procesu o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu z powództwa przeciwko spółdzielni mieszkaniowej. W nowelizacji proponuje się, aby powodowie byli zwolnieni z części kosztów procesu co do zasady, a spółdzielnie mieszkaniowe zyskały możliwość ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów od Skarbu Państwa, jeżeli tylko znajdzie to uzasadnienie w zasadzie odpowiedzialności za wynik procesu i nie będzie przy tym podstaw do obciążenia tymi kosztami strony, która przegrała postępowanie.
 

Marszałek Senatu w dniu 20 grudnia 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 19 lutego 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk  nr 278 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


7.

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Senat w dniu 21 marca 2013 r. odrzucił projekt ustawy.
Druki senackie: 276276 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

druki senackie nr 276, 276 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Waldemar Kraska.
 

Celem projektu ustawy jest przesunięcie na 2017 rok terminu, w którym ma się odbyć Pierwszy Lekarski Egzamin Końcowy oraz pierwszy Lekarsko–Dentystyczny Egzamin Końcowy. W myśl projektu w latach 2011–2016 egzaminy te mają być przeprowadzane na dotychczasowych zasadach.
 

Marszałek Senatu w dniu 20 grudnia 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Zdrowia.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 19 lutego 2013 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk  nr 276 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


8.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka; projektu uchwały w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

Senat w dniu 21 marca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.
Druki senackie: 284295284/295S p284/295 X
Uchwała: 284-295.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie:

–        projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka,

–        projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

druki senackie nr 284, 295, 284/295 S-poprawiony
 

Projekty uchwał zostały wniesione przez:

-          grupę senatorów – przedstawiciel wnioskodawców senator Kazimierz Jaworski (druk senacki nr 284),

-          grupę senatorów – przedstawiciel wnioskodawców senator Piotr Zientarski (druk senacki nr 295).
 

Marszałek Senatu skierował do Komisji Ustawodawczej:

─  w dniu 9 stycznia 2013 r. projekt uchwały z druku nr 284,

─  w dniu 6 lutego 2013 r. projekt uchwały  z druku nr 295.
 

Posiedzenia komisji w tej sprawie odbyły się w dniach 6 i 19 lutego 2013 r.

Komisja wprowadziła poprawki do projektów i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały(druk nr 915/921S- poprawiony).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


9.

Drugie czytanie projektu uchwały w 15. rocznicę kanonizacji św. Jadwigi Królowej

Senat w dniu 21 marca 2013 r. odrzucił projekt uchwały.
Druki senackie: 193193 S
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanieprojektu uchwały w 15. rocznicę kanonizacji św. Jadwigi Królowej.

druki senackie nr 193, 193 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Janina Sagatowska.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 października 2012 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 6 lutego 2013 r.

Komisja wnosi o odrzucenie projektu uchwały (druk  nr 193 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.


10.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu Wybitnemu Patriocie Księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie Jego śmierci

Podczas debaty w dniu 21 marca 2013 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt uchwały do komisji. Porządek obrad został w związku z tym uzupełniony o punkt 13: „Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu Wybitnemu Patriocie Księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie Jego śmierci”.
Druki senackie: 240240 S
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanieprojektu uchwały w sprawie oddania hołdu Wybitnemu Patriocie Księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie Jego śmierci.

druki senackie nr 240, 240 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Dorota Czudowska.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 listopada 2012 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 6 lutego 2013 r.

Komisja wnosi o odrzucenie projektu uchwały (druk  nr 240 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz