Narzędzia:

28. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia  posiedzenia


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 7 marca 2013 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 604do 604do 604do 604do 6041059do 1059
Druki senackie: 298298 A298 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 298.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 604, do druku nr 604, 1059, do druku nr 1059

druki senackie nr 298, 298 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Celem ustawy jest umożliwienie osobie zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa, której prawa zostały naruszone, złożenie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego bądź odmowie jego wszczęcia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lutego 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 marca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 lutego 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 19 lutego 2013 r. Komisje nie zakończyły prac nad ustawą. Kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 5 marca 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 298 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


2.

Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.

Senat w dniu 7 marca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 8 lutego 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 10111052
Druki senackie: 297297 A297 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 297.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.
 

druki sejmowe nr 1011, 1052

druki senackie nr 297, 297 A, 297 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Środowiska.
 

Ustawa ma na celu zgłoszenie przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń w odniesieniu do trzech podgatunków lisa oraz trzech gatunków i jednego podgatunku łasicowatych wyszczególnionych w Załączniku III Konwencji Waszyngtońskiej. Zgłoszenie takiego zastrzeżenia spowoduje, że Polska, podobnie jak inne kraje członkowskie UE, będzie traktowana w zakresie handlu okazami przedmiotowych gatunków i ich częściami lub produktami pochodnymi tak, jak państwo niebędące stroną Konwencji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lutego 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 marca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 marca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 19 lutego 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 297 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 21 lutego 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 297 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.


3.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Senat w dniu 7 marca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Druki senackie: 256256 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 256.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

druki senackie nr 256, 256 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bohdan Paszkowski.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy wprowadza ochronę wierzyciela, którego wierzytelność została zabezpieczona hipoteką na części ułamkowej nieruchomości, w sytuacji gdy następnie dochodzi do zniesienia współwłasności. Uchwalenie proponowanej regulacji spowoduje, że wierzyciel będzie miał dodatkową ochronę - przede wszystkim na nieruchomości powstałej w wyniku podziału.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 256 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


4.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej.

Senat w dniu 7 marca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej.
Druki senackie: 226226 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 226.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej.

druki senackie nr 226, 226 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Aleksander Pociej.
 

Projektowana ustawa ma na celu rozszerzenie właściwości rzeczowej Straży Granicznej poprzez ustanowienie prawa tej formacji do wykrywania, rozpoznawania, zapobiegania i ścigania przestępstw handlu ludźmi, oddania innej osoby w stan niewolnictwa, uprawiania handlu niewolnikami, a także utrzymywania osoby w stanie niewolnictwa.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 226 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


5.

Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010-2011.

Senat w dniu 6 marca 2013 r. zapoznał się ze Sprawozdaniem.
Druki senackie: 294
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010-2011.

druk senacki nr 294
 

Marszałek Senatu w dniu 11 lutego 2013 r. skierował Sprawozdanie do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

PosiedzenieKomisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 19 lutego 2013 r.

Komisja zapoznałasię ze Sprawozdaniem.


6.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 7 marca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 311
Uchwała: 311.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 311
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 6 marca 2013 r.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.