Narzędzia:

27. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

 

  retransmisja 1 dnia  posiedzenia

retransmisja  2 dnia posiedzenia


1.

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 lutego 2013 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy
Druki sejmowe: 903do 903do 90310171017 A
Druki senackie: 291291 A291 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 291.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 903, do druku nr 903, 1017, 1017-A

druk senacki nr 291, 291 A

 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. Przedstawione zmiany doprecyzowują m.in. niektóre przepisy ściśle wiążące się z przeprowadzaniem ofert publicznych i procedurą zatwierdzania prospektu emisyjnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 stycznia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lutego 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 6 lutego 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4)(druk  nr 291 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.


2.

Ustawa o środkach ochrony roślin

Senat w dniu 21 lutego 2013 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 740 cz.1740 cz.2do 740do 740 958do 958958 A
Druki senackie: 288288 A288 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 288.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o środkach ochrony roślin.

druki sejmowe nr 740, do druku nr 740, 958, do druku nr 958, 958-A

druki senackie nr 288, 288 A


 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin, potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do ich stosowania, prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, a także prowadzenia upraw w systemie integrowanej produkcji roślin. W tym zakresie ustawa zastąpi regulacje z 2003 r. Nowa ustawa zawiera także przepisy dotyczące gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin.
 

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 stycznia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lutego 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2013 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 14 i 19 lutego 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 288 A)

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.

Ponadto mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (33) (druk nr 288 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Wojciechowski.


3.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 lutego 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
Druki senackie: 192192 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 192.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 192, 192 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Piotr Wach.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy zmierza do uregulowania problematyki wzruszalności decyzji ZUS i odnosi się w szczególności do procedury pozwalającej na wznowienie postępowania. W myśl projektu do wznowienia postępowania w sprawach rozstrzygniętych decyzjami Zakładu będzie mogło dojść w sytuacji, gdy dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okażą się fałszywe, dana decyzja wydana została w wyniku przestępstwa albo gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi. Projekt wprowadza również terminy ograniczające dopuszczalność wzruszania decyzji ostatecznych.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 października 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 28 listopada 2012 r. i 16 stycznia 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk  nr 192 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Senat w dniu 21 lutego 2013 r. przyjął ustawę z dnia 25 stycznia 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1054do 105410601060 Ado 1060 A
Druki senackie: 293293 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 293.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

druki sejmowe nr 1054, do druku 1054, 1060, 1060-A, do druku nr 1060-A

druki senackie nr 293, 293 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu zapewnienie ciągłości przyznawaniawsparcia bezpośredniego rolnikom z tych sektorów, które otrzymywały za 2012 r. krajowe płatności uzupełniające, czyli producentom zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych i motylkowatych, a także roślin paszowych na trwałych użytkach zielonych, chmielu, skrobi ziemniaczanej i tytoniu. Dzięki temu utrzymana zostanie ciągłość wsparcia z budżetu krajowego sektorów, w których dotychczas stosowane były płatności krajowe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 stycznia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lutego 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2013 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 14 lutego 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 293 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.

Ponadto mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 293 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Wojciechowski.


5.

Informacja rządu o działaniach podjętych na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej i wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwa członkowskie Unii Europejskiej

Senat w dniu 20 lutego 2013 r. zapoznał się z Informacją

6.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Senat w dniu 21 lutego 2013 r. przyjął ustawę z dnia 25 stycznia 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 965do 965do 965do 9651020
Druki senackie: 292292 A292 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 292.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.

druki sejmowe nr 965, do druku nr 965, 1020

druki senackie nr 292, 292 A, 292 B
 

Jest to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2012 r. (sygn. akt P 11/10). Przedstawione zmiany spowodują, że w miejsce dotychczasowego zakazu zwolnienia dłużnika od kosztów sądowych zastosowanie znajdą zasady ogólne wynikające z ustawy o kosztach sądowych.

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r.
 

Do Senatu została przekazana w dniu 28 stycznia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lutego 2013 r
.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 6 lutego 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 292 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 292 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.


 


7.

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Senat w dniu 21 lutego 2013 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 837do 837950950 A
Druki senackie: 287287 A287 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 287.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

druki sejmowe nr 837, do druku nr 837, 950, 950-A

druki senackie nr 287, 287 A, 287 B
 

Jest to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 

Ustawa ma na celu poprawę odesłań do przepisu dotyczącego ogłoszenia o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu. Ustawa  doprecyzowuje ponadto, że jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 stycznia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lutego 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 12 lutego 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk  nr 287 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbył się 13 lutego 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk  nr 287 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Roman Zaborowski.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Senat w dniu 21 lutego 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela
Druki senackie: 108108 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 108.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

druki senackie nr 108, 108 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Grażyna Sztark.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy zmierza do przyznania nauczycielom przedszkoli uprawnienia do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym, identycznego z uprawnieniami, jakie posiadają nauczyciele szkół i nauczyciele akademiccy.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 maja 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się 25 lipca, 7 listopada 2012 oraz 8 stycznia 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk  nr 108 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Senat w dniu 21 lutego 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Druki senackie: 242242 S242 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 242.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

druki senackie nr 242, 242 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Matusiewicz.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt wprowadza możliwość zwrotu opłaty za egzekucję świadczeń pieniężnych przez komornika dłużnikowi, jeżeli dłużnik przedstawi orzeczenie pozbawiające tytuł wykonawczy wykonalności z przyczyn innych niż spełnienie przez niego świadczenia, a którego nie był w stanie przedstawić, zanim doszło do umorzenia postępowania.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 listopada 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 16 stycznia 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk  nr 242 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Senat w dniu 21 lutego 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Druki senackie: 189189 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 189.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

druki senackie nr 189, 189 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Stanisław Jurcewicz.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Celem projektu ustawy jest stosowanie do wszystkich grup ubezpieczonych niebędących pracownikami, podobnych zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, jak w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami. W myśl projektu w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie pełna zadeklarowana kwota, stanowiąca podstawę wymiaru składek, nieograniczona do faktycznie „przepracowanych” dni miesiąca. Dotychczas tą podstawą była wartość deklarowanej kwoty zmniejszona proporcjonalnie do „przepracowanych” dni miesiąca.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 października 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyły się 28 listopada 2012 oraz 16 stycznia 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk  nr 189 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz