Narzędzia:

26. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja  posiedzenia cz. 1

retransmisja posiedzenia cz.2

retransmisja posiedzenia cz.3


1.

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Senat w dniu 30 stycznia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 25 stycznia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 100010091009 Ado 1000do 1009do 1009 A
Druki senackie: 289289 A289 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 289.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

druki sejmowe nr 1000, do druku 1000, 1009, do druku 1009, 1009-A, do druku 1009-A

druki senackie nr 289, 289 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami.
 

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 stycznia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lutego 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 stycznia 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 289 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat w dniu 30 stycznia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 4 stycznia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 935do 935973
Druki senackie: 281281 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównwaczy
Uchwała: 281.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki sejmowe nr 935, do druku 935, 973 

druki senackie nr 281, 281 A

Był to poselskiprojekt ustawy.

Nowelizacja wprowadza możliwość zastąpienia własnoręcznego podpisu na decyzji dotyczącej waloryzacji emerytur i rent sporządzanej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, nadrukiem imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 stycznia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 lutego 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 7 stycznia 2013 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 16 stycznia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawybez poprawek  (druk  nr 281 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Dowhan.


3.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.

Senat w dniu 30 stycznia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 4 stycznia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 9381016
Druki senackie: 283283 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 283.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.

druki sejmowe nr 938, 1016 

druki senackie nr 283, 283 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Ustawa ma na celu ratyfikację umowy między Polską a Grenadą dotyczącej wymiany informacji w sprawach podatkowych w celu ograniczenia unikania opodatkowania i tym samym ograniczenia skali nadużyć podatkowych między obydwoma państwami.

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 stycznia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 lutego 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 7 stycznia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 9 stycznia 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 283 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Martynowski.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Senat w dniu 30 stycznia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 25 stycznia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 964do 964do 964do 964do 964do 9641024do 1024
Druki senackie: 290290 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 290.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

druki sejmowe nr 964, do druku nr 964, 1024, 1024-A

druki senackie nr 290, 290 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu umożliwienie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 stycznia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lutego 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 290 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


5.

Informacja Prezesa Narodowego Banku Polskiego o działaniach antykryzysowych podejmowanych przez NBP mających na celu wejście Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego

Senat w dniu 30 stycznia 2013 r. zapoznał się z Informacją.

6.

Informacja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat sytuacji w kolejnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przewozów regionalnych na Śląsku

Senat w dniu 30 stycznia 2013 r. zapoznał się z Informacją.