Narzędzia:

25. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia  posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia  posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia  posiedzenie cz.1

retransmisja 2 dnia  posiedzenie cz.2


1.

Ustawa budżetowa na rok 2013

Senat w dniu 8 stycznia 2013 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy
Druki sejmowe: 755do 755do 755920do 920920 Ado 920 A
Druki senackie: 274274 A274 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: OE-198OE-199materiał pomocniczy
Uchwała: 274.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa budżetowa na rok 2013.

 

druki sejmowe nr 755, do druku nr 755, 920, do druku nr 920, 920-A, do druku nr 920-A

druki senackie nr 274, 274 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa.

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 stycznia 2013 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 19 grudnia 2012 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.

Marszałek Senatu w dniu 19 grudnia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia opinii komisji senackich oraz w sprawie przygotowania sprawozdania odbyły się 4 stycznia 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (9) (druk nr 274 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Ponadto mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (24) (druk nr 274 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 stycznia 2013 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 497do 497498do 498550do 550550 A
Druki senackie: 270270 A270 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 270.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 497, do druku nr 497, 498, do druku nr 498, 550, do druku nr 550, 550-A

druk senacki nr 270, 270 A
 

Były to poselskie projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.
 

Ustawa ma na celu m.in.:

- włączenie członków zarządów dzielnic m. st. Warszawy do grona pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru,

- wyeliminowanie możliwości obchodzenia przepisów zakazujących zatrudniania jako pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wyeliminowanie możliwości obsadzenia stanowiska sekretarza gminy (powiatu lub województwa) w drodze powierzenia obowiązków.
 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 stycznia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 stycznia 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) doustawy (druk nr 270 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym

Senat w dniu 9 stycznia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 493do 493 948do 948
Druki senackie: 271271 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 271.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym.

druki sejmowe nr 493, do druku nr 493, 948, do druku nr 948

druki senackie nr 271, 271 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.
 

Celem ustawy jest uzupełnienie katalogu spraw, które mogą być rozstrzygane w drodze referendum lokalnego, o istotne sprawy dotyczące społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę.
 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 stycznia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 stycznia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 271 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Senat w dniu 9 stycznia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 906949do 949949 A
Druki senackie: 273273 A273 B273 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 273.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

druki sejmowe nr 906, 949, do druku nr 949, 949-A

druki senackie nr 273, 273 A, 273 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu umożliwienie nieodpłatnego przekazania gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntów rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na cele związane z tworzeniem cmentarzy komunalnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 stycznia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 3 stycznia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 273 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 stycznia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 273 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Senat w dniu 9 stycznia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 856do 856929
Druki senackie: 272272 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 272.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

druki sejmowe nr 856, do druku nr 856, 929

druki senackie nr 272, 272 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa zmierza do uporządkowania przepisów dotyczących kosztów zakwaterowania i wyżywienia dzieci objętych pieczą zastępczą umieszczanych w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz w zakładach rehabilitacji leczniczej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 stycznia 2013 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 3 stycznia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 272 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Senat w dniu 9 stycznia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 4 stycznia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 978do 9781006do 10061006 Ado 1006 A
Druki senackie: 282282 A282 B282 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 282.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

druki sejmowe nr 978, do druku nr 978, 1006, do druku nr 1006, 1006-A, do druku nr 1006-A

druki senackie nr 282, 282 A, 282 B
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa zmierza do określenia w upoważnieniu ustawowym wytycznych dotyczących wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień. W ustawie zaproponowano, aby opłata ta zapewniała pokrycie całkowitych kosztów pobytu jednej osoby w izbie, wyliczonych na podstawie aktualnych kosztów działalności placówki i określono jednocześnie jej wysokość maksymalną. Ponadto w ustawie wprowadzono nowe przepisy dotyczące stosowania wobec osób przyjętych do izby wytrzeźwień środków przymusu bezpośredniego, w tym m.in. przymusowego podania produktu leczniczego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 stycznia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 lutego 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 4 stycznia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Zdrowia.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 7 stycznia 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 282 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 stycznia 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 282 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Senat w dniu 9 stycznia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 4 stycznia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 985do 985do 985987do 987987 Ado 987 A
Druki senackie: 280280 A280 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 280.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

druki sejmowe nr 985, do druku nr 985, 987, do druku nr 987, 987-A

druki senackie nr 280, 280 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu zmianę terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy o kierujących pojazdami, w szczególności przepisów dotyczących rozszerzonego zakresu danych przetwarzanych w centralnej ewidencji kierowców (CEK) oraz regulujących działanie właściwych organów wobec kierujących pojazdami w oparciu o komunikację z CEK.
 

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 stycznia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 lutego 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 4 stycznia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 7 stycznia 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 280 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Senat w dniu 9 stycznia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Druki senackie: 190190 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 190.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

druki senackie nr 190, 190 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Wojciech Skurkiewicz.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy zmierza do nowego uregulowania kwestii świadczeń finansowych, od których spełnienia uzależnione jest przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową własności tzw. lokali zakładowych na dotychczasowych ich najemców. Do tej pory, w przypadku mieszkań zakładowych przejętych przez spółdzielnie mieszkaniowe nieodpłatnie, przeniesienie ich własności na najemcę uzależnione było wyłącznie od spłaty ewentualnego zadłużenia z tytułu umowy najmu. W projekcie ustawy zaproponowano nałożenie na najemców mieszkań zakładowych również obowiązku pokrycia w odpowiedniej części tzw. nakładów koniecznych oraz nakładów inwestycyjnych, które wpłynęły na zwiększenie wartości danego lokalu.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 października 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyły się 5 i 18 grudnia 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy druk nr 190 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


9.

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków COM(2012)614

Senat w dniu 9 stycznia 2013 r. przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków COM(2012)614
Druki senackie: 279279 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 279.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków COM(2012)614.

druki senackie nr 279, 279 S
 

Projekt opinii został wniesiony przez Komisję Gospodarki Narodowej oraz Komisję Rodziny i Polityki Społecznej.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Michalski.
 

Celem projektowanej dyrektywy jest zwiększenie udziału kobiet zarządzających i zajmujących najwyższe stanowiska w spółkach.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 stycznia 2013 r. skierował projekt opinii do:

─  Komisji Spraw Unii Europejskiej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 8 stycznia 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej projektu opinii bez poprawek (druk nr 279 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.