Narzędzia:

24. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.3

 retransmisja 2 dnia posiedzenia


1.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

Senat w dniu 20 grudnia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 739do 739do 739908do 908
Druki senackie: 260260 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 260uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

druki sejmowe nr 739, do druku nr 739, 908, do druku 908

druki senackie nr 260, 260 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE w sprawie opłat lotniskowych. Ustawa zakłada wprowadzenie zróżnicowania w zakresie ustalania opłat lotniskowych w zależności od wielkości ruchu pasażerskiego (w przypadku lotnisk obsługujących do 5 mln pasażerów rocznie i lotnisk obsługujących większą liczbę podróżnych).
 

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 stycznia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 grudnia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 14 grudnia 2012 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 260 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Senat w dniu 20 grudnia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 539do 539549do 549
Druki senackie: 261261 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 261uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

druki sejmowe nr 539, do druku nr 539, 549, do druku nr 549

druki senackie nr 261, 261 A
 

Jest to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu umożliwienie wstępu na teren parków narodowych osobom niepełnosprawnym korzystającym z pomocy psów przewodników lub psów asystujących.
 

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 stycznia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 grudnia 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 261 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Dowhan.


3.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 grudnia 2012 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 811894do 894
Druki senackie: 265265 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 265uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 811, 894, do druku nr 894

druki senackie nr 265, 265 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Nowelizacja ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów - tzw. ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej. Zostały w niej określone wspólne zasady, na podstawie których państwa członkowskie mają opracować własne strategie oraz programy ochrony środowiska morskiego w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich do 2020 roku.
 

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 stycznia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 grudnia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 13 grudnia 2012 r.
 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk  nr 265 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Senat w dniu 20 grudnia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 844do 844944944 Ado 944 A
Druki senackie: 269269 A269 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 269uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.

druki sejmowe nr 844, do druku nr 844, 944, 944-A, do druku nr 944-A

druki senackie nr 269, 269 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Nowelizacja ustawy zmierza do przyspieszenia wydatkowania środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji, poprzez uelastycznienie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania z tych środków, wprowadzenie mechanizmu refinansowania z Rachunku Klimatycznego kosztów poniesionych ze środków własnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego wojewódzkie odpowiedniki, jak również uproszczenie zasad monitorowania projektów oraz raportowania informacji dotyczących wydatkowania środków.
 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 grudnia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się  18 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 269 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.


5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Senat w dniu 20 grudnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.
Druki senackie: 220220 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 220uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

druki senackie nr 220, 220 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Matusiewicz.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy ma na celu zastosowanie w stosunku do dłużnika będącego uczestnikiem postępowania upadłościowego przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 października 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Gospodarki Narodowej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się w dniu 12 grudnia 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 220 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz


6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Senat w dniu 20 grudnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe.
Druki senackie: 219219 S219 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 219uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe.

druki senackie nr 219, 219 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Matusiewicz.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

W projekcie proponuje się zmianę sankcji karnej - za niedopełnienie wymogu rejestracji czasopisma, jak i w razie wydawania niezarejestrowanego dziennika - na sankcję grzywny orzekaną według przepisów Kodeksu wykroczeń.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 października 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Kultury i Środków Przekazu,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się w dniach 5 grudnia 2012 r.
 

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 219 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


7.

Informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości

Senat w dniu 19 grudnia 2012 r. zapoznał się z Informacją Ministra Zdrowia na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości.

8.

Zmiana w składzie komisji senackiej

Senat w dniu 20 grudnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.
Druki senackie: 275
Uchwała: 275uch.pdf