Narzędzia:

23. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

 retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

 retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

 retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.3


1.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Senat w dniu 12 grudnia 2012 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 891do 891
Druki senackie: 255255 A255 B255 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 255.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

druki sejmowe nr 891, do druku 891

druki senackie nr 255, 255 A, 255 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Nowelizacja ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który zakazuje stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby ubezpieczonej. Ustawa ma wejść w życie 21 grudnia 2012 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 27.  posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada  2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 255 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 255 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


2.

Ustawa o odpadach

Senat w dniu 12 grudnia 2012 r. wprowadził poprawki (31) do ustawy
Druki sejmowe: 456 cz.1456 cz.2456 cz.3do 456do 456do 456 853do 853853 Ado 853 A
Druki senackie: 249249 dod249 A pop249 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 249.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o odpadach.

druki sejmowe nr 456, do druku 456, 853, 853-A

druki senackie nr 249, do druku nr 249, 249 A – poprawiony, 267 (wniosek komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej)
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawę przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa wymogów dyrektywy 2008/98/WE, stanowiącej podstawowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w UE. Ponieważ wdrożenie dyrektywy wymaga licznych zmian w obowiązujących przepisach przygotowano nową regulację, która zastąpi obowiązującą ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, określając obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi, a także organów administracji publicznej. Ustawa wprowadza nowe definicje oraz wskazuje zasady dokonywania klasyfikacji odpadów i postępowania z nimi.

 

Sejm uchwalił ustawę na 27.  posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 listopada  2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 27 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (26) (druk nr 249 A-poprawiony).

Jednocześnie komisje dostrzegły potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiły wniosek o podjecie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 267).

Sprawozdawcą komisji oraz wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

 


3.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Senat w dniu 12 grudnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 267267 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 267.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

druk senacki nr 267

 

Podczas rozpatrywania uchwalonej przez Sejm na 27. posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. ustawy o odpadach Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Środowiska dostrzegły potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiły wniosek o podjecie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 267).

W przedstawionej zgodnie z art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu inicjatywie ustawodawczej (druk nr 267) komisje proponują wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


4.

Ustawa - Prawo pocztowe

Senat w dniu 12 grudnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 801do 801do 801890do 890890 A
Druki senackie: 254254 A254 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 254.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa - Prawo pocztowe.

druki sejmowe nr 801, do druku 801, 890, do druku 890, 890-A

druki senackie nr 254, 254 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.
 

Ustawa określa zasady funkcjonowania zliberalizowanego rynku usług pocztowych. Do najważniejszych zmian należą:

- likwidacja obszaru zastrzeżonego w ramach usług powszechnych,

- wprowadzenie nowej, rozłącznej definicji usługi pocztowej,

- uzyskiwanie uprawnień operatorskich na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych,

- dostęp do usługi powszechnej ma być zapewniony przez wyznaczenie operatora pocztowego, który ma świadczyć usługi w obrocie krajowym i zagranicznym,

- określenie zakresu przedmiotowego usług powszechnych i sposobu ich świadczenia,

- stosowanie optymalnej metody finansowania kosztu netto wynikającego z obowiązku świadczenia usług powszechnych nałożonego na operatora wyznaczonego,

- ustalenia zasad dostępu operatorów pocztowych do sieci pocztowej i elementów infrastruktury pocztowej,

- zapewnienie niezbędnej interoperacyjności w warunkach świadczenia pojedynczej usługi przez kilku operatorów (np. jeden przyjmuje przesyłki, drugi je sortuje, przemieszcza i doręcza),

- wzmocnienie ochrony konsumentów,

- rozszerzenie uprawnień regulacyjnych prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stosownie do potrzeb rynku pocztowego funkcjonującego w warunkach konkurencyjnych.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 27.  posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada  2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 254 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.


5.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

Senat w dniu 12 grudnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 834do 834888do 888 A
Druki senackie: 251251 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 251.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego.

druki sejmowe nr 834, 888, 888-A

druki senackie nr 251, 251 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu wyeliminowanie z systemu prawnego rozwiązań, które nakazują, bądź dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko dlatego, że osiągnął on wiek emerytalny. Regulacja ma dotyczyć m.in.: nauczycieli (zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela), mianowanych urzędników państwowych, inspektorów kontroli skarbowej, mianowanych kontrolerów NIK, komorników sądowych i egzekucji, ekspertów ds. patentów, kuratorów sądowych, radców Prokuratorii Generalnej, pracowników mianowanych Państwowej Inspekcji Pracy, urzędników służby cywilnej i funkcjonariuszy Służby Celnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 27.  posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada  2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 251 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Senat w dniu 12 grudnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 7 grudnia 2012 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 893do 893do 893930do 930
Druki senackie: 263263 A263 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 263.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

druki sejmowe nr 893, do druku nr 893, 930, do druku nr 930

druki senackie nr 263, 263 A, 263 B
 

Jest to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa wydłuża o 24 miesiące termin na dostosowanie się niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych do nowych wymogów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 stycznia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 grudnia 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 263 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Anna Aksamit.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 263 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Senat w dniu 13 grudnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 7 grudnia 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 919931
Druki senackie: 264264 A264 B264 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 264.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

druki sejmowe nr 919, 931

druki senackie nr 264, 264 A, 264 B
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa przyjmuje analogiczne rozwiązania w zakresie wysokości i sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników również na rok 2013.
 

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 stycznia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 grudnia 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 264 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 264 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 grudnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 7 grudnia 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 918934do 934
Druki senackie: 262262 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 262.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 918, 934, do druku nr 934

druki senackie nr 262, 262 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu:

- ułatwienie i przyspieszenie obiegu dokumentów między sądami powszechnymi a Krajowym Rejestrem Karnym przez zastąpienie dotychczas wykorzystywanych tradycyjnych dokumentów papierowych, przesyłanych pocztą, ich elektronicznymi odpowiednikami, przekazywanymi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

- zapewnienie możliwości komunikowania się systemów teleinformatycznych Krajowego Rejestru Sądowego i Krajowego Rejestru Karnego zarówno na etapie dokonywania wpisu podmiotu do KRS, jak i następnych wpisów dotyczących zmian w składzie organów tego podmiotu oraz możliwości informowania przez KRK o skazaniu osoby już wpisanej do KRS w zakresie określonym m.in. w art. 18 §2 Kodeksu spółek handlowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 stycznia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 grudnia 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2012.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 262 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Senat w dniu 13 grudnia 2012 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 759889do 889889 A
Druki senackie: 253253 A253 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 253.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

druki sejmowe nr  759, 889, 889-A

druki senackie nr 253, 253 A, 253 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Celem nowelizacji jest wprowadzenie terminu, w którym powinna być wydana decyzja ustalająca wysokość odszkodowania, w razie gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto projektodawcy proponują, aby w takiej sytuacji osobom uprawnionym do otrzymania odszkodowania wypłacano, na ich wniosek, zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji o odszkodowaniu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 27.  posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada  2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 253 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 253 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług

Senat w dniu 13 grudnia 2012 r. przyjął ustawę z dnia 12 grudnia 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 927959do 959959 Ado 959 Ado 959 A
Druki senackie: 268268 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 268.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

druki sejmowe nr 927, 959, 959-A

druki senackie nr 268, 268 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu zmianę ustawy o finansach publicznych w zakresie odnoszącym się do przepisów regulujących stosowanie procedur ostrożnościowych i sanacyjnych. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług stanowi konsekwencję dokonania ww. zmian. Proponowane zmiany zakładają wprowadzenie regulacji dotyczących niestosowania w określonych sytuacjach ograniczeń wynikających z przekroczenia przez relację państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto progu 50% lub 55%.
 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 grudnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 stycznia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 grudnia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 13 grudnia 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 268 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.