Narzędzia:

20. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2.

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1.

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2.
 


 


1.

Ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.

enat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 24 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 803813
Druki senackie: 223223 A223 B223 C
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 223.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.
 

druki sejmowe nr 803, 813

druki senackie nr 223, 223 A, 223 B, 223 C
 

Był to pilny rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Gospodarki.
 

Dzięki przystąpieniu do EAK Polska w znacznie większym stopniu niż dotychczas będzie mogła uczestniczyć gospodarczo w rozwoju europejskiego sektora kosmicznego i wykorzystywać możliwości oferowane przez nowoczesne technologie stwarzane przez ten sektor i na jego potrzeby. Rada Ministrów uznała projekt za pilny w celu umożliwienia uczestnictwa Polski jako członka EAK – z prawem głosu w podejmowanych rozstrzygnięciach – w odbywającym się w dniach 19-21 listopada 2012 r. posiedzeniu Rady Agencji, na którym zapadną decyzje o kierunkach działalności i poziomie finansowania Agencji na kolejne 3 lata.
 

Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 24 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

- Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 7 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy  bez poprawek  (druk  nr 223 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się
7 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustaw bez poprawek  (druk  nr 223 B).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy  bez poprawek  (druk  nr 223 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 12 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 693do 693728728 A
Druki senackie: 209209 A209 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 209.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

druki sejmowe nr 693, do druku nr 693, 728, 728-A

druki senackie nr 209, 209 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.
 

Ustawa wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2010/13/WE o audiowizualnych usługach medialnych. Wprowadza ona definicję nowych terminów: audiowizualna usługa medialna na żądanie i publiczne udostępnianie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie. W ustawie zmodyfikowano również definicję usługi medialnej, audycji, dostawcy usługi medialnej, programu i dostarczania usługi medialnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2012 r. skierował ustawę do;
 -Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 24 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 209 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andżelika Możdżanowska.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 24 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 715do 715do 715do 715do 715do 715776
Druki senackie: 224224 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 224.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 715, do druku nr 715, 776

druki senackie nr 224, 224 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa implementuje przepisy unijne, dotyczące przede wszystkim przepływu informacji i współpracy między Komisją Nadzoru Finansowego (polskim organem nadzoru) a Europejskimi Urzędami Nadzoru (tworzącymi Europejski System Nadzoru Finansowego – ESNF). Nowelizacja przewiduje zobowiązanie KNF do współpracy zarówno w kwestiach szczegółowych, tj. do powiadamia właściwego urzędu europejskiego o niektórych podejmowanych działaniach (w szczególności o wydanych albo cofniętych zezwoleniach dotyczących wykonywania działalności na rynku finansowym), jak również do ogólnego współdziałania z ESNF.
 

Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 24 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 października 2012 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 7 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy  bez poprawek  (druk  nr 224 A ).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 listopada 2012 r. wprowadził poprawki (20) do uchwały.
Druki sejmowe: 627 cz.1627 cz.2do 627do 627do 627do 627do 627730730 Ado 730 A
Druki senackie: 216216 A216 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 216.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.
 

druki sejmowe nr 627, do druku nr 627, 730, 730-A, do druku nr 730-A

druki senackie nr 216, 216 A

Był to rządowy projekt ustawy. 
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

Nowelizacja ustawy ma na celu dostosowanie prawa polskiego do uregulowań unijnych, usunięcie przepisów, które powodują w praktyce trudności i wątpliwości interpretacyjne oraz zmianę przepisów stanowiących barierę inwestycyjną w dziedzinie telekomunikacji. W ustawie zaproponowano m.in.: rozwiązania zwiększające uprawnienia abonentów
i użytkowników; wprowadzenie możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie elektronicznej; wprowadzenie rozwiązań chroniących abonentów przed zaniżaniem rzeczywistej prędkości transmisji danych z Internetu w stosunku do tej określonej w umowie; nałożenie na dostawców usług telefonicznych obowiązku świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych itd.; optymalizację obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz usprawnienie regulacji rynku telekomunikacyjnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2012 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2012 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Ponadto Marszałek Senatu w dniu 18 października 2012 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 24 października 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (11)  (druk  nr 216 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy

Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 12 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 603do 603748
Druki senackie: 213213 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 213.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę
- Kodeks wyborczy.

druki sejmowe nr 603, do druku nr 603, 748

druki senackie nr 213, 213 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Ustawa ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa utrzymuje stosowanie „starych” przepisów wyborczych do kadencji organów samorządu terytorialnego, w trakcie której weszła w życie ustawa - Kodeks wyborczy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 18 października 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy  bez poprawek (druk  nr 213 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 592do 592661661 A
Druki senackie: 200200 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 200.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej.

druki sejmowe nr 592, do druku nr 592, 661, 661-A

druki senackie nr 200, 200 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

W ustawie proponuje się uchylenie przepisów, które utrudniają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu audytora efektywności energetycznej. W myśl ustawy audyt będzie mogła wykonać osoba, która nie musiałaby już potwierdzać kwalifikacji ustawowych na drodze administracyjnej, tj. przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jednak zgodnie z nowymi przepisami, audyt dla niektórych przedsięwzięć (np. urządzeń elektroenergetycznych w elektrowniach) będzie mógł być sporządzany jedynie przez osoby posiadające kwalifikacje do eksploatacji sieci, urządzeń lub instalacji, potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne, działające na podstawie Prawa energetycznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do:
- Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 24 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 200 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 listopada 2012 r. wprowadził poprawki (4) do uchwały.
Druki sejmowe: 717do 717do 717793793 A
Druki senackie: 225225 A225 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 225.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 717, do druku nr 717, 793, 793-A

druki senackie nr 225, 225 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa implementuje przepisy unijne, dotyczące gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. Zmienia m.in. niektóre definicje ustawowe (w tym definicję obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych), doprecyzowuje przepisy dotyczące programu gospodarowania odpadami wydobywczymi, a także reguluje kwestie udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 24 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 listopada 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 30 października 2012 r.

Komisje wnoszą  o wprowadzenie poprawek do ustawy (4)  (druk  nr 225 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


8.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 376 cz.1376 cz.2do 376do 376do 376711711 A
Druki senackie: 199199 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 199.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 376, do druku nr 376, 711, 711-A

druki senackie nr 199, 199 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 

Nowelizacja ustawy związana jest z koniecznością implementacji do prawa polskiego dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r
.

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do:
- Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 24 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 199 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.

 


9.

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Senat w dniu 9 listopada 2012 r. wprowadził poprawki (3) do uchwały.
Druki sejmowe: 297do 297do 297735735 A
Druki senackie: 214214 A214 B214 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 214.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

druki sejmowe nr 297, do druku nr 297, 735, 735-A

druki senackie nr 214, 214 A, 214 B

 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa ma na celu przede wszystkim wprowadzenie zmian dotyczących podległości wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego mają podlegać zarządowi województwa, a nie jak to jest obecnie – sejmikowi województwa.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2012 r.


Marszałek Senatu w dniu 16 października 2012 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 24 października 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk nr 214 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.

Mniejszości komisji przedstawiły wnioski:

- o odrzucenieustawy  (druk nr 214 A),

- o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 214 A).

Sprawozdawcą wniosku mniejszości komisji o odrzucenie ustawy na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski, natomiast sprawozdawcą wniosku mniejszości o wprowadzenie poprawki do ustawy –senator Andrzej Grzyb.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 października 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 214 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Senat w dniu 9 listopada 2012 r. wprowadził poprawki (2) do uchwały.
Druki sejmowe: 637do 637do 637709
Druki senackie: 195195 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 195.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

druki sejmowe nr 637, do druku nr 637, 709

druki senackie nr 195, 195 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Celem nowelizacji ustawy jest odmiejscowienie wydawania dokumentów paszportowych, uproszczenie zasad wydawania drugiego paszportu oraz poszerzenie katalogu przypadków, w których mogą być wydawane paszporty tymczasowe. W ustawie określono, że organem właściwym do wydania paszportu jest wojewoda, do którego wpłynął wniosek, a nie jak dotychczas wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania danej osoby. Ponadto w ustawie zaproponowano możliwość wydawania paszportu tymczasowego w udokumentowanych, nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3)  (druk  nr 195 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andżelika Możdżanowska.