Narzędzia:

65. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 4

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2
 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Senat w dniu 20 listopada 2014 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy
Druki sejmowe: 11271127 Ado 1127-1127 A2797do 2797
Druki senackie: 748748 A748 B748 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 748.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

druki sejmowe nr 1127, do druku nr 1127, 1127-A, do druku 1127-A, 2797, do druku nr 2797

druki senackie nr 748, 748 A, 748 B
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Nowelizacja ustawy ma na celu ograniczenie dostępu na terenie placówek szkolnych i wychowawczych do produktów żywnościowych zawierających substancje, których nadmierne i wielokrotne spożycie przyczynia się do nieprawidłowego rozwoju i wielu chorób dietozależnych wśród dzieci i młodzieży.
 

Sejm uchwalił ustawę na 78. posiedzeniu w dniu 23 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Zdrowia,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 4 listopada 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy (druk nr 748 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Helena Hatka.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 4 listopada 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy (druk nr 748 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bonisławski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Senat w dniu 20 listopada 2014 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2751do 2751do 27512796do 2796
Druki senackie: 749749 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 749.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym.

druki sejmowe nr 2751, do druku nr 2751, 2796, do druku nr 2796

druki senackie nr 749, 749 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Celem ustawy jest doprecyzowanie regulacji dotyczących obwodów głosowania w referendum lokalnym poprzez odesłanie do właściwych przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy i umożliwienie tym samym udziału w głosowaniu osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym, przebywającym w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz podobnych instytucjach.
 

Sejm uchwalił ustawę na 78. posiedzeniu w dniu 23 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2014 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 4 listopada 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 749 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senatorWitold Gintowt-Dziewałtowski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Senat w dniu 20 listopada 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 2542do 2542do 2542do 25422798do 2798
Druki senackie: 747747 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 747.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

druki sejmowe nr 2542, do druku 2542, 2798, do druku nr 2798

druki senackie nr 747, 747 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego  i przewiduje, że w ramach krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeden numer identyfikacyjny będzie nadawany tylko w przypadku tych małżonków, którzy są współposiadaczami gospodarstwa rolnego. W pozostałych przypadkach każdy z małżonków będzie miał prawo do osobnego numeru identyfikacyjnego, co umożliwi im ubieganie się o płatności z funduszy w ramach wspólnej polityki rolnej UE, na prowadzone przez nich osobno gospodarstwa rolne.
 

Sejm uchwalił ustawę na 78. posiedzeniu w dniu 23 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 6 listopada 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 747 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Wojciechowski


4.

Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Senat w dniu 20 listopada 2014 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki sejmowe: 2736do 2736do 273628042804 A
Druki senackie: 768768 A768 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 768.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”.

druki sejmowe nr 2736, do druku nr 2736, 2804, 2804-A

druki senackie nr 768, 768 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.
 

Ustawa zakłada zniesienie Programu i jego Komitetu Sterującego oraz uchylenie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry-2006", przy jednoczesnym utrzymaniu realizacji rozpoczętych zadań do końca 2015 roku tj. do czasu zastąpienia Masterplanów zaktualizowanymi planami gospodarowania wodami, zgodnymi z przepisami unijnymi.
 

Sejm uchwalił ustawę na 79. posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 grudnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 listopada 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 768 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Senat w dniu 20 listopada 2014 r. przyjął ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2834do 2834do 28342883do 2883
Druki senackie: 767767 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 767.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

druki sejmowe nr 2834, do druku nr 2834, 2883, do druku nr 2883

druki senackie nr 767, 767 A
 

Był to poselskiprojekt ustawy.
 

Projekt dotyczy wydłużenia o 3 lata okresu w jakim lekarze systemu posiadający doświadczenie w wymiarze 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala powinni rozpocząć specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 79. posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 grudnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 12 listopada 2014 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 767 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 listopada 2014 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy
Druki sejmowe: 2816do 2816do 2816do 28162867do 2867
Druki senackie: 766766 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 766.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2816, do druku nr 2816, 2867, do druku nr 2867

druki senackie nr 766, 766 A
 

Był to poselskiprojekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy eliminacji nieefektywnych postępowań przymuszających
i wzmocnienia funkcji kontrolnej sądu rejestrowego, rozszerzenia możliwości działania przez sąd rejestrowy z urzędu w odniesieniu do aktualizacji wpisów, wprowadzenia regulacji umożliwiającej rozwiązanie i wykreślenie z rejestru tzw. "martwych podmiotów", uregulowania kwestii dotyczących majątku pozostałego po podmiotach nieprzejerestrowanych do KRS oraz wykreślonych z KRS
 

Sejm uchwalił ustawę na 79. posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 grudnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 listopada 2014 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 766 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 listopada 2014 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2242do 2242do 2242do 22422801do 2801
Druki senackie: 745745 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 745.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2242, do druku nr 2242, 2801, do druku nr 2801

druki senackie nr 745, 745 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa dotyczy rozszerzenia kręgu podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące członkami rad nadzorczych. Ponadto składka emerytalna i rentowa od umów-zlecenia ma być płacona od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia – o ile ubezpieczony taki przychód osiąga. Przewidziano także, iż rolnicy i ich domownicy, którzy równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej podejmą dodatkową pracę w ramach umowy-zlecenia, będą mogli być podwójnie ubezpieczeni. Taka osoba jako zleceniobiorca będzie musiała być obowiązkowo ubezpieczona w ZUS, i jako rolnik – dobrowolnie w KRUS.
 

Sejm uchwalił ustawę na 78. posiedzeniu w dniu 23 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 5 listopada 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 745 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andżelika Możdżanowska.


8.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.

Senat w dniu 20 listopada 2014 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 27502799
Druki senackie: 750750 A750 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 750.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.

druki sejmowe nr 2750, 2799

druki senackie nr 750, 750 A, 750 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.   
 

Ustawa dotyczy ujednolicenia metod unikania podwójnego opodatkowania, stosowanych w umowach zawieranych przez Polskę z państwami członkowskimi UE oraz państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 78. posiedzeniu w dniu 23 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 29 października 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 750 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 4 listopada 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 750 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Rocki.


9.

Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych przez ich członków

Senat w dniu 20 listopada 2014 r. zapoznał się z Informacją
więcej informacji o punkcie

Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych przez ich członków.