Narzędzia:

63. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Senat w dniu 23 października 2014 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
Druki sejmowe: 2510do 25102723do 2723
Druki senackie: 719719 A719 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 719.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych.

druki sejmowe nr 2510, do druku 2510, 2723, do druku nr 2723, 2723-A

druki senackie nr 719, 719 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa zwalnia z obowiązku uzyskania przez organizacje pożytku publicznego zgody Izby Celnej na organizowanie loterii fantowych, w których wartość puli wygranych nie przekracza 15 krotności kwoty bazowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na  75. posiedzeniu w dniu  26 września 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  31 października 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 1 października  2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło  się 15 października 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 719 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz


2.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 października 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 września 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2509do 2509do 2509do 250927242724 A
Druki senackie: 720720 A720 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 720.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2509, do druku nr 2509, 2724, 2724-A

druki senackie nr 720, 720 A, 720 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Celem ustawy jest zmniejszenie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa a przez to obniżenie poziomu długu publicznego i minimalizowanie kosztów jego obsługi. Proponowana zmiana zakłada rozszerzenie obowiązku lokowania wolnych środków w formie depozytu prowadzonego przez Ministra Finansów na kolejne jednostki sektora finansów publicznych np. instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na  75. posiedzeniu w dniu  26 września 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  31 października 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 października  2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 15 października 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 720 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się  15 października 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 720 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 października 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 września 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2421do 24212603do 2603do 2603do 26032726do 2726
Druki senackie: 721721 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 721.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2421, do druku nr 2421, 2603, do druku nr 2603, 2726

druki senackie nr 721, 721 A


 

Były to rządowy i senacki projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Głównym celem ustawy jest automatyczne gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do uruchomienia w 2015 r. usługi wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ograniczenie liczby dokumentów papierowych, jakie w chwili obecnej wpływają do administracji podatkowej i są przez nią przetwarzane.
 

Sejm uchwalił ustawę na  75. posiedzeniu w dniu  26 września 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  31 października 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 1 października  2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 15 października 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 721 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński


4.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 października 2014 r. przyjął ustawę z dnia 21 października 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2787do 2787do 2787do 27872819do 2819
Druki senackie: 741741 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 741.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2787, do druku nr 2787, 2819

druki senackie nr 741, 741 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Przedstawione rozwiązania zmierzają do zmiany art. 9 oraz uchylenia art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Wskazane przepisy określają datę wejścia w życie i stosowania określonych przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Przedstawiona zmiana przepisów ma umożliwić wejście w życie zaproponowanych regulacji z dniem 1 stycznia 2015 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na  78. posiedzeniu w dniu  21 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  20 listopada 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 października  2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 22 października 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 741 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.


5.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r.

Senat w dniu 23 października 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 września 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 26812722
Druki senackie: 724724 A724 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 724.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r.

druki sejmowe nr 2681, 2722

druki senackie nr 724, 724 A, 724 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Sprawiedliwości.

 

Konwencja ma na celu zapobieganie, zwalczanie seksualnego wykorzystywania dzieci, ochronę praw dzieci będących ofiarami przestępstw na tle seksualnym, a także promowanie współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym w tym obszarze.
 

Sejm uchwalił ustawę na  75. posiedzeniu w dniu  26 września 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  31 października 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 1 października  2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 7 października 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 724 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Anna Aksamit.
 

Posiedzenie Komisji  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 października 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 724 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


 


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Senat w dniu 23 października 2014 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki sejmowe: 2415do 24152725do 2725
Druki senackie: 722722 A722 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 722.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

druki sejmowe nr 2415, do druku 2415, 2725, do druku 2725

druki senackie nr 722, 722 A, 722 B

 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu usprawnienie postępowania dyscyplinarnego adwokatów oraz radców prawnych m.in. przez nadanie rzecznikom dyscyplinarnym, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury oraz Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu statusu organów oraz określenie ich zadań, usprawnienie doręczania korespondencji w toku postępowania dyscyplinarnego, wyartykułowanie zasady prawdy materialnej oraz zasady inkwizycyjności postępowania dyscyplinarnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na  75. posiedzeniu w dniu  26 września 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  31 października 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 1 października  2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 października 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 722 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

 

Posiedzenie Komisji  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyła się 15 października 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 722 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

 


7.

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Senat w dniu 23 października 2014 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 2683do 2683do 26832732do 2732
Druki senackie: 723723 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 723.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

druki sejmowe nr 2683, do druku  2683, 2732, do druku 2732

druki senackie nr 723, 723 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Nowelizacja ustawy ma na celu dostosowanie polskiego prawodawstwa do prawa unijnego w zakresie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Projekt ustawy dotyczy zwiększenia konkurencyjności krajowej branży spożywczej,w tym m.in. wprowadzenia zmiany przepisów w zakresie regulacji związanych z sektorem jaj lub umożliwienia klasyfikacji tusz wołowych technikami automatycznymi.
 

Sejm uchwalił ustawę na  75. posiedzeniu w dniu  26 września 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  31 października 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 1 października  2014 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 9 października 2014 r. Komisja nie zakończyła prac nad tą ustawą. 
Kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 21 października 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 723 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 października 2014 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2774
Druki senackie: 736736 A736 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 736.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druk sejmowy nr 2774

druki senackie nr 736, 736 A, 736 B
 

Proponowana zmiana polega na wydłużeniu do dnia 30 czerwca 2015 r. okresu ważności kart parkingowych wydanych osobom niepełnosprawnym na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r. Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, dokonana ustawą z dnia 23 października 2013 r., wraz ze zmianą warunków przyznawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych wprowadziła zbyt krótki okres ich wymiany w stosunku do ilości osób zainteresowanych oraz możliwości powiatowych zespołów orzekających.
 

Sejm uchwalił ustawę na  77. posiedzeniu w dniu  10 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  12 listopada 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 21 października 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 736 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.
 

Posiedzenie Komisji  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 22 października 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 736 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Arłukowicz.


9.

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013

Senat w dniu 22 października 2014 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 640
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013.

druk senacki nr 640
 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

 

Komisja na posiedzeniu w dniu 29 maja 2014 r. zapoznała się z Informacją i poinformowała o tym Marszałka Senatu.