Narzędzia:

62. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia  posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia  posiedzenia cz. 2

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Senat w dniu 8 października 2014 r. podjął uchwałę w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
Druki senackie: 718718 S
Uchwała: 718.pdf
więcej informacji o punkcie

1) Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

druki senackie nr 718, 718 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senatorGrażyna Sztark.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2014 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 25 września 2014 r.

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 718 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark


2.

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

Senat w dniu 8 października 2014 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 613
więcej informacji o punkcie

2) Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

druk senacki nr 613
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 10 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 kwietnia 2014 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  w tej sprawie odbyło się 20 maja 2014 r. 

Komisja zapoznała się z Informacją i poinformowała o tym Marszałka Senatu.


3.

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Senat w dniu 9 października 2014 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
Druki sejmowe: 1442do 1442do 1442do 1442do 14422392do 2392do 2392do 2392do 2392do 2392do 2392do 23922700
Druki senackie: 713713 A713 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 713.pdf
więcej informacji o punkcie

3) Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym.

druki sejmowe nr 1442, do druku nr 1442, 2392, do druku nr 2392, 2700

druki senackie nr 713, 713 A
 

Były to rządowy i poselski projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron oraz zasady rozliczenia zobowiązań z niej wynikających.  Zgodnie z umową odwróconego kredytu hipotecznego bank odda do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy. Natomiast kredytobiorca ustanowi zabezpieczenie spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami. Do oferowania umów odwróconego kredytu hipotecznego uprawnione będą banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną, o których mowa w Prawie bankowym. Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają prawo własności nieruchomości lub którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użytkowania wieczystego. Ponadto kredytobiorcą będzie mogła być również osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości lub osoba, której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 74.  posiedzeniu w dniu 12 września 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 września 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 23 września 2014 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 713 A).

 Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk  Cioch.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym

Senat w dniu 9 października 2014 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 2494do 2494do 24942706
Druki senackie: 714714 A714 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 714.pdf
więcej informacji o punkcie

4) Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym.

druki sejmowe nr 2494, do druku nr 2494, 2706

druki senackie nr 714, 714 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa dotyczy podwyższenia opłaty paliwowej w celu zapewnienia dodatkowych wpływów Funduszu Kolejowego. Wynika to z potrzeby m.in.  zwiększenia możliwości finansowych niezbędnych do realizacji infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych, utrzymania infrastruktury kolejowej oraz maksymalnego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. W ustawie zaproponowano obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych, aby nie uległa zmianie cena tych paliw. Ustawa wprowadza rozwiązanie polegające na corocznym transferze środków z Krajowego Funduszu Drogowego do Funduszu Kolejowego w wysokości 400 mln zł.
 

Sejm uchwalił ustawę na 74.  posiedzeniu w dniu 12 września 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 września 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 23 września 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 714 A).

   Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


5.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r.

Senat w dniu 9 października 2014 r. przyjął ustawę z dnia 12 września 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 26082703
Druki senackie: 715715 A715 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 715.pdf
więcej informacji o punkcie

5) Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r.

druki sejmowe nr 2608, 2703

druki senackie nr 715, 715 A, 715 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Sprawiedliwości oraz Minister Spraw Zagranicznych.

 

Ratyfikacja Konwencji pozwoli na wzmocnienie istniejących już w prawie krajowym mechanizmów mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie szeroko rozumianej cyberprzestępczości, przy jednoczesnej ochronie prawnie uzasadnionych interesów w stosowaniu i rozwoju technologii informatycznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 74.  posiedzeniu w dniu 12 września 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 września 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 23 września 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 715 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 września 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 715 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


6.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r.

Senat w dniu 9 października 2014 r. przyjął ustawę z dnia 12 września 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 26072702
Druki senackie: 716716 A716 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 716.pdf
więcej informacji o punkcie

5) Ustawa o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r.

druki sejmowe nr 2607, 2702

druki senackie nr 716, 716 A, 716 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Sprawiedliwości oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Celem Protokołu dodatkowego do Konwencji jest uzupełnienie postanowień Konwencji w zakresie penalizacji czynów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, popełnionych przy użyciu systemów komputerowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 74.  posiedzeniu w dniu 12 września 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 września 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 października 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 września 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 23 września 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 716 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 września 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 716 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

 

 


7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Senat w dniu 9 października 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
Druki senackie: 706706 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 706.pdf
więcej informacji o punkcie

6) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

druki senackie nr 706, 706 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniona została senator Grażyna Sztark.

 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

 

Projekt odwraca dotychczasową zasadę, zgodnie z którą funkcjonariusz niewykonujący zawodu medycznego był obecny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych skazanemu w zamkniętym zakładzie karnym. Propozycja Senatu określa jednak wyjątki, które nadal będą wymagać obecności funkcjonariusza. Dotyczy to świadczeń zdrowotnych udzielanych niebezpiecznemu skazanemu lub sytuacji, gdy asysta funkcjonariusza jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa członka personelu medycznego.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 sierpnia 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 23 września 2014 r.  

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 706 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.

 


8.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Senat w dniu 8 października 2014 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 603
więcej informacji o punkcie

8) Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.  

druk senacki nr 603
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 31 marca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 kwietnia 2014 r. skierował Informację do
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 23 kwietnia 2014 r. 

Komisja zapoznała się z Informacją i poinformowała o tym Marszałka Senatu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 20 maja 2014 r. 

Komisja zapoznała się z Informacją i poinformowała o tym Marszałka Senatu.


9.

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka -Kamysza oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Senat w dniu 9 października 2014 r. zapoznał się z Informacją.

10.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 października 2014 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 27682779do 27792779 Ado 2779 A
Druki senackie: 727727 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 727.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2768, 2779, do druku 2779,  2779-A, do druku nr 2779-A

druki senackie nr 727, 727 A
 

Jest to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ustanawia zasady kontrolowania jakości paliw stałych, w szczególności węgla kamiennego. Do określenia wymagań jakościowych w tym zakresie upoważniony będzie minister właściwy do spraw gospodarki. Zgodnie z ustawą zabronione będzie wprowadzanie do obrotu oraz obejmowanie procedurą celną dopuszczenia do obrotu paliw stałych przywiezionych z terytorium państwa trzeciego, które nie będą spełniały ww. wymagań. W celu przeciwdziałania m.in. wprowadzaniu do obrotu paliw stałych, niespełniających ustalonych wymagań jakościowych ustanawia się System Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw. Ponadto ustawa wprowadza zasadę określającą, że przedsiębiorstwo górnicze, które rozpoczęło likwidację kopalni przed dniem 1 stycznia 2015 r. może prowadzić tę działalność z dotacji oraz innych źródeł (likwidacje rozpoczęte po tej dacie będą finansowane z funduszu likwidacji zakładu górniczego). W ustawie przewidziano również rozwiązanie, zgodnie z którym przedsiębiorstwo górnicze-nabywca likwidowanej kopalni, będzie zwolnione z obowiązku zapłaty bieżących wpłat wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także opłat i kar wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 8 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 listopada 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 października 2014 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 października 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 727 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.