Narzędzia:

61. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

 

Złożenie ślubowania przez senatorów wybranych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


1.

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora

Senat w dniu 24 września 2014 r. podjął uchwałę upamiętniającą 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora
Druki senackie: 717
Opinie/materiały/ekspertyzy: OE-221
Uchwała: 717.pdf
więcej informacji o punkcie

1. Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora.

druk senacki nr 717
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Misiołek.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 września 2014 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy
Druki sejmowe: 2293do 2293do 22932646do 2646
Druki senackie: 708708 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 708.pdf
więcej informacji o punkcie

2. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2293, do druku nr 2293, 2646

druki senackie nr 708, 708 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Główną zmianą w nowelizowanej ustawie jest wprowadzenie instytucji zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej, która ma stanowić nową formę finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.  
 

Sejm uchwalił ustawę na 73. posiedzeniu w dniu 29 sierpnia  2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu  1 września 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 października 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2014 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 16 września 2014 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (12) do ustawy (druk nr 708 A).

   Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Helena Hatka


3.

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 września 2014 r. przyjął ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2616do 2616do 26162617do 2617do 26172692
Druki senackie: 710710 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 710.pdf
więcej informacji o punkcie

3. Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2616, do druku nr 2616, 2617, do druku nr 2617, 2692

druki senackie nr 710, 710 A
 

Były to poselskie projekty ustawy.
 

Ustawa ma na celu zachowanie osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przeciwnym razie, z dniem 1 stycznia 2015 r., PFRON utraci osobowość prawną i stanie się wyodrębnionym rachunkiem bankowym, zaś Biuro Funduszu – Biurem Obsługi Funduszu funkcjonującym w formie jednostki budżetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem projektodawców aktualna forma funkcjonowania PFRON zapewnia działanie silnego i stabilnego systemu zarządzania środkami funduszu. Ponadto ustawa wprowadza zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów PFRON w  części przeznaczonej na cele statutowe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 73. posiedzeniu w dniu 29 sierpnia  2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu  1 września 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 października 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 17 września 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 710 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 września 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 839do 8392644do 26442644 A
Druki senackie: 709709 A709 B709 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 709.pdf
więcej informacji o punkcie

4. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 839, do druku nr 839, 2644, 2644-A

druki senackie nr 709, 709 A, 709 B
 

Jest to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa włącza Ministra Sprawiedliwości do kręgu podmiotów uprawnionych do wniesienia kasacji od prawomocnego orzeczenia w sprawie karnej. Jednocześnie przyznaje tym podmiotom prawo do żądania wglądu do akt po zapadnięciu rozstrzygnięcia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 73. posiedzeniu w dniu 29 sierpnia  2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu  1 września 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 października 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 18 września 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 709 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 18 września 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 709 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


5.

Ustawa o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.

Senat w dniu 25 września 2014 r. przyjął ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 25212578
Druki senackie: 711711 A711 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 711.pdf
więcej informacji o punkcie

5. Ustawa o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.

druki sejmowe nr 2521, 2578

druki senackie nr 711, 711 A, 711 B
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

 

Traktat jest pierwszą w skali globalnej umową ustanawiającą prawnie wiążące standardy międzynarodowe w handlu bronią konwencjonalną. Celem traktatu jest zapobieganie i eliminacja nielegalnego handlu tego rodzaju bronią oraz zapobieganie jej przekierowywaniu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 73. posiedzeniu w dniu 29 sierpnia  2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu  1 września 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 października 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 17 września 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 711 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Skurkiewicz.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 23 września 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 711 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Roman Zaborowski.


6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 25 września 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
Druki senackie: 667667 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 667.pdf
więcej informacji o punkcie

6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki senackie nr 667, 667 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Piotr Zientarski.

 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

 

Projekt wprowadza do kodeksu postępowania karnego możliwość zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 czerwca 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się  6 sierpnia 2014 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 667 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


7.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku

Senat w dniu 25 września 2014 r. podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i przyjął sprawozdanie
Druki senackie: 601601 S601 X
Uchwała: 601.pdf
więcej informacji o punkcie

7. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku.

druki senackie nr 601, 601 S
 

Sprawozdanie zostało przekazane do Senatu w dniu 31 marca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 kwietnia 2014 r. skierował Sprawozdanie do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie Sprawozdania (druk nr 601 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Borys-Damięcka.


8.

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 roku

Senat w dniu 25 września 2014 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 630
więcej informacji o punkcie

8. Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 roku.

druk senacki nr 630
 

Sprawozdanie zostało przekazane do Senatu w dniu 7 maja 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2014 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2014 r. 

Komisja zapoznała się z Informacją i poinformowała o tym Marszałka Senatu.


9.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2013 roku petycji

Senat w dniu 25 września 2014 r. zapoznał się ze Sprawozdaniem
Druki senackie: 687
więcej informacji o punkcie

9. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2013 roku petycji.

druk senacki nr 687
 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła sprawozdanie na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.
 

Sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie będzie senator Michał Seweryński.

 


10.

Informacja Ministra Zdrowia o polityce lekowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem skutków, które przyniosła nowelizacja ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Senat w dniu 25 września 2014 r. zapoznał się z Informacją
więcej informacji o punkcie

10. Informacja Ministra Zdrowia o polityce lekowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem skutków, które przyniosła nowelizacja ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.