Narzędzia:

60. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2


21.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
Druki senackie: 555555 S555 X
więcej informacji o punkcie

21) Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

druki senackie nr 555, 555 S, 555 X
 

Projekt przewiduje przyznanie osobom, pobierającym emeryturę lub rentę w wysokości nie przekraczającej kwoty najniższej emerytury oraz które ukończyły 75 rok życia, prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 

Senat po przeprowadzeniu na 59. posiedzeniu drugiego czytania skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Zdrowia,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

─  oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.

Komisje poparły wniosek o odrzucenie projektu ustawy (druk  nr 555 X).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


22.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 615615 S615 X615 do
Opinie/materiały/ekspertyzy: OE-219materiał porównawczy
Uchwała: 615.pdf
więcej informacji o punkcie

22) Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 615, 615 S, 615 X
 

Projekt ustawy przewiduje obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienie wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa. Plany inwestycyjne powinny być uszczegółowieniem i uzupełnieniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami, poprzez wskazanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które powinny zostać wybudowane w województwie.
 

Senat po przeprowadzeniu na 56. posiedzeniu drugiego czytania skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─ Komisji Środowiska,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 3 lipca 2014 r.

Komisje poparły wnioski zgłoszone podczas drugiego czytania o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 615 X).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.


23.

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Druki senackie: 652652 S652 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 652.pdf
więcej informacji o punkcie

23) Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 652, 652 S, 652 X
 

Senat po przeprowadzeniu na 59. posiedzeniu drugiego czytania skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały (druk nr 652X).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


z3
Poprzednia strona