Narzędzia:

60. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2


11.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2248do 2248
Druki senackie: 699699 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 699.pdf
więcej informacji o punkcie

11) Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe.

druki sejmowe nr 2248, do druku nr 2248, 2559

druki senackie nr 699, 699 A
 

Był to senacki projekt ustawy. 

 

Ustawa przenosi regulacje dotyczące podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej do ustawy – Prawo atomowe, bez zmiany ich treści.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 699 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.


12.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy.
Druki sejmowe: 1076do 1076do 10761226do 1226do 12261335do 1335do 13351653do 1653do 1653do 165326382638 Ado 2638 A
Druki senackie: 701701 A701 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 701.pdf
więcej informacji o punkcie

12) Ustawa o zmianie ustawy  –  Prawo zamówień publicznych

druki sejmowe nr 1076, do druku nr 1076, 1226, do druku nr 1226, 1335, do druku nr 1335, 1653, do druku nr 1635, 2638, 2638-A, do druku  nr 2638-A

druki senackie nr 701, 701 A

 

Były to poselskie projekty ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

 

Ustawa ma na celu m.in. wprowadzenie kryterium „innowacyjności proponowanych rozwiązań” w procesie oceny składanych ofert,  stworzenie dodatkowych gwarancji służących zapewnieniu, że podmiot wykonujący zamówienie publiczne wykona je terminowo  oraz zgodnie z oczekiwanymi przez zamawiającego standardami, zwiększenie możliwości dla małych i średnich przedsiębiorców do ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego,  podniesienie progu od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych  

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (14 ) do ustawy (druk nr 701 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


13.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 25142577
Druki senackie: 700700 A700 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 700.pdf
więcej informacji o punkcie

13) Ustawa o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.

druki sejmowe nr 2514, 2577

druki senackie 700, 700 A, 700 B

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki oraz Minister Spraw Zagranicznych.

 

Celem ustawy jest zapewnienie Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej m.in. osobowości prawnej oraz zdolności do czynności prawnych, a także przywilejów
o charakterze majątkowym oraz w zakresie prowadzenia oficjalnej korespondencji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych

─  Komisji Gospodarki Narodowej
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 700 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.

.

PosiedzenieKomisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 700 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Anna Aksamit.


14.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.
Druki senackie: 641641 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 641.pdf
więcej informacji o punkcie

14) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy kuratorach sądowych.

druki senackie nr 641, 641 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Michał Seweryński.

 

Celem projektu ustawy jest rozszerzenie kręgu podmiotów, spośród których kuratorzy sądowi mają prawo ustanowienia obrońców wedle ich wyboru,
w postępowaniu dyscyplinarnym. Zaproponowano, aby poza kuratorami zawodowymi w katalogu znaleźli się także adwokaci oraz radcowie prawni.

 

 Marszałek Senatu w dniu  22 maja 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2014 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 641 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


15.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
Druki senackie: 578578 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

15) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

druki senackie nr  578, 578 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator  Robert Mamątow.

 

Projekt ma na celu przyznanie nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia praktycznego uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

 

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej,  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyły się 23 kwietnia,
2 oraz 3 lipca 2014 r. 

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 578 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Szewiński.


16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Druki senackie: 651651 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 651.pdf
więcej informacji o punkcie

16) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

druki senackie nr 651, 651 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Jan Filip Libicki.

 

Celem projektu ustawy jest doprecyzowanie i zmiana niektórych przepisów ustawy o rehabilitacji. Projektowane zmiany polegają m.in na umożliwieniu umarzania, rozkładania na raty bądź odraczania terminu spłaty należności pieniężnych dotyczących zwrotu pomocy udzielonej w formie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą będą mogły ubiegać się o refundację składek pod warunkiem opłacenia tych składek przed dniem złożenia wniosku za okres, którego składki dotyczą.

 

Marszałek Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 651 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Druki senackie: 642642 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 642.pdf
więcej informacji o punkcie

17) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

druki senackie nr 642, 642 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Matusiewicz.

 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

 

Celem projektu ustawy jest uregulowanie sposobu ustalania wysokości wkładu oraz zwracanej wartości wkładu w przypadku, gdy lokal mieszkalny nie podlega zbyciu
w drodze przetargu. Dotychczas kwestie te regulowały spółdzielnie w swoich statutach.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Gospodarki Narodowej,

─ Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się  23 lipca 2014 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 642 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Andrzej Matusiewicz.


18.

Wyrażenie zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę i wyraził zgodę na powołanie Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Druki sejmowe: 25492576
Druki senackie: 703
Uchwała: 703.pdf
więcej informacji o punkcie

18) Wyrażenie zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

druki sejmowe nr 2549, 2576 

druk senacki nr 703


19.

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 6 sierpnia 2014 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 681
więcej informacji o punkcie

19) Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej).

druk senacki nr 681
 

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r.


20.

Informacja Ministra Administracji i Cyfryzacji o realizacji Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011–2016 oraz podejmowanych działaniach mających chronić przed inwigilacją najważniejsze osoby w państwie

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. zapoznał się z Informacją.

Poprzednia strona