Narzędzia:

60. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 2184do 21842597do 2597
Druki senackie: 694694 A694 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 694.pdf
więcej informacji o punkcie

1) Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

druki sejmowe nr 2184, do druku nr 2184, 2597, do druku nr  2597, 2597-A

druki senackie nr 694, 694 A

 

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w uregulowaniach dotyczących sankcjonowania naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd drogami krajowym. Zaproponowane zmiany dążą m.in. do uproszczenia i wprowadzenia bardziej przejrzystych zasad odpowiedzialności administracyjnej użytkowników dróg popełniających te naruszenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 694 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Andrzej Owczarek.
 

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki (druk nr 694 A).

Sprawozdawcą mniejszościkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Martynowski.


2.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Druki sejmowe: 2444do 2444do 2444do 2444do 24442621
Druki senackie: 697697 A697 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 697.pdf
więcej informacji o punkcie

2) Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków.

druki sejmowe nr 2444, do druku  nr 2444, 2621, do druku nr 2621, 2621-A

druki senackie nr 697, 697 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Ustawa stanowi transpozycję postanowień unijnych z zakresu charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji
w budynkach. Efektem proponowanych regulacji ma być poprawa efektywności energetycznej budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy (druk nr 697 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
Druki sejmowe: 2244do 2244do 2244do 22442522do 25222522 A
Druki senackie: 683683 A pop683 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 683.pdf
więcej informacji o punkcie

3) Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2244, do druku nr 2244, 2522, do druku nr 2522, 2522-A

druki senackie nr 683, 683 A-poprawiony

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

 

Głównymcelem zmiany jest uszczelnienie systemu gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami. Ponadto zmiany doprecyzowują przepisy ustawy w celu uzyskania pełnej zgodności z przepisami unijnymi. Proponowane zmiany przewidują ułatwienia dla małych producentów  wprowadzających na rynek niewielkie ilości baterii i akumulatorów. W określonych przypadkach przedsiębiorcy będą zwolnieni z części obowiązków ustawowych polegających m.in na osiąganiu wymaganych poziomów zbierania, uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, składania wykazu zakładów przetwarzania.

 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 683 A-poprawiony).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2480do 2480do 2480do 24802602do 2602
Druki senackie: 692692 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 692.pdf
więcej informacji o punkcie

4) Ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 2480, do druku nr 2480, 2602, do druku nr 2602

druki senackie nr 692, 692 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister  Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego i ma na celu pominięcie wymogu faktycznego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej osób ubiegających się o przyznanie renty socjalnej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 692 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2532do 2532do 2532do 2532do 2532do 25322532 A2630do 2630
Druki senackie: 696696 A696 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 696.pdf
więcej informacji o punkcie

5) Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2532, do druku nr 2532, 2532-A, 2630, do druku nr 2630, 2630-A, do druku nr 2630-A

druki senackie nr 696, 696 A

 

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Nowelizacja ustawy zmierza do poprawy funkcjonowania rozwiązań systemowych oraz poprawy funkcjonowania procedur adopcyjnych. Ustawa dotyczy m.in. rezygnacji z udziału sądu w wyborze formy pieczy zastępczej, w której dziecko zostanie umieszczone i powierzenia tego obowiązku staroście.

.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło  się 30 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 696 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

 


6.

Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2351do 2351do 2351do 2351do 23512590do 2590
Druki senackie: 693693 A693 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 693.pdf
więcej informacji o punkcie

6) Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym.

druki sejmowe nr 2351, do druku  nr 2351, 2590, do druku nr 2590, 2590-A

druki senackie nr 693, 693 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister  Finansów.

 

Ustawa ma na celu zagwarantowanie odpowiedniego udziału Skarbu Państwa
w dochodach z eksploatacji złóż. Instrumentami fiskalnymi służącymi do osiągnięcia tego celu będą: podatek od wydobycia niektórych kopalin, specjalny podatek węglowodorowy, podatek CIT, opłaty eksploatacyjne, podatek od nieruchomości. Nowo projektowany system ciężarów fiskalnych będzie obejmował wszystkich przedsiębiorców działających w sektorze węglowodorów – nie tylko nowych koncesjonariuszy, ale też i przedsiębiorców prowadzących już obecnie działalność wydobywczą, w tym polskie podmioty, np. PGNiG.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 693 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2507do 2507do 2507do 25072625do 2625
Druki senackie: 695695 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 695.pdf
więcej informacji o punkcie

7) Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –  Ordynacja podatkowa.

druki sejmowe nr 2507, do druku nr 2507, 2625, do druku nr 2625  

druki senackie nr 695, 695 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa ma na celu implementację dyrektyw Rady. Proponowane zmiany wprowadzają opodatkowanie podatkiem VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami w miejscu ich konsumpcji, w państwach członkowskich, w których podatnicy ci nie mają siedziby działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatek VAT od tych usług będzie przypisany państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, w którym odbiorca usług (konsument) jest zlokalizowany. Ponadto nowelizacja dostosowuje zakres podmiotowy ustawy o podatku VAT do zmiany statusu prawnego francuskiego terytorium Majotty w świetle zmiany statusu tego terytorium wobec UE.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 695 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.


8.

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził poprawki (41) do ustawy.
Druki sejmowe: 2287do 2287do 2287do 2287do 2287do 22872438do 2438
Druki senackie: 702702 A702 B702 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 702.pdf
więcej informacji o punkcie

8) Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.

druki sejmowe nr 2287, do druku nr 2287, 2438, do druku nr 2438

druki senackie nr 702, 702 A, 702 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

 

Ustawa ma na celu utworzenie, będącej państwową osobą prawną i podległej Prezesowi Rady Ministrów, Polskiej Agencji Kosmicznej. Agencja ma realizować zadania państwa w zakresie badania przestrzeni kosmicznej i ich wykorzystania w rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, przemysłowych, obronnych i bezpieczeństwa państwa oraz naukowych w ramach programów narodowych i współpracy międzynarodowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej

─  Komisji Obrony Narodowej

─  Komisji Ustawodawczej

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.  

Kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r.   

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (41) do ustawy (druk nr 702 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.


 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (41) do ustawy (druk nr 702 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.


9.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Druki sejmowe: 2131do 2131do 2131do 2131do 2131do 21312593do 2593
Druki senackie: 698698 A698 B698 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 698.pdf
więcej informacji o punkcie

9) Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

druki sejmowe nr 2131, do druku nr 2131, 2593, do druku nr 2593, 2593-A, do druku nr 2593-A

druki senackie 698, 698 A, 698 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Nowelizacja ustawy dotyczy tzw. protokołu elektronicznego, czyli protokołu sporządzanego za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk albo obraz i dźwięk. Ustawa zawiera zmiany co do treści protokołu pisemnego sporządzanego wraz z zapisem elektronicznym (tzw. protokołu skróconego), transkrypcji, sporządzania uzasadnienia wyroku wydanego przez sąd drugiej instancji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.  

Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.

Kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 5 sierpnia 2014 r.   

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 698 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2014 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy (druk nr 698 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


10.

Ustawa o petycjach

Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2135do 2135do 21352455do 24552455 Ado 2455 A
Druki senackie: 686686 A686 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 686.pdf
więcej informacji o punkcie

10) Ustawa o petycjach.

druki sejmowe nr 2135, do druku nr 2135, 2455, do druku nr 2455, 2455-A, do druku nr 2455-A

druki senackie nr 686, 686 A, 686 B

 

Był to senacki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

 

Ustawa ma na celu wypełnienie obowiązku dostosowania ustawodawstwa zwykłego do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to jest do określonego w art. 63 obowiązku ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji. Ustawa określa podmioty uprawnione do wniesienia petycji, formę złożenia petycji, sposób postępowania oraz właściwość organów w sprawach dotyczących petycji.

 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 sierpnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawcza,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 686 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 686 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.