Narzędzia:

57. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2.

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 lipca 2014 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
Druki sejmowe: 2087do 2087do 20872435do 24352435 A
Druki senackie: 660660 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 660.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2087, do druku 2087, 2435, do druku 2435, 2435-A

druki senackie nr 660, 660 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

 

Ustawa wprowadza obowiązek monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw i energii elektrycznej w transporcie, zgodnie z przepisami dyrektywy UE. Obowiązek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych będzie realizowany przez wprowadzenie tzw. Narodowych Celów Redukcyjnych (NCR) oraz określenie zasad monitorowania emisji. Organem odpowiedzialnym za monitorowanie procedury realizacji NCR ma być Urząd Regulacji Energetyki (URE).

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 czerwca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (14) (druk nr 660 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Senat w dniu 3 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 10 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1783do 1783do 1783do 178324062406 A
Druki senackie: 658658 A658 B658 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 658.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

druki sejmowe nr 1783, do druku 1783, 2406, 2406-A

druki senackie nr 658, 658 A, 658 B

 

Był to poselski projekt ustawy.  

 

Zmiana ustawy ma na celu zniesienie obowiązku uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na przeznaczenie użytków rolnych klas I-III na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli ich obszar nie przekracza 0,5 ha.
 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2014 r.  

Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów i przedstawia zestawienie wszystkich wniosków poddanych pod głosowanie (druk nr 658 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowejw tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 658 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 lipca 2014 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
Druki sejmowe: 2162 cz. 12162 cz.22413do 24132413 A
Druki senackie: 656656 A656 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 656.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2162, 2413, do druku 2413, 2413-A

druki senackie nr 656, 656 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

 

Celem ustawy jest ograniczanie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko przez skuteczniejsze zapobieganie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń. Nowelizacja wdraża postanowienia dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa IED). Jej podstawowym celem jest ujednolicenie obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących emisji przemysłowych (zastępuje siedem dotychczasowych dyrektyw), tak aby usprawnić system zapobiegania zanieczyszczeniom, powodowanym przez działalność przemysłową oraz system ich kontroli.

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r.

 

Do Senatu została przekazana w dniu 11 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 656 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Wojtczak.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 lipca 2014 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.
Druki sejmowe: 2352do 2352do 2352do 2352do 23522427do 24272427 Ado 2427 A
Druki senackie: 655655 A655 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 655.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2352, do druku 2352, 2427, do druku 2427, 2427-A

druki senackie nr 655, 655 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa ma na celu ułatwienie i przyspieszenie prowadzenia prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych służących pozyskiwaniu m.in. gazu łupkowego, co spowoduje wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ustawa wprowadza jedną koncesję (w miejsce trzech obecnie istniejących) – na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich wydobywanie ze złoża. Powyższa zmiana ma zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia prac poszukiwawczych w jak najszerszym zakresie. Koncesja, co do zasady, będzie udzielana na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat.
 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lipca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenia Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyły się 25 czerwca i 2 lipca 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 655 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Senat w dniu 3 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 10 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 234124232423 A
Druki senackie: 657657 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 657.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy o lasach.

druki sejmowe nr 2341, 2423, do druku 2423, 2423-A

druki senackie nr 657, 657 A

 

Był to poselski projekt ustawy.  

Ustawa ma na celu zniesienie obowiązującego trybu nawiązywania stosunku pracy w formie powołania następujących zawodów: zastępców nadleśniczego, głównego księgowego nadleśnictwa, inżyniera nadzoru i leśniczego oraz zastąpienie go umową o pracę na czas nieokreślony.

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 czerwca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 657 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 lipca 2014 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
Druki sejmowe: 178623342334 A
Druki senackie: 665665 A665 B665 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 665.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1786,  2334, 2334-A

druki senackie nr 665, 665 A, 665 B

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Celem ustawy jest znowelizowanie niektórych instytucji prawa wyborczego,
m.in. rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego, określenie zasad prowadzenia kampanii wyborczej w radiu i telewizji, rozszerzenie obowiązku udostępniania wykazów wpłat obywateli polskich na rzecz dużych komitetów wyborczych także na wpłaty na rzecz komitetów lokalnych, wprowadzenie zmian
w zakresie skutków połączenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego z innymi funkcjami, wprowadzenie karalności pełnomocnika finansowego w przypadku niedopełnienia określonych w ustawie obowiązków.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowejw tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 665 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczejoraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 665 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

Senat w dniu 3 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 10 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2170do 2170do 21702358
Druki senackie: 662662 A662 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 622.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

druki sejmowe nr 2170, do druku 2170, 2358

druki senackie nr 662, 662 A, 662 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.

 

Ustawa wprowadza zrównanie zasad rozliczania czasu pracy cywilnych pracowników wojska z żołnierzami zawodowymi w polskich kontyngentach wojskowych, którzy świadczą pracę za granicą w strefie działań wojennych. Po zmianach w ustawie te dwie grupy: pracownicy i żołnierze, wykonujący zadania wspólnie i w takich samych warunkach, będą traktowani jednakowo, czyli ich czas pracy będzie określany zadaniami służbowymi. Oznacza to, że cywilni pracownicy kontyngentów (np. lekarze, psycholodzy, ratownicy medyczni, prawnicy) stracą prawo do nadgodzin, czyli nie będą wobec nich stosowane zasady Kodeksu pracy.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznejw tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2014 r.

Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów i przedstawia zestawienie wszystkich wniosków poddanych pod głosowanie (druk nr 662 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn

 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 662 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Lasecki.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Senat w dniu 3 lipca 2014 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 1996do 19962422do 2422244 A
Druki senackie: 659659 A659 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 659.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

druki sejmowe nr 1996, do druku 1996, 2422, do druku 2422, 2422-A

druki senackie nr 659, 659 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa ma na celu skrócenie aplikacji sędziowskiej i rezygnację z tzw. stażu referendarskiego w ramach aplikacji, czyli osiemnastomiesięcznej pracy aplikanta na stanowisku referendarza sądowego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczejoraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 659 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Senat w dniu 3 lipca 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 1591do 1591do 1591do 15912307
Druki senackie: 664664 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 664.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

druki sejmowe nr 1591, do druku 1591, 2370

druki senackie nr 664, 664 A

 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska Prezydenta RP został upoważniony Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP – Krzysztof Hubert Łaszkiewicz
.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa określa warunki przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego.

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczejoraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 664 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Senat w dniu 3 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 10 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2055do 20552120do 2120do 2120do 21202369
Druki senackie: 663663 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 663.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

druki sejmowe nr 2055, do druku 2055, 2120, do druku 2120, 2369

druki senackie nr 663, 663 A

 

Był to poselski i senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Celem nowelizacji jest zapewnienie gwarancji proceduralnych umożliwiających łagodzenie konsekwencji wytyku dla sędziów zasiadających w składzie sądu, którego orzeczenie jest przedmiotem postępowania przed Sądem Najwyższym. Ponadto ustawa zmierza do wypełnienia luki konstrykcyjnej w zakresie regulacji dotyczącej postępowania o unieważnienie prawomocnego orzeczenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczejoraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 663 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.