Narzędzia:

56. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja2 dnia  posiedzenia cz. 2


1.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej

Senat w dniu 11 czerwca 2014 r. zapoznał się z Informacją.

2.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 30 maja 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2315do 2315do 2315do 231523912391 A
Druki senackie: 645645 A645 B645 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 645.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2315, errata do druku nr 2315,  do druku nr 2315, 2391, 2391-A

druki senackie nr 645, 645 A, 645 B


Był to pilny rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.
 

Nowelizacja ustawy ma na celu umożliwienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, innych materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W szkołach podstawowych ustawa ma być wdrażana stopniowo tj. w roku szkolnym 2014/2015 podręcznik trafi do uczniów klas I, w 2015/2016 do uczniów klas II, a w 2016/2017 do uczniów klas III. Nowe przepisy wprowadzają zasadę kolegialnego wyboru podręcznika lub innego materiału edukacyjnego przez zespół nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne, a na wyższych etapach edukacji – przez zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia z poszczególnych przedmiotów. Ponadto przepisy określają procedurę ustalania zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych,a także materiałów ćwiczeniowych stosowanych w danej szkole.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 6 czerwca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  do ustawy (druk nr 645 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy do ustawy (druk nr 645 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 10 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2446
Druki senackie: 653653 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 653.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.*

druk sejmowy nr 2446

druki senackie nr 653, 653 A
 

Był to pilny rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

 

Projekt eliminuje niezgodny z Konstytucją przepis, który uzależnia zastosowanie skróconego czasy pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny przepis traci moc obowiązującą z dniem 10 lipca 2014 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 czerwca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny I Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 11 czerwca 2014 r.

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  do ustawy (druk nr 653 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


 


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy.
Druki sejmowe: 140623232323 A
Druki senackie: 643643 A643 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 643.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1406, 2323, 2323-A

druki senackie nr 643 ,643 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

 

Ustawa stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. i zakłada zmianę przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej członków niektórych samorządów zawodowych (adwokatów, radców prawnych, lekarzy weterynarii, notariuszy farmaceutów, urbanistów, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczników patentowych, komorników oraz diagnostów laboratoryjnych). W szczególności ustawa zakłada wprowadzenie mechanizmu przywracania do zawodu osób ukaranych przez samorządy zawodowe np. poprzez przywrócenie prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę członków samorządu zawodowego, umożliwienie uzyskania ponownego prawa wykonywania zawodu oraz wprowadzenie instytucji zatarcia wpisu o orzeczeniu jednej z kar dyscyplinarnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

-  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

-  Komisji Ustawodawczej
 

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 6 czerwca 2014 r.

 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (11)  do ustawy (druk nr 643 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 30 maja 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2390do 23902412do 24122412 A
Druki senackie: 646646 A646 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 646.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

druki sejmowe nr 2390, do druku nr 2390, 2412, do druku nr 2412, 2412-A

druki senackie nr 646, 646 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Celem ustawy jest aby na podstawie zmienionych przepisów, nie tylko mikro, małe i średnie, ale również duże firmy (jako podwykonawcy), mogły zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wypłatę zaległych należności. Prawo do tego będą miały podmioty, które zawarły umowę z generalnym wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane, udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – jeśli generalny wykonawca zalega im z zapłatą za wykonane i odebrane roboty budowlane.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 czerwca 2014 r. skierował ustawę do  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 646 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.


6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Podczas debaty w dniu 11 czerwca 2014 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt ustawy do komisji.
Druki senackie: 615615 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 615, 615 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Środowiska.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Jadwiga Rotnicka.
 

Projekt ustawy przewiduje obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienie wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa. Plany inwestycyjne powinny być uszczegółowieniem i uzupełnieniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami, poprzez wskazanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które powinny zostać wybudowane w województwie.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─Komisji Środowiska,

─Komisji Ustawodawczej.
 

Wspólne posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 20 maja i 5 czerwca 2014 r.

Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy (druk nr 615 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 2389do 23892395
Druki senackie: 647647 A647 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 647.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

druki sejmowe nr 2389, do druku nr 2389, 2395

druki senackie nr 647, 647 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Celem nowelizacji ustawy jest umożliwienie wdrożenia efektywnego rozwiązania legislacyjnego, pozwalającego na konsekwentne przeprowadzenie rozdziału prawnego obrotu hurtowego i obrotu detalicznego w przedsiębiorstwie dominującym na krajowym rynku gazu, tj. PGNiG S.A.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 czerwca 2014 r. skierował ustawę do  Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2)  do ustawy (druk nr 647 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

 

 


8.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 23752405do 2405
Druki senackie: 644644 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 644.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

druki sejmowe nr 2375, 2405, do druku nr 2405

druki senackie nr 644, 644 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Celem ustawy jest usprawnienie procedur służących realizacji inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie kolejowym poprzez m.in. umożliwienie składania dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych w postaci elektronicznej oraz rozstrzygnięcie, że przy wydawaniu decyzji administracyjnych nie stosuje się przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

 - Komisji Gospodarki Narodowej

 - Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (2)  do ustawy (druk nr 644 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 30 maja 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2152do 2152do 21522363do 2363
Druki senackie: 648648 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 648.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

druki sejmowe nr 2152, do druku nr 2152, 2363, do druku nr 2363

druki senackie nr 648, 648 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa uzupełnia katalog przesłanek niewypłacalności pracodawcy o postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 3 czerwca 2014 r. skierował ustawę do  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 648 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


10.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Senat w dniu 12 czerwca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 5 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2364 cz.12364 cz.2do 2364do 23642436do 24362436 A
Druki senackie: 650650 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 650.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

druki sejmowe nr 2364 , do druku 2364, 2436, do druku 2436

druki senackie nr 650, 650 A

 

Był to rządowy projekt ustawy
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.
 

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego projekt wprowadza nowe, spełniające wymogi konstytucyjne, regulacje dotyczące ustalania i pobierania opłat za udostępnianie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu. Nowe przepisy nakładają na Głównego Geodetę Kraju obowiązek opracowania wytycznych dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości i nadzorowania jej przebiegu. Ponadto nowelizacja usprawnia realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii. Zaproponowano także nową definicję „prac geodezyjnych” a niektóre definicje doprecyzowano. Nowe przepisy dopuszczają współdziałanie – merytoryczne i finansowe – marszałków województw z Głównym Geodetą Kraju w tworzeniu standardowych opracowań kartograficznych, gdzie części tych opracowań finansować będzie samorząd województwa, jeżeli będzie zainteresowany przyspieszeniem prac. Zgodnie z nowymi regulacjami, Główny Geodeta Kraju będzie współpracować z Ministrem Obrony Narodowej przy realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii mających znaczenie dla obronności państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 lipca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

-  Komisji Gospodarki Narodowej

-  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2014 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 650 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.
Mniejszość połączonych komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (21)  do ustawy (druk nr 650 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.