Narzędzia:

55. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 czerwca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 9 maja 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2259do 225923272327 A
Druki senackie: 634634 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 634.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2259,do druku nr 2259, 2327, 2327-A

druki senackie nr 634, 634 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Celem nowelizacji jest obniżenie progów relacji państwowego długu publicznego do PKB w mechanizmie korygującym stabilizującej reguły wydatkowej. Obniżenie progów ma na celu ustabilizowanie długu publicznego na niższym poziomie oraz zapewnienie wiarygodności polskiej polityki fiskalnej. Ponadto w ustawie doprecyzowano kwestię dokonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zmian budżetu ustalonego zastępczo przez regionalną izbę obrachunkową.

 

Sejm uchwalił ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 czerwca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 20 maja 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 634 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.


2.

Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Senat w dniu 6 czerwca 2014 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki sejmowe: 2167do 2167do 2167do 216723392339 A
Druki senackie: 633633 A633 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 633.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień
o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

druki sejmowe nr 2167, do druku nr 2167, 2339, 2339-A

druki senackie nr 633, 633 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.

 

Ustawa określa prawa i obowiązki stron oraz zasady zawierania umów
w związku z realizacją zamówień publicznych dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi. Nowelizacja zakłada także, że umowy offsetowe mają służyć ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, dlatego za ich zawieranie ma być odpowiedzialny minister obrony narodowej, który będzie także zobowiązany do kontroli zobowiązań offsetowych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 czerwca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2014 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 29 maja 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (11) do ustawy (druk nr 633 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Lasecki.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Senat w dniu 6 czerwca 2014 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
Druki sejmowe: 1957do 195722922292 A
Druki senackie: 638638 A638 B638 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 638.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

druki sejmowe nr 1957, do druku nr 1957, 2292, 2292-A

druki senackie nr 638, 638 A, 638 B
 

Był to komisyjny projekt ustawy.

 

Ustawa przewiduje zmianę przepisów odnoszących się do zasad wymiany prawa jazdy osobom, którym prawo jazdy zostało wydane przez państwo członkowskie UE lub EFTA, przeprowadzania egzaminu państwowego na prawa jazdy, przeznaczenia opłat za przystąpienie do części teoretycznej egzaminu (utworzenie nowego państwowego funduszu celowego), a także do wymogów stawianych instruktorom nauki jazdy i wykładowcom prowadzącym zajęcia teoretyczne podczas szkoleń kandydatów na kierowców.

 

Sejm uchwalił ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 czerwca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

–  Komisji Gospodarki Narodowej
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 20 maja 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (7) do projektu ustawy (druk  nr 638 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 29 maja 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy (druk nr 638 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 czerwca 2014 r. wprowadził poprawki (21) do ustawy.
Druki sejmowe: 2243do 2243do 22432322
Druki senackie: 631631 A631 B631 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 631.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2243, do druku nr 2243, 2322

druki senackie nr 631, 631 A, 631 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.

 

Celem projektowanej ustawy jest uzyskanie pełnej harmonizacji przepisów prawa krajowego z przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony.
 

Sejm uchwalił ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 20 maja 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (18) do projektu ustawy (druk  nr 631 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 maja 2014 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (21) do ustawy (druk  nr 631 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

.

 


5.

Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług

Senat w dniu 6 czerwca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 9 maja 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2065do 2065do 206522832283 A
Druki senackie: 637637 A637 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 637.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług.

druki sejmowe nr 2065, do druku nr 2065, 2283, 2283-A

druki senackie nr 637, 637 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa wprowadza nowe rozwiązania w zakresie informowania o cenach towarów i usług (przedsiębiorcy nie będą musieli metkować każdej sztuki towaru, który mają
w swojej ofercie, wystarczy, że umieszczą cenę w widocznym miejscu). Ponadto nowe przepisy przewidują odstąpienie od określenia wykazu oraz cen poszczególnych towarów. Rozwiązania dotyczące ewentualnego reglamentowania rynku oraz ustalania cen na towary i usługi, szczególnie te, które mają podstawowe znaczenia dla konsumentów, będą znajdować się w ustawach dotyczących stanów nadzwyczajnych, czyli: ustawie o stanie klęski żywiołowej, o stanie wyjątkowym oraz w ustawie o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach podległości konstytucyjnym organom RP.

 

Sejm uchwalił ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 20 maja 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 637 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

 


6.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.

Senat w dniu 6 czerwca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 9 maja 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 22472318
Druki senackie: 636636 A636 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 636.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.

druki sejmowe nr 2247, 2318

druki senackie nr 636, 636 A, 636 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości oraz Minister Spraw Zagranicznych.

 

Celem Umowy jest nawiązanie współpracy z Federacyjną Republiką Brazylii i umożliwienie wprowadzenia procedury przekazywania skazanych między Polską
a Brazylią. Zgodnie z zasadą przewidzianą w Umowie, Strony będą porozumiewały się za pośrednictwem organów centralnych – po stronie Polski będzie to Minister Sprawiedliwości.

 

Sejm uchwalił ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

─  Komisji Spraw Zagranicznych
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 20 maja 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 636 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 maja 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk  nr 636 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Senat w dniu 6 czerwca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Druki senackie: 599599 S599 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 599.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

druki senackie nr 599, 599 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Matusiewicz.

 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Celem projektu ustawy jest przyjęcie zasady, że termin wyznaczony na wniesienie skargi kasacyjnej biegnie od dnia, w którym pełnomocnikowi wyznaczonemu w ramach instytucji prawa pomocy został doręczony odpis orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z uzasadnieniem. W przypadku gdyby wniosek strony
o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika nie został uwzględniony, to termin do wniesienia skargi kasacyjnej biegłby dopiero od momentu doręczenia stronie postanowienia odmownego, z tymże zaskarżenie tego postanowienia dodatkowo odsuwałoby w czasie początek biegu terminu do czasu doręczenia stronie kolejnego negatywnego rozstrzygnięcia sądu. Ponadto projekt reguluje sytuację strony, gdy pełnomocnik wyznaczony z urzędu odmówi sporządzenia skargi kasacyjnej.
 

Marszałek Senatu w dniu 27 marca 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 maja 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk  nr 599 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Senat w dniu 6 czerwca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Druki senackie: 614614 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 614.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

druki senackie nr 614, 614 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Grażyna Sztark.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Celem projektu ustawy jest m.in. doprecyzowanie kwestii związanych z zarządzaniem sądami powszechnymi przez dyrektorów sądów oraz uporządkowanie regulacji związanych z nadzorem Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych. Projektodawcy proponują, aby Krajowa Rada Sądownictwa była niezależnym arbitrem w razie ewentualnego sporu między Ministrem Sprawiedliwości a organami władzy sądowniczej.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 kwietnia 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 maja 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 614 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Senat w dniu 6 czerwca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Druki senackie: 597597 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 597.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

druki senackie nr 597, 597 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Matusiewicz.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt przewiduje, że w ramach krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeden numer identyfikacyjny będzie nadawany tylko w przypadku tych małżonków, którzy są współposiadaczami gospodarstwa rolnego. W pozostałych przypadkach każdy z małżonków będzie miał prawo do osobnego numeru identyfikacyjnego. Umożliwi to im ubieganie się o płatności z funduszy w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, na prowadzone przez nich osobno gospodarstwa rolne.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 24 kwietnia oraz 20 maja 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk  nr 597 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Senat w dniu 6 czerwca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
Druki senackie: 576576 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 576.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

druki senackie nr 576, 576 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Wyrowiński.
 

Wnioskodawcy proponują zmianę statusu Krzyża Wolności i Solidarności oraz zmianę zasad jego nadawania. Zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie ustawy byłoby to odznaczenie o charakterze pamiątkowym i mogłoby być nadawane wszystkim osobom spełniającym ustawowe kryteria bez względu na fakt wcześniejszego otrzymania wyższych odznaczeń za działalność na rzecz opozycji wobec systemu komunistycznego. 
 

Marszałek Senatu w dniu 26 lutego 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 maja 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk  nr 576 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.