Narzędzia:

54. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja  1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia  posiedzenia cz.2
retransmisja  2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja  2 dnia  posiedzenia  cz. 2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 22 maja 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 1383do 13831703do 17032124do 21242124 A
Druki senackie: 625625 A625 B625 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 625.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki sejmowe nr 1383, do druku nr 1383, 1703, do druku nr 1703, 2124, do druku 2124, 2124-A

druki senackie nr 625, 625 A, 625 B

 

Były to rządowy i poselski projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

 

Ustawa zawiera przepisy wzmacniające polski system ochrony konkurencji i konsumentów. Nowe rozwiązania upraszczają i skracają niektóre obowiązujące procedury, dotyczące kontroli koncentracji. Obecnie obowiązujące przepisy nie są wystarczająco skuteczne w zwalczaniu karteli, które stanowią najpoważniejsze naruszenia konkurencji.

 

Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 maja 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 7 maja 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 625 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Helena Hatka.

Mniejszość Komisji Ustawodawczej wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 14 maja 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 625 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.


2.

Ustawa o prawach konsumenta

Senat w dniu 22 maja 2014 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 2076do 2076do 2076do 20762336do 23362336 A
Druki senackie: 632632 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyOpinia
Uchwała: 632.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o prawach konsumenta.

druki sejmowe nr 2076, do druku 2076, 2336, do druku 2336, 2336-A

druki senackie nr 632, 632 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony MinisterSprawiedliwości.

 

Celem ustawy jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego do polskiego systemu prawa, co ma doprowadzić do ujednolicenia i doprecyzowania przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych tzn. w lokalu przedsiębiorstwa, ale także tych, które zawarto w okolicznościach nietypowych tzn. poza lokalem przedsiębiorstwa. Ponadto ustawa dookreśla przepisy dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem umów oraz prawa do odstąpienia od nich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej

─  Komisji Ustawodawczej
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 maja 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk  nr 632 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Ziółkowski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Senat w dniu 22 maja 2014 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 2203do 2203do 22032280
Druki senackie: 619619 A619 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 619.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

druki sejmowe nr 2203, do druku 2203, 2280

druki senackie nr 619, 619 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony MinisterSkarbu Państwa.

 

Nowelizacja rozszerza zakres przedmiotowy ustawy o kolejne gazociągi, nierozerwalnie związane z realizacją podstawowej inwestycji oraz ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego oraz usunięcie wątpliwości interpretacyjnych ujawnionych w trakcie stosowania dotychczasowych przepisów ustawy.

 

Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 maja 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 14 maja 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy (druk nr 619 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Roman Zaborowski.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 maja 2014 r. wprowadził poprawki (50) do ustawy.
Druki sejmowe: 2149do 2149do 21492255do 2255
Druki senackie: 618618 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 618.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2149, do druku 2149, 2255, do druku 2255, 2255-A, do druku 2255-A

druki senackie nr 618, 618 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

 

Ustawa ma na celu implementację przepisów Unii Europejskiej nakładających na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych. Główne zmiany w systemie zapasów interwencyjnych dotyczą:

1)     sposobu obliczania ilości zapasów interwencyjnych i ich struktury produktowej;

2)     dostępności zapasów interwencyjnych;

3)     nałożenia na Agencję Rezerw Materiałowych obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych i wprowadzenia w ramach zapasów agencyjnych możliwości tworzenia zapasów specjalnych;

4)     rejestru systemu zapasów interwencyjnych i dodatkowych obowiązków sprawozdawczych m.in. w zakresie przekazywania Komisji Europejskiej odpisów rejestrów zapasów oraz rocznych raportów nt. dostępności zapasów.

 

Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 maja 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 14 maja 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (50) do ustawy (druk nr 618 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.


5.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych

Senat w dniu 22 maja 2014 r. przyjął ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 21232281
Druki senackie: 624624 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 624.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych.

druki sejmowe nr 2123, 2281

druki senackie nr 624, 624 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

 

Ustawa ma na celu doprowadzenie do elektronizacji procedur administracyjnych poprzez m.in. przeprowadzenie standaryzacji wzorów pism stosowanych w administracji na terenie całego kraju oraz udostępnienie wzorów tych pism w formie dokumentu elektronicznego wnioskodawcom. Dotyczyłoby to w szczególności stosowanych w procedurach administracyjnych wzorów wniosków o wydanie zezwolenia, o wpis do rejestru, o zmianę danych w zezwoleniu lub w rejestrze, o wydanie licencji, zgłoszenie działalności właściwemu organowi.

 

Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 maja 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 14 maja 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 624 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 maja 2014 r. wprowadził poprawki (18) do ustawy.
Druki sejmowe: 2106do 2106do 2106do 21062284do 2284
Druki senackie: 621621 A621 B621 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: OpiniaOE-218materiał porównawczy
Uchwała: 621.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2106, do druku 2106, 2284, do druku 2284, 2284-A, do druku 2284-A
druki senackie nr 621, 621 A, 621 B


Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.


Celem projektu nowelizacji ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz pozostałych dyrektyw dotyczących gospodarki wodnej w związku z koniecznością usunięcia naruszeń prawa Unii Europejskiej w tym obszarze. Ustawa wprowadza m.in. definicje: "dobrego potencjału ekologicznego", "dobrego stanu chemicznego wód podziemnych", "dobrego stanu ekologicznego", "dobrego stanu ilościowego wód podziemnych", "dobrego stanu wód podziemnych", "dopuszczalnych wartości emisji", "dostępnych zasobów wód podziemnych", "stanu ekologicznego", "stanu ilościowego wód podziemnych", "stanu wód podziemnych", "substancji priorytetowych" oraz zmienia brzmienie definicji "zanieczyszczenia".


Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 25 kwietnia 2014 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 maja 2014 r.


Marszałek Senatu w dniu 25 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  Komisji Środowiska.


Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 13 maja 2014 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (15) (druk  nr 621 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 14 maja 2014 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk  nr 621 B).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 maja 2014 r. przyjął ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2241do 22412290
Druki senackie: 623623 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 623.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2241, do druku 2241, 2290

druki senackie nr 623, 623 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony MinisterInfrastruktury i Rozwoju.

Zmiany ustawy mają na celu likwidację organów opiniodawczo-doradczych: Rady do Spraw Autostrad (działającej przy ministrze do spraw transportu) i Państwowej Rady Nieruchomości (działającej przy ministrze do spraw budownictwa). Ponadto ustawa porządkuje kwestie przekazywania opłat za wydanie zezwoleń zagranicznych na wykonanie międzynarodowego transportu rzeczy lub osób.

Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 maja 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 14 maja 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 623 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 22 maja 2014 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 2130do 2130do 21302282
Druki senackie: 620620 A620 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 620.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 2130, do druku 2130, 2282

druki senackie nr 620, 620 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Nowelizacja dotyczy procedur zamiany oraz sprzedaży lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 maja 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenia Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyły się 14  i 20 maja 2014 r.

Komisja informuje, że żaden poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 620 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej

Senat w dniu 22 maja 2014 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 2223do 2223do 22232291do 2291
Druki senackie: 622622 A622 B622 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 622.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej.

druki sejmowe nr 2223, do druku 2223, 2291, do druku 2291

druki senackie nr 622, 622 A, 622 B

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Nowelizacja poszerza zakres przedmiotowy ustawy o sprawy związane z integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych.  W szczególności ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obowiązek inicjowania programów dotyczących integracji społecznej osób należących do mniejszości.

 

Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 kwietnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 maja 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 kwietnia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 14 maja 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk  nr 622 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 14 maja 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk  nr 622 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janina Sagatowska.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin

Senat w dniu 22 maja 2014 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 2217do 22172285
Druki senackie: 635635 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 635.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin.

druki sejmowe nr 2217, do druku 2217, 2285

druki senackie nr 635, 635 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa zakłada, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które powinny zostać poddane kontroli fitosanitarnej będą mogły być wwożone z państw trzecich na terytorium RP jedynie przez określone punkty wwozu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 maja 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 czerwca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 20 maja 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk  nr 635 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.